Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Minskad administrativ börda för småföretag

Bryssel den 23 november 2011. Kommissionen presenterar idag en ny strategi för att EU bättre ska ta småföretagens behov i beaktande. Från och med nu kommer EU-kommissionen, då det är möjligt, att undanta mikroföretag från EU-lagstiftning eller införa lättare regler för att minimera deras administrativa börda. I en rapport till rådet och EU-parlamentet presenterar kommissionen en lista över initiativ av detta slag som redan genomförts och som ska undersökas för framtiden. I rapporten presenteras mer kraftfulla åtgärder för att garantera att mikroföretag samt små och medelstora företag ska kunna bidra till utarbetandet av nya EU-initiativ.

– I den krissituation vi befinner oss i för tillfället går all vår energi till att främja bästa möjliga förhållanden för tillväxt och skapande av sysselsättning. De minsta företagen har en central roll för den ekonomiska återhämtningen, men de är samtidigt de mest sårbara. För dem kan det vara tio gånger dyrare att följa förordningar än för stora företag. Vi vill därför ge dem en hjälpande hand och minska den administrativa bördan så mycket som möjligt, så att deras potential för tillväxt utnyttjas till fullo för ekonomin i Europa, sade José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande.

Från och med januari 2012 kommer kommissionen ytterligare att

  • intensifiera sökandet efter undantag eller lättare krav för mikroföretag i gällande och ny EU-lagstiftning,

  • förstärka processerna genom vilka mikroföretag och andra små och medelstora företag konsulteras då gällande EU-lagstiftning ses över och nya EU-lagar förbereds,

  • presentera årliga resultattavlor för att utvärdera den verkliga nyttan för företagen och garantera ett kontinuerligt fokus på deras behov och intressen.

Bakgrund

Inremarknadsakten och den förnyade småföretagsakten med dess princip om att ”tänka småskaligt först” understryker tydligt kommissionens åtagande att stöda utvecklingen av små och medelstora företag i Europa. De insatser som lanserats idag är de senaste i en serie inom agendan för en bättre lagstiftning med syfte att förbättra lagstiftningen för europeiska företag. Omkring 200 rättsakter som innebär stora fördelar för företag har redan antagits i och med det rullande förenklingsprogrammet. I och med handlingsprogrammet för att minska de administrativa bördorna har kommissionen föreslagit minskningar på 39 miljarder euro för företag.

Mer information:

Läs rapporten i sin helhet (EN):

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Bättre lagstiftning : http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_sv.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar