Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Fiske: Kommissionen föreslår totalförbud mot att avlägsna hajfenor till havs

Bryssel den 21 november 2011 – Europeiska kommissionen föreslog i dag ett undantagslöst förbud mot att avlägsna hajfenor ombord på fiskefartyg. Hajfensfiske kallas bruket att skära av fenorna på hajar – ofta när de är levande – och sedan kasta hajkropparna utan fenor tillbaka i havet. Kommissionen föreslår att alla fartyg som fiskar i EU-vatten och alla EU-fartyg som fiskar på andra platser i världen ska landa hajar med fenorna kvar. För att underlätta förvaring och hantering ombord ska det vara tillåtet att delvis skära igenom fenorna och vika in dem mot hajkroppen. Syftet med de nya reglerna är att ge ett bättre skydd åt sårbara hajpopulationer i världens alla hav.

Dagens förslag innebär en skärpning av den nuvarande EU-lagstiftningen om förbud mot att avlägsna fenor ombord på fartyg 1 , som ger möjlighet att undantagsvis och på vissa villkor avlägsna fenor ombord och landa fenor och hajkroppar i olika hamnar. Kommissionen föreslår att detta inte längre ska vara tillåtet. Till följd av detta kommer EU:s medlemsländer inte längre kunna utfärda särskilda fisketillstånd som innebär att fartyg som för deras flagg får avlägsna hajfenor ombord.

Genom att täppa till den här luckan i lagstiftningen vill vi få stopp på det förfärliga hajfensfisket och ge hajarna ett betydligt bättre skydd. Kontrollen kommer att underlättas och det blir mycket svårare att dölja hajfensfiske. Jag ser verkligen fram emot att rådet och Europaparlamentet godkänner vårt förslag så att det blir gällande lag så snart som möjligt ”, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

Bakgrund

Hajar är generellt sett mycket sårbara för överexploatering: de växer långsamt, blir könsmogna sent och får ett litet antal ungar per kull. Under senare år har vissa hajpopulationer blivit allvarligt hotade till följd av en kraftigt ökad efterfrågan på hajprodukter, särskilt fenor.

Den nuvarande förordningen från 2003 innebär ett generellt förbud mot hajfensfiske men ger möjlighet att undantagsvis och på vissa villkor avlägsna fenor ombord och landa fenor och hajkroppar i olika hamnar. Fenornas vikt får dock inte överskrida 5 procent av de fångade hajarnas färska vikt.

Denna bestämmelse har visat sig vara otillräcklig. Eftersom fenor och kroppar kan landas i olika hamnar är inspektörerna hänvisade till loggboksanteckningar när de ska avgöra om femprocentsregeln har följts. Dessutom varierar viktförhållandet mellan fenor och kroppar beroende på art och metoder för att avlägsna fenor. Till följd av detta är hajfensfiske är svårt att upptäcka och ännu svårare att bevisa i rättegång. Sist men inte minst försvåras insamlingen av vetenskapliga data, vilket i sin tur försvårar fiskeriförvaltning och bevarandeåtgärder. Kommissionen föreslår därför att förordningen ska ändras. Förslaget är resultatet av ett offentligt samråd om bästa sättet att stärka förbudet mot att avlägsna hajfenor.

De spanska och portugisiska frysfartygen berörs mest av den föreslagna regeländringen, eftersom dessa länder utfärdar de flesta tillstånden för bearbetning ombord. Genom att det blir tillåtet att delvis skära igenom fenorna och vika in dem mot kroppen kan fiskerinäringens rättmätiga oro när det gäller förvaring och hantering minskas.

EU har gjort flera internationella åtaganden för att skydda hajar, i enlighet med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske, och särskilt inom den internationella handlingsplanen för hajar (IPOA-Sharks) som FAO antog 1999. FAO:s internationella handlingsplan låg till grund för kommissionens meddelande från 2009 om Europeiska gemenskapens handlingsplan för bevarande och förvaltning av hajar där EU åtog sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för bevarande av hajar och för att minska spill och utkast från hajfångster (se IP/09/220 ).

Vad blir nästa steg?

Förslaget överlämnas nu till Europaparlamentet och rådet för slutligt antagande och kommer att träda i kraft kort därefter.

Mer information:

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg


Side Bar