Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Rybolov: Komise navrhuje úplný zákaz odstraňování žraločích ploutví na moři

Brusel 21. listopadu 2011 – Evropská komise dnes předložila návrh bezpodmínečného zákazu „odstraňování žraločích ploutví“ na palubě rybářských plavidel. Odstraňování žraločích ploutví spočívá v odřezávání ploutví žralokům, kteří jsou přitom často stále ještě živí, a poté je žralok vhozen zpět do moře bez ploutví. Komise navrhuje, aby od nynějška všechna plavidla lovící ryby ve vodách EU a všechna plavidla EU lovící kdekoliv na světě musela vykládat žraloky s ploutvemi. K usnadnění skladování a manipulace na palubě plavidla bude rybářům povoleno částečně naříznout ploutve každého žraloka a složit je podél takto upraveného těla žraloka. Smyslem nových pravidel je lepší ochrana ohrožených žraločích populací ve všech světových oceánech.

Dnešní návrh posiluje stávající právní předpisy EU zakazující odstraňování žraločích ploutví 1 , které umožňují výjimečně a za určitých podmínek odstranit ploutve na palubě a vyložit ploutve a zbytky těl žraloků v různých přístavech. Komise navrhuje, aby takový postup již nebyl možný. V důsledku toho členské státy EU nebudou již moci vydávat zvláštní povolení k rybolovu umožňující plavidlům plujícím pod jejich vlajkou zbavovat žraloky ploutví na palubě.

Maria Damanaki, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, v této souvislosti prohlásila: Odstraněním tohoto nedostatku v našich předpisech chceme zamezit hrůznou praxi odřezávání žraločích ploutví a žraloky mnohem lépe chránit . Zjednoduší se kontrola a odstraňování žraločích ploutví bude mnohem obtížnější skrýt. S nadějí očekávám přijetí našeho návrhu v Radě a Evropskému parlamentu, aby se stal co nejdříve zákonem.

Souvislosti

Žraloci jsou obecně velmi ohroženi nadměrným odlovem: rostou pomalu, dospívají pozdě a mají pouze malé množství mláďat. V posledních letech se některé populace žraloků staly vážně ohroženými v důsledku prudkého růstu poptávky po žraločích produktech, zejména ploutvích.

Stávající nařízení z roku 2003 o zákazu odstraňování žraločích ploutví obecně odstraňování ploutví zakazuje, avšak výjimečně a za určitých podmínek umožňuje odstranění ploutví na palubě a vyložení ploutví a zbytků těl žraloků v různých přístavech. Hmotnost ploutví ovšem nesmí překročit 5 % živé hmotnosti ulovených žraloků.

Ukázalo se však, že toto opatření není dostatečně účinné. Protože ploutve a těla mohou být vykládány v různých přístavech, inspektoři musí spoléhat na údaje uvedené v lodním deníku, aby bylo možné určit, zda byl poměr dodržen. Poměr hmotnosti ploutví a zbytků těl se liší v závislosti na druhu a postupech používaných při odstraňování ploutví. Proto je obtížné odstraňování žraločích ploutví odhalit, natož pak ho prokázat v soudním řízení. V neposlední řadě je obtížné shromažďovat vědecké údaje, což ztěžuje řízení a zachování populací žraloků. Proto Komise předložila návrh na změnu nařízení. Návrh je výsledkem veřejné konzultace hledající odpověď na otázku, jak nejlépe zpřísnit zákaz odřezávání ploutví.

Návrhem nových pravidel jsou nejvíce dotčena španělská a portugalská mrazírenská plavidla, protože tyto země vydávají většinu povolení pro zpracování na palubě. Částečné povolení krájet ploutve a sklápět je podél takto upravených těl je reakcí na oprávněné obavy odvětví rybolovu, pokud jde o skladování a manipulaci.

EU přijala několik mezinárodních závazků na ochranu žraloků v souladu s Kodexem chování pro odpovědný rybolov Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), a zejména v rámci Mezinárodního akčního plánu na ochranu žraloků (IPOA-Sharks), který přijala FAO v roce 1999. Plán IPOA tvoří základ sdělení Komise z roku 2009 o akčním plánu Evropského společenství na zachování a řízení populací žraloků, kterým se EU zavázala přijmout veškerá opatření nezbytná pro ochranu žraloků a minimalizovat odpad a výmět z ulovených žraloků (viz IP/09/220 ).

Další kroky

Návrh byl nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě ke konečnému přijetí a hned poté vstoupí v platnost.

Další informace:

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

1 :

Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel


Side Bar