Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τυπου

Αλιεία : η Επιτροπή προτείνει την πλήρη απαγόρευση της αφαίρεσης των πτερυγίων των καρχαριών στη θάλασσα

Βρυξέλλες , 21 Νοεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την απαγόρευση, χωρίς εξαίρεση, της πρακτικής της «αφαίρεσης των πτερυγίων των καρχαριών» επί αλιευτικών σκαφών. Η αφαίρεση των πτερυγίων συνίσταται στην πρακτική της αποκοπής των πτερυγίων των καρχαριών —συχνά ενώ αυτοί είναι ακόμη ζωντανοί— και της συνακόλουθης ρίψης τους στη θάλασσα δίχως τα πτερύγιά τους. Η Επιτροπή προτείνει από σήμερα, όλα τα σκάφη που αλιεύουν σε ύδατα της ΕΕ και όλα τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν εκτός ΕΕ να εκφορτώνουν τους καρχαρίες δίχως να τους έχουν αφαιρέσει τα πτερύγια. Για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης και της μετατόπισής τους επί των σκαφών, οι αλιείς θα επιτρέπεται να τέμνουν μερικώς κάθε πτερύγιο και να το διπλώνουν κατά μήκος του σφαγίου του καρχαρία. Στόχος των νέων κανόνων είναι η καλύτερη προστασία των ευάλωτων πληθυσμών καρχαριών στους ωκεανούς, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σημερινή πρόταση ενισχύει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία για την απαγόρευση της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία 1 , η οποία επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την αφαίρεση πτερυγίων επί του σκάφους και την εκφόρτωση των πτερυγίων και των σφαγίων καρχαρία σε διαφορετικούς λιμένες. Η Επιτροπή προτείνει την πλήρη απαγόρευση αυτής της πρακτικής. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα είναι πλέον σε θέση να εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας, ώστε τα εν λόγω σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να αφαιρούν πτερύγια καρχαρία επί του σκάφους.

Η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, είπε: « Μέσω της κάλυψης του κενού που υφίσταται στη νομοθεσία μας, βούλησή μας είναι να εξαλείψουμε τη φρικτή πρακτική της αφαίρεσης των πτερυγίων καρχαρία και να τους προστατεύσουμε καλύτερα. Ο έλεγχος θα είναι πιο εύκολος και θα είναι πιο δύσκολη η λαθραία αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία. Αναμένω με ανυπομονησία να γίνει δεκτή η πρότασή μας από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μεταφερθεί στη νομοθεσία όσο το δυνατόν συντομότερα».

Ιστορικό

Οι καρχαρίες είναι, γενικά, πολύ ευάλωτοι στην υπερεκμετάλλευση : τόσο η ανάπτυξη όσο και η ενηλικίωσή τους είναι αργή ενώ φέρνουν μικρό αριθμό μικρών στον κόσμο ανά γέννα. Τα τελευταία έτη, ορισμένοι πληθυσμοί καρχαριών απειλήθηκαν σοβαρά από την απότομη αύξηση στη ζήτηση προϊόντων καρχαρία και ειδικότερα πτερυγίων.

Ο υφιστάμενος κανονισμός του 2003 σχετικά με την απαγόρευση της αφαίρεσης πτερυγίων, απαγορεύει, γενικά την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία, αλλά επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την αφαίρεση των πτερυγίων επί του σκάφους και την εκφόρτωση των πτερυγίων και των σφαγίων καρχαριών σε διαφορετικούς λιμένες, ενώ το βάρος των πτερυγίων δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 5 τοις εκατό του ζωντανού βάρους των καρχαριών που έχουν αλιευθεί.

Εντούτοις, το εν λόγω μέτρο δεν έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικό. Καθώς τα πτερύγια και τα σφάγια μπορούν να εκφορτώνονται σε διαφορετικούς λιμένες, οι επιθεωρητές πρέπει να βασίζονται στα αρχεία ημερολογίων πλοίου για να προσδιορίσουν εάν έχει τηρηθεί η μεταξύ τους αναλογία. Επιπλέον, ο λόγος βάρους πτερυγίου προς σφαγίου διαφέρει ανάλογα με το είδος και τις πρακτικές αποκοπής πτερυγίων. Συνεπώς, η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία είναι δύσκολο να ανιχνευτεί, και ακόμη πιο δύσκολο να αποδειχθεί στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Τέλος, η συλλογή επιστημονικών δεδομένων καθίσταται δύσκολη, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει τη διαχείριση της αλιείας και τη διατήρηση. Εξού και η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού, η οποία είναι το αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η απαγόρευση της αφαίρεσης των πτερυγίων καρχαρία.

Τα σκάφη τα οποία αφορά περισσότερο η νέα προτεινόμενη νομοθεσία είναι τα ισπανικά και πορτογαλικά πλοία-ψυγεία , δεδομένου ότι οι εν λόγω χώρες εκδίδουν τις περισσότερες άδειες για τη μεταποίηση επί του σκάφους. Το να επιτρέπεται η μερική αποκοπή των πτερυγίων και η δίπλωσή τους κατά μήκος του σφαγίου, απαντά στις δικαιολογημένες ανησυχίες του αλιευτικού κλάδου όσον αφορά την αποθήκευση και τη μετατόπιση.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί επανειλημμένως για την προστασία των καρχαριών, τηρώντας τον κώδικα συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη αλιεία της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO) και ειδικότερα στο πλαίσιο του διεθνούς σχεδίου δράσης για τους καρχαρίες (IPOA-Sharks) που εγκρίθηκε από την FAO το 1999. Το σχέδιο δράσης FAO IPOA απετέλεσε τη βάση για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2009 σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διατήρηση και τη διαχείριση των καρχαριών, με την οποία η ΕΕ δεσμεύεται για την έγκριση όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση των καρχαριών και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και των απορρίψεων από αλιεύματα καρχαριών (βλ. IP/09/220 ).

Επόμενα βήματα

Η πρόταση υποβάλλεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τελική έγκριση κατόπιν της οποίας θα τεθεί ταχύτατα σε εφαρμογή .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε :

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους


Side Bar