Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Zwiększenie bezpieczeństwa produktów w dziewięciu sektorach przemysłu

Bruksela, dnia 21 listopada 2011 r. Dziewięć dyrektyw UE, które obejmują wiele produktów, zwiększy ich bezpieczeństwo. Sektory, o których mowa, dotyczą produktów elektrycznych i elektronicznych, dźwigów, przyrządów pomiarowych, materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wyrobów pirotechnicznych oraz urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Funkcjonariusze nadzoru rynku i funkcjonariusze celni otrzymali tym samym skuteczniejsze narzędzia kontroli bezpieczeństwa produktów. Ponadto, gwarantując na przykład odpowiednie stosowanie oznakowania CE przez producentów, państwa członkowskie mogą podnieść poziom nadzoru organów monitorujących, które kontrolują zgodność produktów z prawem UE.

W celu uniknięcia rozbieżności w prawie UE stanowiących utrudnienia dla przedsiębiorstw niektóre przepisy (zob. niżej) omawianych dzie więciu dyrektyw dostosowano do wzorów przepisów opracowanych na poziomie UE. Jednolite warunki handlowe będą w przyszłości korzystne dla producentów, importerów oraz dystrybutorów. Proces ten jednocześnie podniesie poziom bezpieczeństwa produktów sprzedawanych na terenie UE dzięki wzmocnieniu procedur zapewniania zgodności oraz uszczelni rynek wobec przywozu produktów niespełniających wymogów UE.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, Antonio Tajani, powiedział: „Bezpieczeństwo produktów to nasz absolutny priorytet. Także producenci i dystrybutorzy będą czerpać korzyści z większego zaufania konsumenta. Co więcej, prawodawstwo UE w zakresie produktów przybiera teraz coraz bardziej ujednoliconą formę, czego wynikiem jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego oraz kosztów. Niemniej jednak samo wzmocnienie zasad nie wystarczy. Także państwa członkowskie muszą wzmocnić nadzór rynku, co zniechęci nieuczciwe podmioty.”

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm

Podstawowe informacje

Zmiany w zakresie dostosowania wprowadzone w dzie więciu omawianych dyrektywach odnoszą się do definicji (np. „producent”, „udostępnianie na rynku”, „oznakowanie CE”), obowiązków podmiotów gospodarczych, wymogów dotyczących identyfikowalności produktów, organów przeprowadzających oceny zgodności, procedur oceny zgodności, oznakowania CE i tym podobnych.

Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów

Wszystkie produkty podlegające omawianym dzie więciu sektorom i wprowadzone do obrotu na terenie UE muszą być opatrzone oznakowaniem zgodności CE , które jest równoznaczne z oświadczeniem producenta, że dany produkt spełnia wszystkie podstawowe wymogi odpowiedniej dyrektywy lub dyrektyw. Produkty opatrzone oznakowaniem CE dopuszczone są do swobodnego obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Zanim producent uzyska oznakowanie CE, musi on dokonać oceny bezpieczeństwa i zgodności . Producent musi opracować dokładniejszą informację o produktach oraz umożliwić ich identyfikowalność.

Na importerach ciąży obowiązek sprawdzenia, czy producenci we właściwy sposób dokonali oceny zgodności produktów z wymogami i, w razie konieczności, przeprowadzenia kontroli wyrywkowych.

Dzie więć sektorów objętych dostosowaniem przepisów

Komisja proponuje dostosowanie poniższych dyrektyw, które gwarantują swobodny przepływ towarów w objętych nimi sektorach:

Nowe ramy prawne dotyczące wprowadzania do obrotu produktów weszły w życie dnia 1 stycznia 2010 r. Zostały one stworzone z myślą o usprawnieniu działania rynku wewnętrznego towarów, a ich głównym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli oraz zmniejszenie liczby produktów na rynku, które nie spełniają wymogów prawodawstwa UE. Kolejnym celem jest poprawa jakości pracy wykonywanej przez organy zajmujące się testowaniem i certyfikowaniem produktów. Ponadto nowe ramy prawne powinny zwiększyć spójność całości ram regulacyjnych dla produktów oraz ułatwić ich stosowanie.

Kontakt:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar