Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Novi ukrepi za rast, upravljanje in stabilnost

Bruselj, 23. novembra 2011 – Evropska komisija je okrepila svoja prizadevanja za gospodarsko obnovo in predlaga ukrepe, s katerimi se želi osredotočiti na tri medsebojno povezane izzive za EU in zlasti evroobmočje: različno, a na splošno medlo rast in zaposlovanje, nezadostno usklajene proračunske politike in pomanjkanje proračunske discipline ter nestabilne trge državnih dolžniških finančnih instrumentov, ki jih je prizadelo pomanjkanje likvidnosti. Predlagani sveženj sestavljajo štirje dokumenti: letni pregled rasti 2012, v katerem so določene gospodarske prednostne naloge za prihodnje leto, dve uredbi o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v evroobmočju ter zelena knjiga o obveznicah stabilnosti.

Predsednik Evropske komisije Barroso je ob sprejetju svežnja dejal: „Da bomo ponovno beležili rast, morajo države članice storiti več pri uresničevanju svojih zavez za izvedbo strukturnih reform ter biti pripravljene iti po poti globljega povezovanja evroobmočja.“ Nadaljeval je: „Cilji, za katere si prizadevamo v tem svežnju – gospodarska rast, finančna stabilnost in proračunska disciplina – so medsebojno povezani. Uresničiti moramo vse, če želimo premagati trenutne izredne razmere in oblikovati Evropo, ki jo bosta zaznamovali solidarnost, a tudi okrepljena odgovornost.

Ključno sporočilo letnega pregleda rasti 2012 je, da je v vse slabših gospodarskih in socialnih razmerah [glej IP/11/1331] treba storiti še več, da bi Evropo vrnili na pravo pot ter podprli rast in zaposlovanje. EU in države članice naj se osredotočijo na pet prednostnih nalog: nadaljevanje prizadevanj za diferencirano in rasti prijazno fiskalno konsolidacijo; ponovno vzpostavitev normalnega dodeljevanja posojil gospodarstvu; spodbujanje rasti in konkurenčnosti; boj proti brezposelnosti in obvladovanje socialnih posledic krize; ter posodobitev javne uprave. V letni pregled rasti je vključen seznam tekočih ali prihodnjih predlogov za spodbujanje rasti, ki bi po mnenju Komisije morali biti deležni hitre obravnave v zakonodajnem postopku EU.

Obe predlagani uredbi o okrepitvi nadzora v evroobmočju se navezujeta na že sprejeti „šesterček“ zakonodajnih ukrepov, ki bodo začeli veljati sredi decembra. Zaradi posebne povezanosti držav evroobmočja, ki se je zelo jasno pokazala v času trenutne krize, Komisija predlaga okrepitev usklajevanja in nadzora proračunskih postopkov za vse države članice evroobmočja, zlasti pa za tiste, ki imajo prekomerne proračunske primanjkljaje, se soočajo s finančno nestabilnostjo ali jim ta resno grozi ali pa so vključene v program finančne pomoči.

V zeleni knjigi o obveznicah stabilnosti je Komisija na strukturiran način predstavila pomembno razpravo o skupni izdaji dolžniških finančnih instrumentov v evroobmočju. Z dokumentom, v katerem je predlagala tri možnosti za take obveznice stabilnosti ter podrobno analizirala njihove finančne in pravne posledice, je tako začrtala okvir te razprave ter določila jasno časovnico za naslednje korake.

Ozadje

Letni pregled rasti 2012 opredeljuje naloge, ki so po mnenju Komisije prednostne za EU v naslednjih dvanajst mesecih, kar zadeva proračunsko politiko in strukturne reforme. Pomeni izhodišče za drugi evropski semester gospodarskega upravljanja.

Komisija letni pregled rasti 2012 predstavlja zdaj in ne šele januarja, da bodo imele države članice in institucije EU dovolj časa za njegovo proučitev. Pričakuje se, da se bo z dokumentom Evropski svet seznanil na zasedanju 9. decembra, vendar gre predvsem za glavni prispevek Komisije za spomladanski Evropski svet, ki bo 1. in 2. marca 2012. Nacionalni programi reform (o strukturnih reformah) in programi za stabilnost ali konvergenco (o proračunskih politikah), ki jih bodo države članice predložile spomladi, ter nova ali posodobljena priporočila za posamezne države, ki jih bo Komisija predstavila junija, bi morali biti skladni s prednostnimi nalogami politike, opredeljenimi v letnem pregledu rasti. Prvič bodo v okviru evropskega semestra uporabljena tudi nova orodja za nadzor, ki so bila dogovorjena kot del „šesterčka“.

Predlog uredbe o okrepitvi nadzora nad proračunskimi politikami v državah članicah evroobmočja od teh držav zahteva, da vsako leto istočasno predstavijo osnutke svojih proračunov in Komisiji dajo pravico, da jih oceni in po potrebi poda mnenje v zvezi z njimi. Komisija bi lahko zahtevala revizijo teh osnutkov, če bi bili po njenem mnenju zelo neskladni z obveznostmi iz pakta za stabilnost in rast. Za zagotovitev popolne transparentnosti bi to lahko potekalo javno. V uredbi so tudi predlagane zahteve za temeljitejše spremljanje in poročanje za države z evroobmočja, ki so v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Te zahteve bi veljale stalno v celotnem proračunskem ciklu. Države članice evroobmočja bi morale tudi vzpostaviti neodvisne fiskalne svete ter svoje proračune zasnovati na neodvisnih napovedih.

Predlagana uredba o okrepitvi gospodarskega in finančnega nadzora nad državami evroobmočja, ki se soočajo z resno finančno nestabilnostjo ali jim ta grozi, bi zagotovila, da je nadzor nad temi državami, ki so vključene v program finančne pomoči ali se soočajo z resno grožnjo finančne nestabilnosti, trden, v skladu z jasnimi postopki in vključen v zakonodajo EU. Komisija bi lahko odločila, ali naj za državo članico, ki ima resne težave glede svoje fiskalne stabilnosti, velja strožji nadzor. Svet bi taki državi članici lahko izdal priporočilo, naj zaprosi za finančno pomoč.

V zeleni knjigi o obveznicah stabilnosti je predstavljena analiza možnih koristi in izzivov treh pristopov skupnega izdajanja dolžniških finančnih instrumentov v evroobmočju. V dokumentu so določeni možni učinki posameznih pristopov na stroške financiranja držav članic, evropsko finančno povezovanje, stabilnost finančnih trgov in globalno privlačnost finančnih trgov EU. Upošteva tudi t. i. moralno tveganje vsakega pristopa in ali bi bila zaradi tega potrebna sprememba Pogodb. Obveznice stabilnosti so po mnenju nekaterih potencialno zelo učinkovit dolgoročen odziv na krize zaradi kopičenja državnega dolga. Spet druge skrbi, da bi se zaradi njih izgubila tržna spodbuda za fiskalno disciplino in spodbujalo moralno tveganje. V zeleni knjigi je jasno navedeno, da bi kakršna koli uvedba obveznic stabilnosti bila izvedljiva in zaželena samo ob hkratni okrepitvi proračunske discipline. Obseg okrepitve discipline pa bi moral biti sorazmeren z želenim učinkom izbranega pristopa.

Več informacij:

Spletišče predsednika Evropske komisije Barrosa

MEMO/11/820: Zelena knjiga Evropske komisije o izvedljivosti uvedbe obveznic stabilnosti

MEMO/11/821: Letni pregled rasti 2012: pogosta vprašanja

MEMO/11/822: Gospodarsko upravljanje: Komisija predlaga dve novi uredbi za okrepitev proračunskega nadzora v evroobmočju

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar