Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Рибарство: Комисията предлага пълна забрана върху изрязването на перките на акули в открито море

Брюксел, 21 ноември 2011 г. Днес Европейската комисия предложи да се въведе пълна забрана върху изрязването на перките на акули на борда на риболовни кораби. Съгласно тази практика перките на уловените акули — които в много от случаите са все още живи — се отстраняват, а рибите се изхвърлят обратно в морето. Комисията предлага отсега нататък всички кораби, извършващи риболов във води на ЕС, както и всички европейски риболовни кораби по света да бъдат задължени да разтоварват на сушата само акули с перки. Предвидена е възможност рибарите да извършват частичен разрез през всяка перка, така че тя да може да се прегъва към трупа на рибата — така ще се улесни съхранението и манипулирането на уловените акули на борда на риболовните кораби. Целта на новите правила е да се предостави по-ефективна защита за уязвимите популации от акули в световния океан.

Днешното предложение укрепва съществуващото европейско законодателство, което забранява премахването на перките на акули 1 , но в изключителни случаи и при определени условия позволява то да се извършва на борда на риболовните кораби, след което перките да бъдат разтоварвани в пристанища, различни от тези, в които се доставя самият улов. Съгласно предложението на Комисията тази практика ще бъде премахната. Новите правила ще забранят на държавите-членки на ЕС да издават специални разрешителни за риболов, по силата на които изрязването на перките на акулите ще може да се извършва на борда на плаващите под техен флаг кораби.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви: „Чрез въвеждането на по-строго законодателство се стремим да ликвидираме ужасяващата практика, при която перките на акулите се премахват, и да осигурим много по-добра защита на този биологичен вид . Предвижда се контролът да стане по-ефективен, а укриването на подобни действия — далеч по-трудно. Много разчитаме на Съвета и на Европейския парламент да приемат предложението ни, така че то да влезе в сила възможно най-скоро.“

Контекст

Акулите са вид, който е силно застрашен от прекомерна експлоатация: те растат бавно, съзряват късно и раждат ограничен брой малки. През последните години оцеляването на някои от популациите им е под сериозен риск заради драстично повишеното търсене на продукти, добивани от акули, и най-вече на техните перки.

Приетият през 2003 г. регламент, забраняващ премахването на перките на акули, предвижда, че по изключение и при определени условия то може да се извършва на борда на съответния риболовен кораб, след което труповете и перките да бъдат разтоварвани в различни пристанища, при условие че теглото на перките не надвишава 5 % от живото тегло на уловените акули.

Тази мярка обаче се оказа недостатъчно ефективна. Тъй като е възможно разтоварването на перките да се извършва в пристанища, различни от тези, в които се доставят уловените акули, инспекторите трябва да разчитат на записите в корабния дневник, за да установят дали изискваното съотношение е било спазено. Трябва също да се има предвид, че съотношението между теглото на перките и труповете варира в зависимост от конкретния вид акула и начина на изрязване. Поради това е трудно да бъдат установени случаите на незаконно премахване на перки, а още по-трудно е те да бъдат съдебно доказани. Последно по ред, но не и по важност, е обстоятелството, че подобна практика затруднява събирането на научни данни, а оттам — управлението и опазването на рибните ресурси. Ето защо Комисията изготви предложение за изменение на регламента, което отразява резултатите от обществено допитване относно най-добрите начини за по-строго прилагане на забраната за отстраняване на перките на акули.

Най-силно засегнати от новите правила ще бъдат хладилните риболовни кораби на Испания и Португалия, тъй като тези две държави издават най-много разрешителни за обработка на борда. С възможността за частично срязване на перките и прегъването им към телата на уловените акули се предлага решение на някои важни за риболовния сектор въпроси, свързани със складирането и обработката на улова.

ЕС е поел няколко международни ангажимента за защита на акулите в съответствие с целите на Кодекса за отговорно рибарство на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и по-специално по Международния план за действие за опазване и управление на популациите от акули (IPOA-Sharks), приет през 1999 г. от ФАО. Този международен план е в основата на публикуваното през 2009 г. съобщение на Комисията относно плана за действие на Европейската общност за опазване и управление на популациите от акули, с което ЕС се ангажира да приеме всички необходими мерки за опазване на популациите от акули и свеждането до минимум на отпадъците и изхвърлянията, свързани с улова на този вид (вж.  IP/09/220 ).

Следващи стъпки

Предложението ще бъде представено на Европейския парламент и Съвета за окончателно приемане и ще влезе в сила възможно най-скоро.

За повече информация:

За контакти :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

1 :

Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 г. за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби .


Side Bar