Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: alarmujúci pokles počtu sladkovodných rýb, mäkkýšov a rastlín

Brusel 22. novembra 2011 – Podľa najnovšieho výskumu, ktorý sa dnes zverejnil, je európske prírodné dedičstvo obeťou čoraz väčšej degradá cie. V európskom červenom zozname, ktorý predstavuje súčasť červeného zoznamu ohrozených druhov podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN), sa prehodnotila značná časť prirodzenej európskej fauny a flóry a zistilo sa, že veľká časť mäkkýšov, sladkovodných rýb a cievnatých rastlín v súčasnosti patrí do kategórie ohrozených druhov. Z posúdenia približne 6000 druhov vyplýva, že 44 % zo všetkých sladkovodných mäkkýšov, 37 % sladkovodných rýb, 23 % obojživelníkov, 20 % vybraných suchozemských mäkkýšov, 19 % plazov, 15 % cicavcov a vážok, 13 % vtákov, 11 % vybraných saproxylických chrobákov, 9 % motýľov a 467 druhov cievnatých rastlín je v súčasnosti v stave ohrozenia.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Blahobyt ľudí v Európe a všade na svete závisí od tovaru a služieb, ktoré nám príroda poskytuje. Ak sa nebudeme zaoberať dôvodmi, ktoré túto degradáciu spôsobili a urýchlene nezasiahneme, aby sme ju zastavili, mohli by sme za to zaplatiť veľmi vysokú daň.“

Spomedzi doteraz posudzovaných skupín sú najviac ohrozené sladkovodné mäkkýše. Sladkovodná slávka Margaritifera auricularia , kedysi veľmi rozšírený druh, sa dnes nachádza len v niekoľkých riekach vo Francúzsku a Španielsku. V 80-tych rokoch 20. storočia sa tento druh považoval za takmer vyhynutý, v súčasnosti je uvedený na zozname kriticky ohrozených druhov. Tento druh je jedným z dvoch druhov, v prípade ktorých sa zaviedol akčný plán na európskej úrovni. Prebiehajúce programy ochrany predstavujú určitú nádej pre budúcnosť tohto druhu.

„Čísla potvrdzujú znepokojujúce životné podmienky európskych mäkkýšov , povedala Annabelle Cuttelodová, koordinátorka IUCN pre európsky červený zoznam. „Keď k tomu pridáme vysokú mieru ohrozenia, ktorému musia čeliť sladkovodné ryby a obojživelníky, je jasne vidieť, že európske sladkovodné ekosystémy sú naozaj vo vážnom ohrození, ktoré si vyžaduje urýchlené ochranné opatrenia.“

Sladkovodné ryby sú takisto veľmi ohrozené, najmä v dôsledku znečistenia, nadmerného rybolovu, straty biotopov a introdukcie inváznych druhov. Jeseterom hrozí mimoriadne riziko a všetky okrem jedného druhu jesetera sú v súčasnosti kriticky ohrozené.

Aj v kategórii cievnatých rastlín sa vyskytujú voľne žijúce druhy príbuzné plodinám, ktoré sú životne dôležité pre potravinovú bezpečnosť, ktorých ochrana je však často zanedbávaná. Kriticky ohrozená rastlina Beta patula je voľne žijúcim druhom príbuzným pestovanej repe a dôležitým zdrojom genetického materiálu využívaného na zvyšovanie odolnosti voči vírusom. Ďalšími plodinami, ktoré sa vyznačujú znepokojujúcou mierou ohrozenia, sú cukrová repa, pšenica, ovos a hlávkový šalát, ktoré sú v Európe hospodársky dôležitými plodinami.

Ale máme aj dobré správy a v posúdení sa poukázalo na úspech náležite navrhnutých ochranných opatrení. Mnoho druhov chránených v rámci smernice EÚ o ochrane biotopov ( Habitats Directive ) a začlenených do sústavy chránených území Natura 2000 má dnes zvýšenú šancu na prežitie. Centranthus trinervis , korzická endemická rastlina, bola presunutá zo zoznamu kriticky ohrozených druhov na zoznam ohrozených druhov vďaka prísnej ochrane jediného známeho miesta jej výskytu. Okrem toho kontrola inváznych druhov, napr. rastlín, kôz a potkanov, bola prospešná pre väčšinu ohrozených suchozemských slimákov na Madeire za posledných 10 rokov.

Kontext

Európsky červený zoznam – vytvorený na základe rovnakých kritérií ako celosvetový červený zoznam ohrozených druhov IUCN, ale obmedzený len na Európu – je prehľadom stavu ochrany približne 6 000 európskych druhov (cicavcov, plazov, obojživelníkov, sladkovodných rýb, motýľov, vážok a vybraných skupín chrobákov, mäkkýšov a cievnatých rastlín). Sú v ňom identifikované druhy, ktorým hrozí vyhynutie na regionálnej úrovni, vďaka ich určeniu sa môžu prijať ochranné opatrenia s cieľom zlepšiť ich životné podmienky. Európsky červený zoznam financuje v prvom rade Európska komisia. Druhy sú v ňom začlenené do jednej z ôsmich kategórií ohrozenia. Druhy, ktoré sú zaznamenané ako kriticky ohrozené, ohrozené alebo zraniteľné, sa všeobecne opisujú ako „ohrozené“ druhy.

Zoznam bol vytvorený útvarmi IUCN: Global Species Programme, Regional Office for Europe, Species Survival Commission a jej sieťou odborníkov, ako aj rôznymi partnermi vrátane Butterfly Conservation Europe, European Invertebrates Survey a Natural History Museum of Bern (Švajčiarsko).

Reakciou EÚ na ohrozenia, ktorým musia čeliť sladkovodné ryby, mäkkýše a iné formy biodiverzity, je nová stratégia v oblasti biodiverzity ( Biodiversity Strategy ) prijatá v máji tohto roku. Cieľom tejto novej ambicióznej stratégie je zamedziť strate biodiverzity a ekosystémových služieb v EÚ do roku 2020. Aby sa v Európe podarilo dosiahnuť tento cieľ, vymedzilo sa šesť hlavných cieľov a 20 opatrení. Týmito hlavnými cieľmi sú:

  • plné vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity

  • zlepšenie ochrany ekosystémov a intenzívnejšie využívanie zelenej infraštruktúry

  • udržateľnejšie poľnohospodárstva a lesné hospodárstvo

  • lepšie hospodárenie so zásobami rýb

  • prísnejšie kontroly, pokiaľ ide o invázne druhy

  • vyšší príspevok EÚ k zamedzeniu strate biodiverzity v celosvetovom meradle

Ďalšie informácie:

Všetky podrobné informácie nájdete na stránkach http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist a http://www.iucnredlist.org/europe .

Fotografie s vysokou rozlíšiteľnosťou si možno stiahnuť z adresy: http://tinyurl.com/cecpg5c

Materiál VNR (spravodajský videozáznam) je dostupný na tvlink.org

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar