Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

V Bruselu dne 9. února 2011

Financování výzkumu a inovací v EU: Komise se radí o radikálních změnách, které přinesou větší růst a více pracovních míst

Evropská komise dnes zahajuje konzultaci o možnostech, jak podstatně zlepšit financování výzkumu a inovací v EU, a usnadnit tak účast, zvýšit účinky v oblasti vědy a hospodářství a zajistit vyšší zhodnocení peněz. Podle navrženého „společného strategického rámce“ obsaženého v zelené knize by došlo k propojení stávajícího sedmého rámcového programu pro výzkum, rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a Evropského inovačního a technologického institutu. Tím by vznikl ucelený soubor nástrojů financování pro všechny fáze „inovačního řetězce" od základního výzkumu až po samotné uvedení inovačních produktů a služeb na trh, jakož i pro podporu netechnologických inovací, například v oblasti designu a marketingu. Zelená kniha Komise rovněž představuje základ pro výrazné zjednodušení postupů a pravidel. Cílem změn je, aby financování výzkumu a inovací v EU v maximální míře přispělo k iniciativě Unie inovací a ke strategii Evropa 2020. Zúčastněné subjekty se mohou k problematice vyjadřovat až do 20. května 2011.

Evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Naším cílem je maximální možné zhodnocení každého eura, které EU investuje do výzkumu a inovací. Chceme, aby financování EU využilo svého obrovského potenciálu při vytváření růstu a pracovních míst a při zlepšování kvality života v Evropě, před níž stojí takové závažné problémy, jako je změna klimatu, energetická účinnost nebo zajišťování potravin. Propojením a zjednodušením našich programů usnadníme život výzkumným pracovníkům a inovátorům – především malým a středním podnikům –, přilákáme více žadatelů a dosáhneme ještě lepších výsledků. Těším se na rozsáhlou a inovační diskuzi s využitím webu a sociálních médií.“

Komisařka Geoghegan-Quinnová vydává zelenou knihu ve spolupráci se šesti dalšími komisaři odpovědnými za výzkum a inovace – s místopředsedy Komise Siimem Kallasem, Neelií Kroesovou, Antoniem Tajanim a s komisaři Androullou Vassiliouovou, Janezem Potočnikem a Güntherem Oettingerem.

Snazší přístup k financování výzkumu a inovací v EU

Komise ve své zelené knize navrhuje „společný strategický rámec“, v němž se kombinují tři klíčová hlediska.

Za prvé je to jasné zaměření na tři vzájemně provázané cíle: zajistit pro EU vědeckou základnu, která nemá ve světě obdoby, všeobecně posílit konkurenceschopnost a vyřešit významné problémy, jako je změna klimatu, účinné využívání zdrojů, zajištění energie a potravin, zdravotnictví a stárnutí obyvatelstva.

Za druhé je to zatraktivnění financování z prostředků EU a usnadnění přístupu k nim například prostřednictvím jediného místa přístupu se společnými IT nástroji nebo jediného kontaktního místa poskytujícího poradenství a podporu účastníkům v celém procesu financování. Společný strategický rámec dále umožní zjednodušit a zracionalizovat systém nástrojů financování pro celý inovační řetězec od základního a aplikovaného výzkumu přes spolupráci mezi vysokými školami a průmyslem až po inovace na podnikové úrovni. Na podporu rozmanitosti a účasti podniků bude prosazována pružnost. Žadatelé by rovněž měli mít možnost požádat o několik různých projektů, aniž by museli opakovaně předkládat tytéž údaje.

Za třetí se jedná o mnohem jednodušší a ucelenější účetní postupy týkající se využívání získaných finančních prostředků. Sem může například patřit i větší využívání paušálních plateb.

Zjednodušení usnadní a zefektivní finanční kontrolu toho, jak jsou v EU využívány peníze daňových poplatníků.

Mezi další záměry zelené knihy patří další opatření týkající se využívání vnitrostátního financování výzkumu v členských státech, lepší propojení s financováním z Fondu soudržnosti, využívání finančních prostředků EU na podporu veřejných zakázek, větší využívání ocenění, další posílení úlohy Evropské rady pro výzkum a finančních nástrojů, jako je finanční nástroj pro sdílení rizik, záruky za úvěr a investice rizikového kapitálu, a vypracování souboru výkonnostních ukazatelů pro měření úspěšnosti financování výzkumu a inovací v EU.

V nadcházejících týdnech vyhlásí Komise soutěž o nejnápaditější název pro tento nový společný rámec.

Ve svých návrzích Komise plně zohledňuje průběžné hodnocení stávajícího sedmého rámcového programu (viz IP/10/1525) a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace. Reakce Komise na hodnocení sedmého rámcového programu byla rovněž uveřejněna dnes (k dispozici na níže uvedené internetové adrese).

Další postup

Své připomínky v rámci konzultace mohou zájemci začít zasílat od dnešního dne. Příspěvky je možno zasílat do 20. května. Dne 10. června uspořádá Komise v návaznosti na veřejnou konzultaci velkou závěrečnou konferenci. Při této příležitosti bude oznámen i název nového strategického rámce.

Poté předloží Komise do konce roku 2011 legislativní návrh ohledně výdajů na výzkum a inovace v rámci budoucího rozpočtu EU po roce 2013.

Souvislosti

Stávající sedmý rámcový program pro výzkum disponuje rozpočtem 53 miliard EUR (2007–2013). Dosud z něj bylo financováno více než 9 000 projektů. Podle jedné studie se odhaduje, že projekty vybrané pro financování vytvoří jenom v roce 2011 až 165 000 pracovních míst (viz IP/10/966).

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace má rozpočet 3,6 miliardy EUR (2007–2013) a podporuje více než 100 000 malých a středních podniků jenom prostřednictvím záruk za úvěry, jakož i inovativní pilotní projekty v oblasti IKT.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je samosprávnou institucí EU, která podporuje inovace špičkové světové úrovně prostřednictvím originálního konceptu znalostních a inovačních komunit. Institut EIT obdržel z rozpočtu EU na období 2007–2013 částku 309 milionů EUR.

Odkazy

Konzultace týkající se zelené knihy

Stránka Unie inovací

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Sedmý rámcový program

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

Evropská rada pro výzkum

Finanční nástroj pro sdílení rizik

(hodnocení finančního nástroje pro sdílení rizik)

Zpráva skupiny odborníků – Průběžné hodnocení 7. rámcového programu

Reakce Komise na zprávu s průběžným hodnocením

Sdělení Evropské komise o zjednodušení – duben 2010


Side Bar