Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Visserij: de Commissie stelt voor het "vinnen" van haaien op zee volledig te verbieden

Brussel, 21 november 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld de praktijk van het "vinnen" van haaien aan boord van vissersvaartuigen niet langer toe te staan, en daarbij geen uitzonderingen te maken. Het "vinnen" van haaien is de praktijk waarbij de vinnen van haaien worden afgesneden, vaak terwijl zij nog leven - waarna de haai zonder vinnen in zee terug wordt gegooid. De Commissie stelt voor alle vissersvaartuigen die in de wateren van de EU vissen en alle EU-vissersvaartuigen die waar dan ook elders ter wereld vissen te verplichten haaien aan te landen met de vinnen er nog aan. Om de opslag en de manipulatie aan boord van vaartuigen te vergemakkelijken mogen vissers de vinnen gedeeltelijk insnijden en tegen het karkas van de haai aanvouwen. Het doel van de nieuwe regels is om de kwetsbare haaienpopulaties in alle wereldzeeën beter te beschermen.

Het voorstel van vandaag is een aanscherping van de bestaande EU-wetgeving die het vinnen van haaien verbiedt 1 ; tot nu toe kon er namelijk onder bepaalde voorwaarden van het verbod worden afgeweken en konden vinnen aan boord worden afgesneden en konden de vinnen en de karkassen van de haaien in verschillende havens worden aangeland. De Commissie stelt voor deze mogelijkheid voortaan te schrappen. Als gevolg hiervan zullen de lidstaten van de EU niet langer speciale visvergunningen mogen afgeven waarmee vaartuigen die hun vlag voeren aan boord haaien kunnen vinnen.

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki zei hierover het volgende: "Door deze maas in de wetgeving te sluiten willen we de verschrikkelijke praktijk van het "haaien vinnen" uitroeien en haaien veel beter beschermen. Controle wordt eenvoudiger en het wordt veel moeilijker het "vinnen" van haaien verborgen te houden. Ik vertrouw erop dat de Raad en het Europees Parlement ons voorstel zullen aanvaarden, zodat het zo snel mogelijk wet wordt."

Achtergrond

Haaien zijn over het algemeen zeer kwetsbaar voor overbevissing: ze groeien langzaam, worden laat geslachtsrijp en krijgen slechts een klein aantal jongen per keer. De laatste jaren zijn sommige haaienpopulaties ernstig bedreigd als gevolg van de dramatische toename van de vraag naar haaienproducten, met name vinnen..

Bij de bestaande verordening uit 2003 is het vinnen van haaien over het algemeen verboden, maar is het in uitzonderingsgevallen onder bepaalde voorwaarden toegestaan de vinnen aan boord te verwijderen en de vinnen en karkassen in verschillende havens aan te landen, met de bepaling dat het gewicht van de vinnen echter niet meer dan 5 procent mag bedragen van het levende gewicht van de gevangen haaien.

Deze maatregel is gebleken niet doeltreffend genoeg te zijn. Aangezien de vinnen en de karkassen in verschillende havens kunnen worden aangeland, moeten de inspecteurs op logboekgegevens vertrouwen om na te gaan of de vin/karkasverhouding is nageleefd. Bovendien varieert de verhouding van het gewicht van de vinnen en de karkassen naargelang van de soort en de manier waarop de vinnen worden afgesneden. Daarom is het vinnen van haaien moeilijk op te sporen, laat staan in een juridische procedure te bewijzen. Tot slot wordt het verzamelen van wetenschappelijke gegevens erdoor bemoeilijkt, wat het beheer van die visserij en de instandhouding van de soort hindert. Daarom doet de Commissie nu een voorstel tot wijziging van de verordening. Het voorstel is het resultaat van een openbare raadpleging over de beste manier om het verbod op vinnen aan te scherpen.

De Spaanse en Portugese vriesschepen worden het sterkst getroffen door de voorgestelde nieuwe regels, aangezien die landen de meeste vergunningen voor de verwerking aan boord afgeven. Door toe te staan de vinnen gedeeltelijk in te snijden en tegen het karkas aan te vouwen wordt tegemoet gekomen aan de terechte bezorgdheid van de visserijsector ten aanzien van de opslag en de manipulatie.

De EU heeft verscheidene internationale toezeggingen gedaan om haaien te beschermen, in overeenstemming met de Gedragscode voor een verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde naties (FAO), en met name in het kader van het internationale actieplan voor haaien (IPOA-haaien) dat in 1999 door de FAO is vastgesteld. Dat actieplan van de FAO diende als basis voor de Mededeling van de Commissie inzake een actieplan van de Europese Gemeenschap voor de instandhouding en het beheer van het haaienbestand waarbij de Unie zich ertoe heeft verbonden de nodige maatregelen goed te keuren voor de instandhouding van de haaienbestanden en het afval en de teruggooi in verband met de haaienvangst tot een minimum te beperken (zie IP/09/220 ).

Volgende stappen

Het voorstel gaat nu naar het Europees Parlement en de Raad voor uiteindelijke goedkeuring, waarna het snel in werking zal treden.

Nadere informatie:

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen


Side Bar