Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Pienyrityksille sääntelystä aiheutuvaa rasitusta kevennetään

Bryssel 23. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio haluaa, että EU ottaisi pienyritysten tarpeet paremmin huomioon sääntelyssään. Se pyrkii tästä lähtien aina kun mahdollista vapauttamaan nämä yritykset EU:n lainsäädännön soveltamisesta tai ottamaan käyttöön erityisjärjestelyjä, jotta sääntelystä aiheutuva rasitus olisi niille mahdollisimman kevyt. Tänään julkistettu komission kertomus siitä, miten EU:n sääntely rasittaa mikroyrityksiä, sisältää luettelon jo tehdyistä ja tulevista aloitteista sääntelyn keventämiseksi. Kertomuksessa esitetään myös keinoja, joilla mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten panosta uusien EU-aloitteiden muotoiluun voitaisiin vahvistaa.

K omission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi EU:n suuntaavan kriisin keskellä kaiken energiansa sen varmistamiseen, että kasvulla ja työllisyydellä olisi parhaat mahdolliset edellytykset. ”Pienimmät yritykset ovat keskeisellä sijalla talouden elpymisessä, mutta samalla ne ovat herkimmin haavoittuvia. Sääntelyn noudattaminen voi olla niille kymmenen kertaa kalliimpaa kuin suurille yrityksille suhteessa kokoon. Siksi haluamme ojentaa niille auttavan kätemme ja tehdä sääntelystä aiheutuvan rasituksen mahdollisimman kevyeksi, jotta näiden yritysten kasvupotentiaali voidaan hyödyntää EU:n talouden hyväksi”, Barroso jatkoi.

T ammikuusta 2012 alkaen komissio

  • vauhdittaa mikroyrityksiä koskevien poikkeusten ja kevyempien vaatimusten käyttöönottoa sekä voimassa olevassa että uudessa EU:n lainsäädännössä

  • pyrkii varmistamaan, että mikroyrityksiä ja muita pk-yrityksiä kuullaan, kun voimassa olevaa EU:n sääntelyä tarkastellaan uudelleen ja uutta lainsäädäntöä valmistellaan

  • laatii vuosittain tulostaulun, jonka avulla voidaan arvioida yritysten saamaa todellista hyötyä sääntelyn keventämisestä ja huolehtia siitä, että keskitytään niiden tarpeisiin ja etuihin.

Tausta

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa ja tarkistetussa eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevassa aloitteessa (Small Business Act), johon sisältyy ”pienet ensin” -periaate, korostetaan komission sitoutumista eurooppalaisten pk-yritysten kehityksen tukemiseen. Tänään käynnistetyt aloitteet kuuluvat järkevän sääntelyn ohjelmaan, jolla pyritään parantamaan eurooppalaisia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä. Yksinkertaistamista koskevan jatkuvan ohjelman puitteissa on hyväksytty jo noin 200 säädöstä, joista on yrityksille huomattavaa etua. Komissio on tehnyt hallinnollisen rasituksen keventämiseen tähtäävän toimintaohjelman puitteissa ehdotuksia, jotka vähentävät yritysten kustannuksia 39 miljardilla eurolla.

Lisätietoja:

Kertomus kokonaisuudessaan (EN):

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Muuta tietoa:

Säänte lyn parantaminen:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_fi.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Jens Mester (+32-2) 296 39 73


Side Bar