Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kalandus: komisjon teeb ettepaneku haide uimepüük merel täielikult keelustada

Brüssel, 21. november 2011 – Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku keelata täielikult haide nn uimepüük kalalaevade pardal. Uimepüügi käigus lõigatakse (sageli elusatelt) haidelt uimed küljest ja visatakse ilma uimedeta haikered merre tagasi. Komisjon teeb ettepaneku, et kõik ELi vetes kalastavad laevad ja kõik ELi kalalaevad, mis kalastavad mujal maailmas, peavad edaspidi lossima haid nii, et neil on uimed küljes. Kalalaevade pardal ladustamise ja käitlemise hõlbustamiseks lubatakse kaluritel teha haiuimedesse osalisi sisselõikeid ning uimed rümba vastu tagasi painutada. Uute normide eesmärk on paremini kaitsta ohustatud haipopulatsioone kõikjal maailma ookeanides.

Tänane ettepanek muudab ELi õigusaktidega kehtestatud uimepüügi keelu 1 rangemaks – praegu on erandkorras ja teatud tingimustel lubatud haiuimi laeva pardal eemaldada ning haiuimi ja -rümpasid eri sadamates lossida. Komisjoni ettepaneku kohaselt ei ole see edaspidi enam lubatud. See tähendab, et ELi liikmesriigid ei saa enam välja anda kalapüügilubasid, mis annavad nende lipu all sõitvatele laevadele õiguse tegeleda uimepüügiga.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis: „ELi kehtivas õiguses ettenähtud erandite kaotamisega tahame likvideerida uimepüügi, mis on barbaarne tava, ja haisid paremini kaitsta. Järelevalve muutub lihtsamaks ja uimepüüki on edaspidi palju raskem varjata. Loodan, et ELi nõukogu ja Euroopa Parlament on meie ettepanekuga nõus ning võtavad selle võimalikult kiiresti vastu."

Taustteave

Haisid ohustab ülepüük rohkem kui mõningaid teisi liike, kuna nad kasvavad aeglaselt, saavad hiljem suguküpseks ja toovad korraga ilmale väikese arvu järglasi. Viimastel aastatel on mõned haipopulatsioonid tõsiselt ohtu sattunud, kuna nõudlus haitoodete, eriti haiuimede järele on oluliselt kasvanud.

Kehtiva 2003. aasta määrusega uimepüügi keelamise kohta nähakse küll ette üldine keeld, kuid erandkorras ja teatud tingimustel lubatakse haiuimi laeva pardal eemaldada ning haiuimi ja -rümpasid eri sadamates lossida, kusjuures uimede kaal ei tohi ületada 5% haisaagi eluskaalust.

See regulatsioon ei ole piisavalt tõhus. Kuna uimi ja rümpasid võib lossida eri sadamates, peavad inspektorid tuginema püügipäeviku kirjetele, et kontrollida, kas nimetatud suhtarvust on kinni peetud. Lisaks sellele on uimede ja rümpade kaalu suhtarv eri liikide ja uimelõikamismeetodite puhul erinev. Seetõttu on uimepüüki raske avastada ja veelgi raskem kohtus tõendada. Pealegi raskendab see teadusandmete kogumist, mis omakorda muudab keerukamaks kalavarude majandamise ja kaitse. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 2003. aasta määrust muuta. Ettepanekule eelnes konsulteerimine üldsusega selle üle, mil viisil oleks kõige parem uimepüügi keeldu rangemaks muuta.

Uued normid puudutavad kõige rohkem Hispaania ja Portugali külmutuslaevu, kuna need riigid annavad välja kõige rohkem pardal töötlemise lubasid. Asjaolu, et haiuimed võivad olla osaliste sisselõigetega ja rümba vastu tagasi painutatud, peaks vähendama laevadel ladustamise ja käitlemisega seotud probleeme.

Vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) vastutustundliku kalapüügi juhendile ning eelkõige FAO poolt 1999. aastal vastu võetud haide kaitse rahvusvahelisele tegevuskavale on Euroopa Liit võtnud mitmeid rahvusvahelisi kohustusi seoses haide kaitsega. Komisjoni 2009. aasta teatis haide kaitse ja haivarude majandamise Euroopa Ühenduse tegevuskava kohta, millega EL kohustub võtma kõik vajalikud meetmed haide kaitseks ning haipüügi jäätmete ja saagi vette tagasi laskmise minimeerimiseks (vt IP/09/220 ), põhineb FAO haide kaitse rahvusvahelisel tegevuskaval.

Edasised sammud

Komisjoni ettepanek läheb nüüd Euroopa Parlamenti ja nõukokku vastuvõtmiseks ja jõustub varsti pärast seda.

Lisateave

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1185/2003 haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal


Side Bar