Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Manjše regulativno breme za mala podjetja

Bruselj, 23. novembra 2011 – Evropska komisija je danes predstavila nov pristop, s katerim želi zagotoviti ustreznejši odziv EU na potrebe malih podjetij. Od zdaj naprej si bo prizadevala, da mikropodjetja vsakič, ko bo mogoče, izvzame iz obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU, ali pa uvede posebne ureditve, da bi bilo regulativno breme zanje kar najmanjše. Komisija v svojem poročilu Svetu in Evropskemu parlamentu predstavlja seznam tovrstnih pobud, ki so že bile izvedene, pa tudi predlogov za nove pobude. Poleg tega napoveduje, da bo uvedla učinkovitejše postopke, s katerimi bo mikropodjetjem ter malim in srednjim podjetjem (MSP) omogočila vpliv na oblikovanje novih pobud EU.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „V teh kriznih časih usmerjamo vso našo energijo v spodbujanje najboljših možnih pogojev za rast in ustvarjanje delovnih mest. Najmanjša podjetja imajo ključno vlogo pri okrevanju gospodarstva, vendar pa so hkrati tudi najbolj ranljiva. Stroški spoštovanja predpisov so namreč zanje lahko desetkrat višji od stroškov velikih podjetij. Zato jim želimo priskočiti na pomoč in bomo njihovo regulativno obremenitev zmanjšali na minimum, da bi se lahko njihov potencial za rast v celoti uresničil in s tem prinesel koristi za evropsko gospodarstvo.

Z januarjem 2012 bo Komisija začela izvajati naslednje ukrepe:

  • močneje si bo prizadevala, da v že obstoječi in novi zakonodaji EU poišče možnosti za izvzetje mikropodjetij oz. za uvedbo manj strogih zahtev zanje;

  • okrepila bo proces posvetovanja z mikropodjetji in drugimi MSP pri reviziji obstoječih predpisov EU in pripravi novih zakonov EU;

  • pripravljala bo letne preglede, da bi se lahko ocenile resnične koristi za podjetja ter njihovim potrebam in interesom zagotavljala nenehna pozornost.

Ozadje

Zavezanost Komisije, da podpira razvoj evropskih MSP, se jasno kaže v aktu za enotni trg in revidiranemu aktu za mala podjetja, v katerega je bilo vključeno načelo „najprej pomisli na male“. Danes predstavljene pobude so najnovejše v vrsti ukrepov, predvidenih v okviru programa za pametno pravno ureditev, ki je namenjen izboljšanju zakonodaje za evropska podjetja. V okviru tekočega programa poenostavitve je že bilo sprejetih okoli 200 pravnih aktov, ki prinašajo pomembne ugodnosti za podjetja. Komisija je v okviru akcijskega načrta za zmanjšanje upravnih obremenitev pripravila predloge, ki bodo podjetjem omogočili prihranek v višini 39 milijard EUR.

Več informacij:

Celotno poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Dodatne informacije:

Boljši predpisi : http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_sl.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Kontakti :

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973


Side Bar