Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/98

Bryssel 9. helmikuuta 2011

EU:n tutkimus- ja innovointirahoitus: komissio luotaa näkemyksiä radikaaleista muutoksista kasvun ja työpaikkojen luomiseksi

Euroopan komissio käynnistää tänään sidosryhmäkuulemisen EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukseen tarvittavista merkittävistä parannuksista, joiden tarkoituksena on helpottaa osallistumista, lisätä tieteellistä ja taloudellista vaikutusta ja saada parempi vastine rahalle. Tänään julkaistussa vihreässä kirjassa ehdotettu uusi ns. ”yhteinen strategiakehys” kattaa nykyisen tutkimuspuiteohjelman (PO7), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT). Tämä loisi johdonmukaisen sarjan välineitä koko innovaatioketjun laajuudelta – perustutkimuksesta aina innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen tuomiseen markkinoille. Välineillä tuettaisiin myös ei-teknologista innovointia esimerkiksi suunnittelussa ja markkinoinnissa. Komission vihreä kirja muodostaa myös perustan menettelyjen ja sääntöjen perinpohjaiselle yksinkertaistamiselle. Muutosten tarkoituksena on, että EU:n tutkimus- ja innovointirahoitus kykenee edistämään mahdollisimman hyvin Innovaatiounionin ja Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteita. Sidosryhmillä on aikaa esittää näkemyksiään 20. toukokuuta 2011 saakka.

"Pyrkimyksenämme on saada mahdollisimman suuri hyöty jokaisesta EU:n tutkimukseen ja innovointiin investoimasta eurosta," tutkimus- ja innovointiasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn totesi. "Haluamme hyödyntää kaikki EU:n rahoituksen tarjoamat mittavat mahdollisuudet luoda kasvua ja työpaikkoja ja parantaa elämänlaatua Euroopassa sellaisten vakavien haasteiden edessä kuin ilmastonmuutos, energiatehokkuus ja elintarviketurva. Yhtenäistämällä ja yksinkertaistamalla EU:n ohjelmia voidaan helpottaa tutkijoiden ja innovoijien – erityisesti pk-yritysten – elämää, houkutella lisää hakijoita ja saada aikaan entistä parempia tuloksia. Toivon että ehdotuksista tullaan keskustelemaan laajasti ja innovatiivisesti verkkoa ja yhteisömediaa hyödyntäen."

Vihreästä kirjasta vastaa komissaari Geoghegan-Quinnin lisäksi kuusi muuta komissaaria, joiden vastuualueet liittyvät tutkimukseen ja innovointiin: varapuheenjohtajat Kallas, Kroes ja Tajani sekä komissaarit Vassiliou, Potočnik ja Oettinger.

EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen hakemista helpotetaan

Komissio ehdottaa vihreässä kirjassaan yhteistä strategiakehystä, jossa yhdistyy kolme keskeistä näkökohtaa.

Ensinnäkin selkeä keskittyminen kolmeen toisiaan täydentävään tavoitteeseen: maailman parhaan tiedeperustan luominen EU:lle, kilpailukyvyn parantaminen kautta linjan sekä vastaaminen suuriin haasteisiin, joita ovat ilmastonmuutos, resurssitehokkuus, energiavarmuus, elintarviketurva, terveys ja väestön ikääntyminen.

Toiseksi EU-rahoitus halutaan tehdä houkuttelevammaksi osallistujille ja helpottaa sen hakemista esimerkiksi ottamalla käyttöön yhteinen yhteyspiste, yhteiset IT-välineet ja keskitetty neuvontapalvelu, josta hakijat voivat saada opastusta ja tukea koko rahoitusmenettelyn ajan. Yhteinen strategiakehys tarjoaa yksinkertaisemmat ja helppokäyttöisemmät rahoitusvälineet koko innovointiketjun laajuudelta, olipa kyse perustutkimuksesta, soveltavasta tutkimuksesta, yritysten ja tiedelaitosten välisestä yhteistyöstä tai yritystason innovoinnista. Joustavuutta aiotaan tukea osallistujien monimuotoisuuden ja yritysten osallistumisen kannustamiseksi. Rahoitusta voidaan myös hakea useisiin eri hankkeisiin tarvitsematta antaa samoja tietoja moneen kertaan.

Kolmanneksi otetaan käyttöön paljon yksinkertaisemmat ja johdonmukaisemmat menettelyt saadun tutkimusrahoituksen käytön tilitystä varten. Tähän voi liittyä esimerkiksi laajempi kertakorvausten käyttö.

Menettelyjen yksinkertaistuminen helpottaa ja tehostaa EU:n veronmaksajien rahojen käytön taloudellista valvontaa.

Vihreän kirjan muita ideoita ovat laajemmat toimet kohti jäsenvaltioiden kansallisen tutkimusrahoituksen yhteiskäyttöä, kytkösten parantaminen koheesiorahoitukseen päin, EU-rahoituksen käyttö julkisten hankintojen stimuloimiseksi, palkintojen käytön lisääminen, Euroopan tutkimusneuvoston roolin vahvistaminen ja rahoitusvälineiden, kuten riskinjakorahoitusvälineen (RSFF), lainatakausten ja riskipääomasijoitusten, aseman lujittaminen sekä EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen menestystä mittaavien suoritusindikaattoreiden laadinta.

Komissio käynnistää lähiviikkoina kilpailun löytääkseen innostavan nimen uudelle strategiakehykselle.

Komission ehdotuksissa otetaan kaikilta osin huomioon nykyisen 7. puiteohjelman (ks. IP/10/1525) sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman väliarviointien tulokset. Komission vastine PO7:n väliarviointiin julkaistaan niin ikään tänään (saatavilla alla olevasta linkistä).

Tulevat toimet

Kannanottoja otetaan vastaan tästä päivästä alkaen, ja niitä voi esittää 20. toukokuuta saakka. Komissio järjestää sidosryhmäkuulemisen päätteeksi 10. kesäkuuta laajan konferenssin, jossa julkistetaan myös uuden strategiakehyksen nimi.

Komissio esittää sen jälkeen vuoden 2011 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen tutkimus- ja innovointimenoista EU:n vuoden 2013 jälkeisen talousarvion puitteissa.

Taustaa

Nykyisen tutkimuspuiteohjelman PO7:n budjetti on 53 miljardia euroa (2007–2013). Hankkeita on tähän mennessä rahoitettu yli 9 000. Tuoreen tutkimusarvion mukaan pelkästään vuonna 2011 rahoitettavaksi valitut hankkeet luovat jopa 165 000 työpaikkaa (ks. IP/10/966).

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman budjetti on 3,6 miljardia euroa (2007–2013), joilla on tuettu yli 100 000 pk-yritystä lainatakausten muodossa samoin kuin innovatiivisia tieto- ja viestintätekniikan pilottihankkeita.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on itsehallinnollinen EU-elin, jonka tehtävänä on edistää maailman kärkiluokan innovointia luomalla uudentyyppisiä ns. osaamis- ja innovaatioyhteisöjä. EIT on saanut EU:n talousarviosta 309 miljoonaa euroa kaudelle 2007–2013.

Linkit

Sidosryhmäkuuleminen vihreästä kirjasta

Innovaatiounioni-sivusto

Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti (EIT)

Seitsemäs puiteohjelma

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma

Euroopan tutkimusneuvosto

Riskinjakorahoitusväline (RSFF)

(RSFF:n arviointi)

PO7:n väliarviointi: asiantuntijaryhmän raportti

Komission vastine väliarviointiraporttiin

Yksinkertaistamista koskeva Euroopan komission tiedonanto huhtikuulta 2010


Side Bar