Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Mazāks regulatīvais slogs mazajiem uzņēmumiem

Brisele, 2011. gada 23. novembris. Komisija šodien nāk klajā ar jaunu pieeju, lai nodrošinātu, ka ES labāk reaģē uz mazo uzņēmumu vajadzībām. Turpmāk Eiropas Komisija centīsies, ja vien iespējams, atbrīvot mikrouzņēmumus no ES tiesību aktu piemērošanas vai ieviest īpašus režīmus, lai minētajiem uzņēmumiem samazinātu regulatīvo slogu. Savā ziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam Komisija izklāsta sarakstu ar šāda veida jau uzsāktajām un turpmāk izskatāmajām iniciatīvām. Tā paziņo par spēcīgākiem instrumentiem, lai nodrošinātu mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ieguldījumu jaunu ES iniciatīvu formulēšanā.

Žozē Manuels Barrozu, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, teica: „Šajā krīzes laikā mēs veltām visus spēkus, lai veicinātu vislabākos iespējamos apstākļus izaugsmei un darbavietu izveidei. Ekonomikas atveseļošanā galvenā loma ir vismazākajiem uzņēmumiem, bet vienlaikus tie arī ir visvairāk pakļauti ārējai ietekmei. Šādiem uzņēmumiem tiesību aktu noteikumu izpilde var izmaksāt desmit reizes vairāk nekā lieliem uzņēmumiem. Līdz ar to mēs vēlamies tiem palīdzēt un līdz minimumam samazināt regulatīvo slogu, lai pilnībā stimulētu to izaugsmes potenciālu par labu Eiropas ekonomikai.

Sākot no 2012. gada janvāra, Komisija

  • aktīvāk meklēs iespējas, lai mirkouzņēmumus atbrīvotu no pašr eizējā un jaunā ES regulatīvā sloga vai lai tiem piemērotu vieglākas prasības;

  • stiprinās procedūras, kuras izmanto, lai apspriestos ar mikrouzņēmumiem un citiem MVU, pārskatot spēkā esošos un sagatavojot jaunus ES tiesību aktus;

  • sagatavos gada rādītāju tabulas, lai novērtētu uzņēmumu faktiskās priekšrocības un lai nodrošinātu, ka nepārtraukti tiek veltīta uzmanība uzņēmumu vajadzībām un interesēm.

Pamatinformācija

„Vienotā tirgus akts" un pārskatītais „Mazās uzņēmējdarbības akts" ar tajā pausto principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem" nepārprotami apliecina Komisijas apņemšanos atbalstīt Eiropas MVU attīstību. Šodien uzsāktās iniciatīvas ir jaunākās iniciatīvas, kas ierosinātas lietpratīga regulējuma programmas ietvaros, kuras mērķis ir uzlabot tiesību aktus attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem. Pastāvīgās vienkāršošanas programmas ietvaros jau ir pieņemti aptuveni 200 tiesību akti, kas sniedz ievērojamas priekšrocības uzņēmumiem. Rīcības plānā par administratīvā sloga samazināšanu Komisija ir ietvērusi priekšlikumus par administratīva sloga samazināšanu uzņēmumiem 39 miljardu euro apmērā.

Sīkāka informācija:

Pilns pārskats pieejams šajā vietnē:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Papildinformācija:

Labāks tiesiskais regulējums: http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_lv.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar