Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kalastus: Komissio ehdottaa haiden eväpyynnin täyskieltoa

Bryssel 21.11.2011 – Euroopan komissio on tänään ehdottanut haiden eväpyynnin ja kalastusaluksella tapahtuvan evien irrottamisen ehdotonta kieltämistä. Haiden eväpyynnillä tarkoitetaan evien leikkaamista irti elävältä hailta ja silvotun hain heittämistä takaisin mereen. Komissio ehdottaa, että kaikkien EU:n vesillä pyytävien alusten ja kaikkien missä tahansa muualla maailmassa pyytävien EU:n alusten on tästä lähtien purettava hait alukselta siten, että evät on jätetty paikoilleen. Aluksella tapahtuvan säilyttämisen ja käsittelyn helpottamiseksi kalastajat voivat viiltää evät osittain ja taittaa ne hainruhoa vasten. Uusilla säännöillä pyritään entistä paremmin suojelemaan vaarantuneita haikantoja maailman kaikilla valtamerillä.

Tänään esitetyssä ehdotuksessa tiukennetaan EU:n nykyistä haiden eväpyynnin kieltämistä koskevaa lainsäädäntöä 1 , jossa poikkeustapauksissa ja tietyin edellytyksin sallitaan evien irrottaminen aluksella ja hain evien ja ruhojen purkaminen eri satamissa. Komissio ehdottaa tällaisen käytännön kieltämistä. EU:n jäsenvaltiot eivät näin ollen enää saa myöntää erityiskalastuslupia lippunsa alla purjehtiville aluksille hainevien irrottamista varten.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi: ”Lainsäädännössämme on porsaanreikä, jonka haluamme nyt poistaa, jotta voimme lopettaa haiden eväpyynnin muodostaman kauhistuttavan käytännön ja suojella haikantoja paljon aiempaa paremmin . Valvonta helpottuu ja eväpyynnin salaaminen vaikeutuu. Odotan malttamattomana, että neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät ehdotuksemme, jotta se saadaan voimaan mahdollisimman pikaisesti .”

Tausta

Hait ovat erityisen herkkiä liikakalastukselle: ne ovat hidaskasvuisia, tulevat myöhään sukukypsiksi, ja niiden poikasten määrä on pieni. Haituotteiden ja erityisesti evien jyrkästi nousseen kysynnän vuoksi joistakin haikannoista on viime vuosien aikana tullut vakavasti uhanalaisia.

Haiden eväpyynnin kieltämistä koskevassa vuoden 2003 asetuksessa asetetaan eväpyynnille yleinen kielto, mutta sallitaan tietyin edellytyksin evien irrottaminen ja evien ja hainruhojen purkaminen eri satamissa, kunhan evien paino ei ylitä 5:tä prosenttia haisaaliin elopainosta.

Tämä toimenpide ei kuitenkaan ole osoittautunut riittävän tehokkaaksi. Jos evät ja ruhot puretaan eri satamissa, tarkastajien on turvauduttava kalastuspäiväkirjan merkintöihin arvioidakseen, onko painosuhdetta noudatettu. Lisäksi evä-ruho -painosuhde vaihtelee lajien ja evän leikkuumenetelmän mukaan. Näistä syistä haiden eväpyyntiä on vaikeaa havaita ja vielä vaikeampaa osoittaa oikeudellisissa menettelyissä. Lisäksi tieteellisen tiedon kerääminen on vaikeutunut, mikä puolestaan hankaloittaa kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä. Siksi komissio ehdottaa asetuksen muuttamista. Ehdotuksen laatimiseksi on kuultu yleisöä siitä, mikä olisi paras tapa tiukentaa eväpyyntikieltoa.

Uudet säännöt koskevat erityisesti espanjalaisia ja portugalilaisia pakastusaluksia, koska nämä maat myöntävät eniten lupia aluksella tapahtuvaan käsittelyyn. Sallimalla evän osittainen leikkaaminen ja taittaminen ruhoa vasten voidaan vastata kalastusalan esittämiin aluksella säilyttämistä ja käsittelyä koskeviin perusteltuihin vaatimuksiin.

EU on tehnyt useita haiden suojelua koskevia kansainvälisiä sitoumuksia Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vastuuntuntoista kalastusta koskevien menettelyohjeiden ja erityisesti FAOn vuonna 1999 hyväksymän kansainvälisen haita koskevan toimintasuunnitelman (IPOA-Sharks) mukaisesti. FAOn IPOA-toimintasuunnitelma oli perustana komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle haiden säilyttämistä ja hoitoa koskevasta Euroopan yhteisön toimintasuunnitelmasta vuonna 2009 antamalle tiedonannolle. Siinä EU sitoutui toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet haiden suojelemiseksi ja haisaaliista aiheutuvien jätteiden ja poisheitettyjen määrien vähentämiseksi minimiin (ks. IP/09/220 ).

Seuraavat vaiheet

Ehdotus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle lopullista hyväksyntää varten, ja se tulee voimaan pian sen jälkeen.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67

1 :

Hainevien irrottamisesta aluksella annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1185/2003


Side Bar