Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Rybné hospodárstvo: Komisia navrhuje úplný zákaz odstraňovania žraločích plutiev na mori

Brusel , 21. novembra 2011 – Európska komisia dnes navrhla zakázať odstraňovanie žraločích plutiev na palubách rybárskych plavidiel, a to bez akýchkoľvek výnimiek. Odstraňovanie žraločích plutiev je prax odrezania plutiev žralokom, a to často za živa, po čom sa žralok bez plutiev odhodí späť do mora. Komisia navrhuje, aby odteraz všetky plavidlá loviace vo vodách EÚ a všetky plavidlá EÚ loviace kdekoľvek na svete museli vykladať v prístavoch žraloky s neodstránenými plutvami. Aby sa zjednodušilo skladovanie a manipulácia na palubách plavidiel, rybárom sa povoľuje narezať každú plutvu, zložiť ju a oprieť o telo žraloka. Cieľom nových pravidiel je lepšie chrániť zraniteľné populácie žralokov vo všetkých svetových oceánoch.

Súčasný návrh posilňuje jestvujúce právne predpisy EÚ, ktoré zakazujú odstraňovanie žraločích plutiev 1 a ktoré umožňujú výnimočne pri splnení určitých podmienok odstraňovať plutvy na palube a vykladať plutvy a telá žralokov v rozličných prístavoch. Komisia navrhuje, aby to viac nebolo možné. Členské štáty EÚ preto už nebudú môcť vydávať osobitné rybolovné povolenia, na základe ktorých by plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou mohli odstraňovať plutvy žralokom na palube.

Maria Damanakiová, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, uviedla: „Uzavretím medzery v našich právnych predpisoch máme v úmysle vyničiť hroznú praktiku odstraňovania plutiev žralokom a zabezpečiť ich lepšiu ochranu. Zjednoduší sa kontrola a odstraňovanie žraločích plutiev bude oveľa zložitejšie skryť . S veľkým potešením očakávam prijatie nášho návrhu Radou a Európskym parlamentom, aby sa čo najskôr stal právnym predpisom .

Kontext

Žraloky sú všeobecne veľmi ohrozené nadmerným rybolovom. Pomaly rastú, dospelosť dosahujú neskoro a pri vrhu sa rodí iba malý počet mladých. Niektoré populácie žralokov zaznamenali v posledných rokoch vážny stav ohrozenia v nadväznosti na výrazné zvýšenie dopytu po žraločích výrobkoch, najmä po plutvách.

Existujúce nariadenie z roku 2003 o zákaze odstraňovania žraločích plutiev vo všeobecnosti zakazuje odstraňovať žralokom plutvy, ale výnimočne po splnení určitých podmienok povoľuje odstraňovať plutvy žralokom na palube a vyložiť plutvy a telá žralokov v rozličných prístavoch, pričom však váha plutiev nesmie presiahnuť 5 percent živej hmotnosti ulovených žralokov.

Toto opatrenie sa však ukázalo ako nedostatočne účinné. So zreteľom na to, že plutvy a telá žralokov možno vykladať v rozličných prístavoch, inšpektori sa musia spoliehať na zápisy v rybárskom denníku, aby mohli určiť, či sa príslušný podiel dodržal. Podiel hmotnosti plutvy a tela žraloka sa okrem toho líši podľa jednotlivých druhov a praktík odrezania plutiev. Odstraňovanie žraločích plutiev je preto zložité zistiť, a nieto ešte dokázať v súdnych konaniach. V neposlednom rade sa zber vedeckých údajov sa stáva zložitým, čo na druhej strane komplikuje riadenie a zachovanie v oblasti rybolovu. Z týchto dôvodov Komisia predkladá návrh na zmenu a doplnenie nariadenia. Návrh je výsledkom verejných konzultácií o tom, ako možno čo najlepšie posilniť zákaz odstraňovania žraločích plutiev.

Nové navrhované pravidlá sa najviac týkajú španielskych a portugalských mraziarenských plavidiel, pretože tieto krajiny vydávajú najviac povolení na spracovanie na palube. Umožňovať narezanie plutiev a ich zloženie a opretie o mŕtve telo žraloka je odpoveďou na oprávnené obavy v rybolovnom odvetví o skladovanie a manipuláciu.

EÚ prijala niekoľko medzinárodných záväzkov na ochranu žralokov v súlade s Kódexom správania pri zodpovednom rybolove Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), a najmä v zmysle Medzinárodného akčného plánu pre žralokov (IPOA-Sharks), ktorý FAO prijala v roku 1999. Tento akčný plán sa stal základom oznámenia Komisie z roku 2009 o akčnom pláne Európskeho spoločenstva na zachovanie a riadenie populácií žralokov, v ktorom sa EÚ zaviazala, že prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu žralokov a minimalizuje odpad a vyhadzovanie zvyšných častí ulovených žralokov (pozri IP/09/220 ).

Ďalšie kroky

Návrh sa teraz predkladá Európskemu parlamentu a Rade na konečné prijatie, a potom v krátkom čase nadobudne účinnosť.

Ďalšie informácie:

  • Webové stránky Európskej komisie o tematike žralokov

  • Výsledky konzultácií na tému zmeny a doplnenia nariadenia Rady (ES) č. 1185/2003

  • Oznámenie o akčnom pláne Európskeho spoločenstva na zachovanie a riadenie populácií žralokov (KOM/2009/40 v konečnom znení)

  • Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidie l


Side Bar