Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Zmniejszenie obciążenia regulacyjnego dla małych przedsiębiorstw

Bruksela, dnia 23 listopada 2011 r. – Komisja przedstawiła dzisiaj nowe podejście, które ma umożliwić UE skuteczniejsze reagowanie na potrzeby małych przedsiębiorstw. Począwszy od dziś, Komisja Europejska podejmie działania na rzecz zwolnienia mikroprzedsiębiorstw, tam gdzie to możliwe, z obciążeń wynikających z przepisów UE lub wprowadzenia specjalnych systemów mających na celu zminimalizowanie spoczywających na nich obciążeń regulacyjnych. W sprawozdaniu do Rady i Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia wykaz tego typu inicjatyw, które zostały już podjęte oraz takich, które zostaną zbadane w przyszłości. Ogłasza także wprowadzenie środków, które umożliwią większy udział mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w opracowywaniu nowych inicjatyw unijnych.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „W czasach obecnego kryzysu pragniemy skupić całą naszą energię na promowaniu najlepszych możliwych warunków wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Najmniejsze przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym, jednak równocześnie to właśnie one są najbardziej podatne na zagrożenia. Przestrzeganie przepisów może być dla nich dziesięć razy droższe niż dla dużych przedsiębiorstw. Dlatego też pragniemy im pomóc, zmniejszając do minimum obciążenia regulacyjne, tak by można było w pełni wykorzystać ich potencjał wzrostu dla dobra gospodarki europejskiej.”.

Od stycznia 2012 r. Komisja:

  • zintensyfikuje poszukiwanie możliwości zwolnienia mikroprzedsiębiorstw z wymogów obowiązujących i nowych przepisów unijnych lub złagodzenia tych wymogów;

  • wzmocni procesy konsultacji z mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami na temat obowiązujących przepisów unijnych oraz przygotowania nowych regulacji UE;

  • będzie opracowywać roczne tablice wyników, by móc oszacować faktyczne korzyści dla przedsiębiorstw oraz zapewnić trwałe ukierunkowanie na ich potrzeby i interesy.

Kontekst

Akt o jednolitym rynku oraz zaktualizowany program Small Business Act z jego zasadą „najpierw myśl na małą skalę” ( Think Small First ) jasno podkreślają zobowiązanie Komisji do wspierania rozwoju europejskich MŚP. Przedstawione dziś inicjatywy zamykają szereg inicjatyw przewidzianych w programie inteligentnych regulacji, którego celem jest poprawa prawodawstwa dotyczącego europejskich przedsiębiorstw. W ramach realizacji programu na rzecz stopniowego upraszczania otoczenia prawnego przyjęto już około 200 aktów prawnych, które przynoszą przedsiębiorstwom istotne korzyści.

W ramach planu działania na rzecz zmniejszania obciążeń administracyjnych Komisja przedłożyła wnioski w sprawie zmniejszenia tych obciążeń, które pozwolą przedsiębiorstwom zaoszczędzić 39 mld euro.

Dodatkowe informacje:

Pełny tekst sprawozdania (EN):

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Lepsze stanowienie prawa :

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_pl.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar