Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Rybołówstwo: Komisja proponuje całkowity zakaz odcinania płetw rekinom na morzu

Bruksela, dnia 21 listopada 2011 r. – Komisja Europejska zaproponowała w dniu dzisiejszym całkowity zakaz, bez odstępstw, praktyki odcinania płetw rekinom na pokładach statków rybackich. Odcinanie płetw rekinom jest praktyką polegającą na odcinaniu płetw rekinom – często gdy są one jeszcze żywe – a następnie wyrzucaniu z powrotem do morza zwierzęcia bez płetw. Komisja proponuje, aby począwszy od chwili obecnej wszystkie statki poławiające na wodach UE i wszystkie statki UE prowadzące połowy na całym świecie musiały wyładowywać rekiny z nieodciętymi płetwami. Aby ułatwić magazynowanie i przeładunek na statkach, rybacy będą mogli częściowo naciąć każdą płetwę i złożyć ją wzdłuż tuszy rekina. Celem tych nowych przepisów jest lepsza ochrona zagrożonej populacji rekinów w światowych oceanach.

Dzisiejszy wniosek wzmacnia istniejące prawodawstwo UE zakazujące odcinania płetw rekinom 1 , które umożliwia w ramach odstępstwa oraz pod pewnymi warunkami, odcinanie płetw rekinom na pokładzie oraz wyładunek płetw i tusz rekinów w różnych portach. Zgodnie z wnioskiem Komisji nie będzie to już możliwe. W związku z tym państwa członkowskie UE nie będą już mogły wydawać specjalnych zezwoleń połowowych, tak aby statki pływające pod ich banderą mogły odcinać płetwy rekinom na pokładzie.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: Poprzez usunięcie luki w naszym prawodawstwie pragniemy wyeliminować przerażającą praktykę odcinania płetw rekinom oraz lepiej chronić rekiny. Kontrole staną się łatwiejsze, a odcinanie płetw rekinom będzie znacznie trudniejsze do ukrycia. Z niecierpliwością oczekuję na zaakceptowanie przez Radę i Parlament Europejski naszego wniosku, aby jak najszybciej stał się on prawem .”

Kontekst

Rekiny są na ogół bardzo narażone na nadmierną eksploatację: rosną powoli, dojrzewają późno i mają niewielką liczbę młodych podczas jednego wylęgu. W ostatnich latach niektóre populacje rekinów stały się poważnie zagrożone w następstwie znacznego wzrostu popytu na produkty z rekinów, a zwłaszcza ich płetwy.

Obowiązujące rozporządzenie z 2003 r. w sprawie zakazu obcinania płetw rekinom na pokładach statków zabrania tego procederu, ale zezwala w ramach odstępstwa i pod pewnymi warunkami na odcinanie płetw na pokładzie oraz wyładunek płetw i tusz rekinów w różnych portach, z tym że waga płetw nie powinna przekraczać 5 proc. żywej wagi złowionego rekina.

Środek ten okazał się jednak niewystarczająco skuteczny. Ponieważ płetwy i tusze mogą być wyładowywane w różnych portach, inspektorzy muszą polegać na zapisach w dziennikach pokładowych w celu ustalenia, czy wskaźnik ten został zachowany. Ponadto stosunek płetwy do wagi tuszy różni się w zależności od gatunku i sposobu obcinania płetw. Co za tym idzie, odcinanie płetw rekinom jest trudne do wykrycia, nie mówiąc już o udowodnieniu w postępowaniu administracyjnym. Na koniec gromadzenie danych naukowych staje się trudne, co z kolei utrudnia zarządzanie połowami i ochronę gatunku. Co za tym idzie Komisja zaproponowała zmianę rozporządzenia. Wspomniany wniosek jest wynikiem konsultacji społecznych na temat najlepszych sposobów wzmocnienia zakazu odcinania płetw.

Zaproponowane nowe przepisy w największym stopniu dotyczą hiszpańskich i portugalskich statków zamrażalni, ponieważ te kraje wydają najwięcej pozwoleń na przetwarzanie na pokładzie. Zezwolenie na częściowe odcinanie płetw i składanie ich wzdłuż tusz odpowiada uzasadnionym potrzebom sektora rybołówstwa w zakresie magazynowania i przeładunku.

UE podjęła szereg zobowiązań międzynarodowych, aby chronić rekiny, zgodnie z Kodeksem odpowiedzialnego rybołówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w szczególności w ramach Międzynarodowego planu działania na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami (IPOA SHARKS), przyjętego przez FAO w 1999 r. Plan IPOA przyjęty przez FAO stanowi podstawę komunikatu Komisji z 2009 r. dotyczącego Planu działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami, w którym Unia Europejska zobowiązała się do przyjęcia wszelkich środków niezbędnych do ochrony rekinów oraz do zminimalizowania odpadów i odrzutów pochodzących z połowów rekinów (zob. IP/09/220 ).

Dalsze działania

Wniosek obecnie zostaje skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu jego ostatecznego przyjęcia, a następnie szybko wejdzie w życie.

Dodatkowe informacje:

Kontakt :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków


Side Bar