Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2011

Χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας από την ΕΕ: Διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με ριζικές αλλαγές με στόχο μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί σήμερα διαβούλευση σχετικά με σημαντικές βελτιώσεις στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ, με στόχο να καταστεί ευκολότερη η συμμετοχή, να αυξηθούν οι επιστημονικές και οι οικονομικές επιπτώσεις και να βελτιωθεί η σχέση κόστους-οφέλους. Το προτεινόμενο «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο», που περιλαμβάνεται σε Πράσινη Βίβλο, θα καλύπτει το τρέχον πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (7ΠΠ), το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το αποτέλεσμα θα είναι ένα συνεκτικό σύνολο μέσων που θα χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την «αλυσίδα καινοτομίας», από τη βασική έρευνα μέχρι την εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζει τη μη τεχνολογική καινοτομία, για παράδειγμα στους τομείς του σχεδιασμού και της εμπορίας. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής αποτελεί επίσης τη βάση για μακρόπνοη απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων. Στόχος των αλλαγών είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ στην πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στην διαβούλευση μέχρι τις 20 Μαΐου 2011.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα και την καινοτομία, κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την αξία κάθε ευρώ που η ΕΕ επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία. Επιθυμούμε την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της ενωσιακής χρηματοδότησης για την αύξηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Ευρώπη έναντι γιγαντιαίων προκλήσεων όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή απόδοση και η ασφάλεια των τροφίμων. Καθιστώντας τα προγράμματά μας συνεκτικότερα και απλούστερα, διευκολύνουμε τους ερευνητές και τους καινοτόμους – ιδίως τις ΜΜΕ – προσελκύουμε περισσότερους υποψήφιους και πετυχαίνουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Προσδοκώ εκτεταμένο και παραγωγικό διάλογο, μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.»

Η Επίτροπος Geoghegan-Quinn εκδίδει την Πράσινη Βίβλο σε συνεργασία με έξη άλλους Επιτρόπους, συναρμόδιους για επιμέρους τομείς έρευνας και καινοτομίας, ήτοι τους Αντιπροέδρους Kallas, Kroes και Tajani και τους Επιτρόπους Βασιλείου, Potočnik και Oettinger.

Απλούστερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ

Στην Πράσινη Βίβλο της, η Επιτροπή προτείνει ένα «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο» που συνδυάζει τρεις ζωτικής σημασίας πτυχές:

Πρώτη πτυχή είναι η σαφής επικέντρωση σε τρεις αλληλοενισχυόμενους στόχους: εξασφάλιση επιστημονικής βάσης παγκόσμιας υπεροχής για την ΕΕ, γενικευμένη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποδοτική χρήση των πόρων, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και των τροφίμων, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού.

Δεύτερον, η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση θα καταστεί ελκυστικότερη και ευκολότερη για τους υποψήφιους, για παράδειγμα μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου με κοινά εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών ή μιας «υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης», από την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη για κάθε φάση της διαδικασίας χρηματοδότησης. Επιπλέον, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο θα περιλαμβάνει ένα απλούστερο και πιο εξορθολογισμένο σύνολο χρηματοδοτικών μέσων που θα καλύπτουν ολόκληρη την «αλυσίδα καινοτομίας», συμπεριλαμβανομένων της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Θα προωθηθεί η ευελιξία με σκοπό την ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας και της συμμετοχής των επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για σειρά διαφορετικών σχεδίων έργων χωρίς να απαιτείται η κατ’ επανάληψη υποβολή των ίδιων πληροφοριών.

Τρίτον, θα εφαρμόζονται πολύ απλούστερες και συνεπέστερες μεταξύ τους διαδικασίες σχετικά με τη λογοδοσία για τη χρήση των διατεθέντων κονδυλίων. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μεγαλύτερη χρήση της καταβολής κατ’ αποκοπή ποσών.

Η μεγαλύτερη απλούστευση θα διευκολύνει και θα κάνει αποτελεσματικότερο τον δημοσιονομικό έλεγχο των χρημάτων των φορολογούμενων της ΕΕ.

Η Πράσινη Βίβλος περιλαμβάνει και άλλες ιδέες όπως: περαιτέρω μέτρα για την ομαδοποίηση της εθνικής χρηματοδότησης της έρευνας από τα κράτη μέλη· καλύτερη σύνδεση με τη χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή· αξιοποίηση της ενωσιακής χρηματοδότησης για την τόνωση των δημόσιων συμβάσεων· ευρύτερη χρήση βραβείων· περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και χρηματοδοτικών μέσων όπως είναι η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου (RSFF), οι εγγυήσεις δανείων και οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου· κατάρτιση δεικτών επιδόσεων για τη μέτρηση της επιτυχίας της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ.

Η Επιτροπή θα προκηρύξει εντός των προσεχών εβδομάδων διαγωνισμό για το πιο εμπνευσμένο όνομα για το νέο κοινό πλαίσιο.

Οι προτάσεις της Επιτροπής λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις του υφιστάμενου 7ου προγράμματος-πλαισίου (βλέπε δελτίο Τύπου IP/10/1525) και του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα δημοσιεύεται επίσης και η απάντηση της Επιτροπής στην αξιολόγηση του 7ΠΠ (διατίθεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου).

Τα επόμενα βήματα

Η διαβούλευση είναι ανοικτή για τη διατύπωση σχολίων από σήμερα. Η προθεσμία για την υποβολή εισηγήσεων λήγει στις 20 Μαΐου. Στις 10 Ιουνίου, η Επιτροπή θα οργανώσει μεγάλο συνέδριο συμπερασμάτων ως συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης. Εκεί θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου στρατηγικού πλαισίου.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από το τέλος του 2011, νομοθετική πρόταση για τις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2013.

Ιστορικό

Ο προϋπολογισμός του υφιστάμενου προγράμματος-πλαισίου έρευνας, 7ΠΠ, ανέρχεται σε 53 δισ. ευρώ (2007-2013). Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 9.000 έργα. Με βάση τις εκτιμήσεις μιας μελέτης τα έργα που επελέγησαν για χρηματοδότηση μόνον το 2011 θα δημιουργήσουν έως και 165.000 θέσεις εργασίας (βλέπε δελτίο Τύπου IP/10/966).

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, με προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ (2007-2013), έχει στηρίξει πάνω από 100.000 ΜΜΕ μόνο μέσω εγγυήσεων δανείων, καθώς και καινοτόμα πιλοτικά έργα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) είναι αυτόνομος φορέας της ΕΕ που ενθαρρύνει κορυφαία σε διεθνές επίπεδο καινοτομία μέσω της πρωτοποριακής έννοιας των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Το ΕΙΤ έλαβε 309 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013.

Σύνδεσμοι

Διαβούλευση επί της Πράσινης Βίβλου

Ιστοσελίδα της Ένωσης Καινοτομίας

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου

(Αξιολόγηση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου)

Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ΠΠ

Απάντηση της Επιτροπής στην έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Απριλίου του 2010, με θέμα την απλούστευση


Side Bar