Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Méně povinností vyplývajících z právních předpisů – úleva pro malé podniky

Brusel, 23. listopad 2011 – Komise dnes představuje nový přístup, který má zajistit, že EU bude lépe reagovat na potřeby malých podniků. Počínaje dnešním dnem bude Evropská komise, pokud to jen bude možné, osvobozovat mikropodniky od povinnosti řídit se určitými právními předpisy EU nebo bude zavádět zvláštní režimy, aby zmírnila jejich zatížení související s prováděním právních předpisů. Komise vypracovala pro Radu a Evropský parlament zprávu obsahující seznam podobných iniciativ, které již byly přijaty nebo by se měly v budoucnu zvážit. Dále oznámila, že se ještě více zasadí o to, aby se mikropodniky a malé a střední podniky podílely na přípravě nových iniciativ EU.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „V současné krizové situaci soustředíme veškerou svou energii na vytvoření co nejlepších podmínek pro růst a vznik nových pracovních míst. Pro hospodářské oživení mají hlavní význam právě nejmenší podniky, které jsou však zároveň nejohroženější. Dodržování právních předpisů pro ně může být desetkrát dražší než pro velké podniky. Chceme jim proto pomoci a na minimum zmírnit jejich regulační zatížení, aby se jejich růstový potenciál mohl plně rozvinout a prospět evropskému hospodářství.“

Od ledna 2012 Komise:

  • bude ještě intenzivněji hledat možnosti, jak mikropodnikům poskytnout výjimky od povinností plynoucích ze stávající nebo budoucí legislativy EU nebo jak tyto požadavky zmírnit,

  • rozšíří postupy, které mikropodnikům a jiným malým a středním podnikům umožňují podílet se prostřednictvím konzultací na revizi stávajících i přípravě nových právních předpisů EU,

  • vytvoří systém ročního hodnocení, tzv. scoreboards , aby mohla posoudit, jaký má tento nový přístup pro podniky ve skutečnosti přínos, a zajistit, aby jejich potřeby a zájmy byly neustále v centru pozornosti.

Souvislosti

Akt o jednotném trhu a přepracovaná iniciativa na podporu malých a středních podniků vyzdvihující zásadu „Zelenou malým a středním podnikům“ – tj. nejprve je třeba myslet právě na tyto podniky – jasně dokládají odhodlání Komise podporovat v Evropě jejich rozvoj. Dnes zahájené iniciativy jsou nejnovější v řadě iniciativ přijímaných v rámci agendy inteligentní regulace, jež si klade za cíl zlepšení legislativy týkající se evropských podniků. S pomocí průběžného programu pro zjednodušení („Simplification Rolling Programme“) již bylo přijato asi 200 právních aktů, které by měly podnikům přinést velký užitek. Prostřednictvím akčního plánu pro snížení administrativní zátěže již Komise předložila návrhy snižující zatížení, díky nimž by podniky měly ušetřit 39 miliard eur.

Další informace:

Úplné znění zprávy naleznete zde (EN):

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

Zlepšení právní úpravy:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_cs.htm

Small Business Act:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)


Side Bar