Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fiskeri: Kommissionen foreslår et totalforbud mod afskæring af hajfinner på havet

Bruxelles, den 21. november 2011 - Europa-Kommissionen foreslog i dag uden undtagelser at forbyde "finning" af hajer om bord på fiskerfartøjer. Ved finning af hajer forstås den praksis at afskære hajfinner – ofte medens hajerne stadig er i live, og derefter kastes hajen tilbage i havet uden finner. Kommissionen foreslår, at alle fartøjer, der fisker i EU-farvande, og alle EU-fartøjer, uanset hvor de fisker i verden, fremover skal lande hajer, uden at deres finner er skåret af. For at lette oplagring og håndtering om bord på fartøjer tillades det fiskere at skære delvis gennem hver enkelt finne og folde den mod hajens krop. Formålet med de nye regler er at beskytte sårbare hajbestande i verdens oceaner bedre.

Det aktuelle forslag styrker den eksisterende EU-lovgivning om forbud mod fjernelse af hajfinner 1 , som giver mulighed for undtagelsesvist og på visse betingelser at fjerne hajfinner om bord og lande finner og hajkroppe i forskellige havne. Ifølge Kommissionens forslag bør dette ikke længere være muligt. Derfor vil EU-medlemsstaterne ikke længere kunne udstede særlige fiskeritilladelser, således at fartøjer, der fører deres flag, kan foretage finning af hajer om bord.

Maria Damanaki, der er EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: " Ved at lukke dette smuthul i EU-lovgivningen ønsker vi at udrydde den afskyelige praksis med finning af hajer og beskytte hajer meget bedre. Kontrollen lettes, og det bliver meget vanskeligere at skjule finning. Jeg ser meget frem til, at Rådet og Europa-Parlamentet accepterer vores forslag, således at det bliver lov snarest muligt ".

Baggrund

Hajer er generelt meget sårbare over for overfiskning, fordi de vokser langsomt, kønsmodner sent og kun har et lavt antal yngel pr. fødsel. I de seneste år er en række hajbestande blevet alvorligt truet efter en dramatisk stigning i efterspørgslen efter hajprodukter, især finner.

Den eksisterende forordning fra 2003 vedrørende forbud mod finning forbyder finning generelt, men giver mulighed for undtagelsesvist og på visse betingelser at fjerne hajfinner om bord og lande finner og hajkroppe i forskellige havne, men vægten af finnerne må ikke overstige 5 % af den levende vægt af de hajer, der fanges.

Denne foranstaltning har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt effektiv. Da finner og kroppe kan landes i forskellige havne, må kontrollører benytte logbogsoptegnelser for at afgøre, om vægtforholdet er blevet overholdt. Desuden varierer vægtforholdet mellem finner og krop alt efter art og finneafskæringspraksis. Derfor er det vanskeligt at afsløre finning af hajer endsige føre bevis for dette i retssager. Sidst, men ikke mindst, bliver det vanskeligt at indsamle videnskabelige data, hvilket igen hindrer fiskeriforvaltning og -beskyttelse. Dette er baggrunden for Kommissionens forslag om at ændre forordningen. Forslaget er resultatet af en offentlig høring om, hvordan forbuddet mod finning bedst kan styrkes.

De spanske og portugisiske frysefartøjer berøres mest af de nye foreslåede regler, da disse lande udsteder de fleste tilladelser til forarbejdning om bord. Ved at tillade, at finner delvis afskæres og foldes mod kroppen, tages der højde for fiskerisektorens legitime betænkeligheder med hensyn til oplagring og håndtering.

EU har påtaget sig flere internationale forpligtelser til at beskytte hajer i overensstemmelse med De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO's) adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri og nærmere bestemt i forbindelse med den internationale handlingsplan for hajer (IPOA-hajer), som blev vedtaget af FAO i 1999. FAO's internationale handlingsplan er grundlaget for Kommissionens meddelelse af 2009 om en EF-handlingsplan for bevarelse og forvaltning af hajer, hvorved EU forpligtede sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til bevarelse af hajer og til at minimere affald og udsmid fra hajfangster (se IP/09/220 ).

Næste skridt

Forslaget går nu til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på endelig vedtagelse, og det vil træde i kraft hurtigt derefter.

Yderligere oplysninger:

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 af 26. juni 2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer


Side Bar