Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Menšie regulačné zaťaženie pre malé podniky

Brusel 23. novembra 2011 – Komisia dnes predkladá nový prístup, ktorým sa má zabezpečiť, že EÚ bude lepšie reagovať na potreby malých podnikov. Od dnešného dňa sa Európska komisia bude snažiť, keď to bude možné, oslobodiť mikropodniky od právnych predpisov EÚ alebo zaviesť osobitné režimy, aby zmiernila ich zaťaženie súvisiace s vykonávaním právnych predpisov. Komisia vypracovala pre Radu a Európsky parlament správu obsahujúcu zoznam podobných iniciatív, ktoré už boli prijaté alebo by sa mali v budúcnosti preskúmať. Ďalej oznámila, že vynaloží ešte viac úsilia na to, aby sa mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) podieľali na príprave nových iniciatív EÚ.

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, uviedol: „V súčasnej krízovej situácii sústredíme celú našu energiu na vytvorenie čo najlepších podmienok pre rast a vznik nových pracovných miest. V hospodárskom oživení zohrávajú kľúčovú úlohu práve najmenšie podniky, ktoré sú však zároveň najohrozenejšie. Dodržiavanie právnych predpisov môže byť pre ne desaťkrát drahšie než pre veľké podniky. Chceme im preto pomôcť a na minimum znížiť ich regulačné zaťaženie, aby sa ich rastový potenciál mohol naplno rozvinúť v prospech európskeho hospodárstva.“

Od januára 2012 Komisia:

  • bude ešte intenzívnejšie hľadať možnosti, ako mikropodnikom poskytnúť výnimky z povinností vyplývajúcich zo súčasnej alebo budúcej legislatívy EÚ alebo ako znížiť požiadavky na mikropodniky;

  • posilní procesy, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje konzultácia s mikropodnikmi a inými MSP pri revízii súčasných a príprave nových právnych predpisov EÚ;

  • vypracuje výročné hodnotiace tabuľky, aby sa mohol posúdiť skutočný prínos tohto nového prístupu pre podniky a zabezpečiť trvalý dôraz na ich potreby a záujmy.

Kontext

„Akt o jednotnom trhu“ a prepracovaná iniciatíva „Small Business Act“ (na podporu malých a stredných podnikov) vyzdvihujúca zásadu „najskôr myslieť na malé podniky“ sú jasným zdôraznením záväzku Komisie podporovať rozvoj európskych MSP. Dnes začaté iniciatívy sú poslednými zo série iniciatív prijímaných v rámci programu inteligentnej regulácie, ktorého cieľom je zlepšenie legislatívy pre európske podniky. S pomocou „priebežného programu na zjednodušenie“ už bolo prijatých približne 200 právnych aktov, ktoré by mali priniesť podnikom značný úžitok. Prostredníctvom akčného plánu na zníženie administratívnej záťaže Komisia predložila návrhy, vďaka ktorým by podniky mali ušetriť 39 mld. EUR.

Ďalšie informácie:

Úplné znenie správy nájdete na (EN):

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Lepšia právna úprava :

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_sk.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar