Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/138

Брюксел, 9 февруари 2011 г.

Европейско финансиране на научноизследователската дейност и иновациите: Комисията провежда допитване за радикални промени, които да доведат до повече растеж и заетост

Европейската комисия започна днес допитване относно внасянето на сериозни подобрения в механизмите за европейско финансиране на научноизследователската дейност и иновациите, за да се улесни достъпът до тези средства, да се постигнат по-осезаеми научни и икономически резултати и по-добро съотношение между качество и инвестиции. Предлаганата „Обща стратегическа рамка“, представена в Зелена книга, ще обхваща настоящата Рамкова програма за научни изследвания (7РП), Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и Европейският институт за иновации и технологии (EIT). Така ще се създаде съгласуван набор от инструменти за всеки един етап от иновационния процес — от фундаменталните научни изследвания до окончателното пускане на пазара на новите продукти и услуги. Подкрепа ще бъде оказвана и на несвързани с технологиите иновации — например в дизайна и маркетинга. Представената от Комисията Зелена книга служи и като основа за същественото опростяване на процедурите и методите. Измененията целят да се извлече максимална полза от финансовото участие на ЕС в научноизследователската дейност и иновациите в рамките на инициативата „Съюз за иновации“ и на стратегията „Европа 2020“. Заинтересованите страни могат да коментират предложенията до 20 май тази година.

Г-жа Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по научните изследвания и иновациите, заяви: „Нашата цел е да извлечем максимална полза от всяко едно евро, което ЕС инвестира в научни изследвания и иновации. Искаме финансирането от ЕС да реализира огромния си потенциал за осигуряване на растеж и заетост и за подобряване на стандарта на живот в Европа въпреки такива сериозни предизвикателства като измененията в климата, постигането на енергийна ефективност и продоволствена сигурност. Ако опростим и съгласуваме по-добре нашите програми, ще улесним работата на изследователи и новатори (особено на МСП), ще породим повече желание за участие и ще постигнем още по-добри резултати. Очаквам задълбочена и новаторска дискусия посредством интернет и базираните в него социални медии“.

Комисар Гейгън-Куин публикува Зелената книга в сътрудничество с други шест комисари, сред чиито отговорности присъстват и научните изследвания и иновациите — заместник-председателите Калас, Крус и Таяни и комисарите Василиу, Поточник и Йотингер.

Улеснен достъп до европейско финансиране за научни изследвания и иновации

В представената Зелена книга Комисията предлага „Обща стратегическа рамка“, обединяваща три ключови аспекта.

На първо място, ясен акцент се поставя върху три взаимно допълващи се цели: осигуряване на научна база на световно равнище за ЕС, укрепване на конкурентоспособността на всички нива и справяне с такива сериозни предизвикателства, като измененията в климата, ефективното използване на ресурсите, енергийната и продоволствена сигурност, здравеопазването и застаряването на населението.

Второ, повишава се привлекателността на финансирането от ЕС и се улеснява кандидатстването за него, например чрез осигуряване на единно регистриране и общи софтуерни инструменти или въвеждането на „обслужване на едно гише“, където кандидатите да получават информация и помощ през целия процес на финансиране. Освен това Общата стратегическа рамка ще позволи да се опростят и оптимизират инструментите за финансиране на всеки един етап от иновационния процес, включително фундаменталните и приложните научни изследвания, сътрудничеството между академичните среди и промишлеността, както и иновациите на фирмено ниво. Ще се насърчава гъвкавостта и така ще се съдейства за постигане на по-голямо разнообразие и участие на деловите среди. Заявилите желание за финансиране ще могат да кандидатстват за няколко различни проекти без да предоставят многократно една и съща информация.

И трето — процедурите по отчитане на изразходваните средства ще бъдат далеч по-прости и последователни. Това може да включва например по-често използване на еднократни плащания.

Опростяването ще улесни и направи по-ефективен финансовия контрол върху изразходването на средствата на европейските данъкоплатци.

Зелената книга съдържа и други идеи като: по-нататъшни стъпки за обединяване на националните фондове на държавите-членки за научни изследвания; подобряване на връзките с финансирането по линия на политиката за сближаване; използване на финансирането от ЕС за стимулиране на обществените поръчки; по-широко използване на награди; допълнително укрепване на ролята на Европейския съвет за научни изследвания и на финансови инструменти като Инструмента за финансиране със споделяне на риска (ИФСР), гаранциите по заеми и инвестициите в рисков капитал; изготвяне на набор от показатели, които да сочат до каква степен европейското финансиране на научни изследвания и иновации е довело до положителни резултати.

В близките седмици Комисията ще обяви конкурс за най-подходящо наименование на новата обща рамка.

Предложенията на Комисията са изцяло съобразени с междинните оценки на настоящата Седма рамкова програма (виж IP/10/1525) и с Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. Днес се публикува и отговорът на Комисията на оценката на 7РП (виж интернет връзката по-долу).

Предстоящи стъпки

От днес могат да се изпращат коментари в рамките на допитването. Крайният срок за подаване на предложения е 20 май. На 10 юни Комисията ще организира голяма заключителна конференция, като продължение на допитването. Тогава ще бъде обявено и наименованието на новата стратегическа рамка.

След това Комисията ще представи преди края на 2011 г. законодателно предложение за разходите за научни изследвания и иновации в рамките на бъдещия бюджет на ЕС след 2013 г.

Контекст

Настоящата Рамкова програма за научни изследвания (7РП) разполага с бюджет от 53 млрд. евро за периода 2007—2013 г. Досега са били финансирани над 9000 проекта. Според проучване проектите, избрани за финансиране през 2011 г., ще създадат до около 165 000 работни места (виж IP/10/966).

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации разполага с бюджет от 3,6 млрд. евро за периода 2007—2013 г. и е оказала подкрепа на повече от 100 000 МСП единствено чрез гаранции по заеми, както и чрез иновативни пилотни проекти в областта на ИКТ.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е самостоятелен орган на ЕС, който насърчава водещи в световен мащаб иновации посредством пионерската концепция за Общности на знанието и иновациите. За периода 2007—2013 г. EIT е получил от бюджета на ЕС 309 млн. евро.

Интернет връзки

Допитване относно Зелената книга

Страница на „Съюз за иновации“

Европейски институт за иновации и технологии

Седма рамкова програма

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации

Европейски съвет по научни изследвания

Инструмент за финансиране със споделяне на риска

(Оценка на ИФСР)

Доклад на експертната група за междинна оценка на 7РП

Отговор на Комисията на доклада за междинната оценка

Съобщение на Европейската комисия за опростяването от април 2010 година


Side Bar