Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nové opatrenia zamerané na rast, riadenie a stabilitu

Brusel 23. novembra 2011 – Európska komisia akceleruje úsilie zamerané na hospodársku obnovu, a to prostredníctvom krokov zacielených na tri navzájom súvisiace výzvy, ktorým čelí EÚ a najmä eurozóna: divergentný, ale vo všeobecnosti nevýrazný hospodársky rast a slabé výsledky v oblasti zamestnanosti, nedostatočná koordinácia a disciplína v oblasti rozpočtových politík a nestabilita na trhoch so štátnymi dlhopismi, ktoré trpia nedostatkom likvidity. Balík opatrení pozostáva zo štyroch prvkov: prvým je ročný prieskum rastu na rok 2012, v ktorom sa stanovujú hospodárske priority na nadchádzajúci rok, ďalšími dvoma prvkami sú návrhy nariadení, ktorými sa má posilniť hospodársky a rozpočtový dohľad v rámci eurozóny a štvrtým prvkom je zelená kniha o tzv. dlhopisoch stability.

Predseda Európskej komisie Barroso v súvislosti s prijímaním tohto balíka uviedol: „Aby sa členské štáty vrátili na cestu hospodárskeho rastu, musia intenzívnejšie pracovať na realizácii záväzkov, ktoré si vytýčili v súvislosti so štrukturálnymi reformami, ako aj na hlbšej integrácii eurozóny.“ Ďalej uviedol: „Ciele, ktoré si kladie tento predkladaný balík opatrení – hospodársky rast, finančná stabilita, rozpočtová zodpovednosť – sú navzájom prepojené. Musíme dosiahnuť všetky z nich, ak chceme skutočne vymaniť zo súčasného stavu tiesne a vybudovať Európu, kde bude solidarita vyvážená posilnenou zodpovednosťou.“

Hlavným posolstvom ročného prieskumu rastu na rok 2012 je, že vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku a sociálnu situáciu [pozri IP/11/1331] je potrebné vyvinúť väčšie úsilie, aby Európa nabrala správny kurz a udržala rast a zamestnanosť. Tento ročný prieskum vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa zamerali na týchto päť priorít: realizáciu diferencovanej, na rast zameranej fiškálnej konsolidácie, obnovenie normálnych úrovní pôžičiek smerovaných do hospodárstva, podporu rastu a konkurencieschopnosti, riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy a modernizáciu verejnej správy. Tento ročný prieskum rastu obsahuje rad aktuálnych aj budúcich návrhov zameraných na podporu rastu, ktoré chce Komisia čo najrýchlejšie prijať v legislatívnom procese EÚ.

Uvedené dva návrhy nariadení, ktorými sa má posilniť hospodársky a rozpočtový dohľad v rámci eurozóny, vychádzajú z už dohodnutého obsahu balíka šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí, ktoré nadobudnú účinnosť v polovici decembra. Vzhľadom na hlbšiu vzájomnú závislosť krajín eurozóny, ktorá sa tak výrazne prejavila v rámci aktuálnej krízy, Komisia navrhuje, aby sa posilnila koordinácia a dohľad v súvislosti s rozpočtovými procesmi vo všetkých krajinách eurozóny, a to najmä v súvislosti s tými, ktoré majú nadmerné deficity, ktoré trpia alebo sú vážne ohrozené finančnou nestabilitou, resp. v prípade ktorých sa uplatňujú programy finančnej pomoci.

Napokon sa predkladá aj zelená kniha o tzv. dlhopisoch stability, v ktorej Komisia štuktúrovane rozvíja dôležitú diskusiu o spoločnom emitovaní dlhopisov v eurozóne. V tejto zelenej knihe sa predstavujú tri možnosti týchto dlhopisov stability, pričom sa v nej komplexne analyzujú ich finančné a právne dôsledky, a Komisia tak predkladá rámec pre uvedenú diskusiu a zároveň stanovuje jasný časový harmonogram budúcich krokov.

Kontext

V ročnom prieskume rastu na rok 2012 Komisia predkladá svoju predstavu o tom, čo by mali byť priority EÚ v nadchádzajúcich 12 mesiacoch v rámci oblasti rozpočtových politík a štrukturálnych reforiem. Tento dokument predstavuje východiskový bod druhého európskeho semestra pre hospodárske riadenie. Namiesto v januári sa prekladá už teraz, aby sa zabezpečil dostatok času na to, aby sa ním mohli zaoberať členské štáty a inštitúcie EÚ. Očakáva sa, že tento dokument zoberie na vedomie Európska rada na svojom zasadnutí 9. decembra, ročný prieskum rastu na rok 2012 predstavuje ale predovšetkým hlavný príspevok Komisie na jarné zasadnutie Európskej rady, ktoré sa má uskutočniť 1. až 2. marca 2012. S týmto ročným prieskumom rastu by mali byť v súlade všetky národné programy reforiem (venované štrukturálnym reformám), ako aj programy stability či konvergenčné programy (zamerané na rozpočtové politiky), ktoré majú členské štáty predložiť na jar budúceho roka, a taktiež aj nové a aktualizované odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré Komisia predloží v priebehu júna 2012. Po prvýkrát sa taktiež v rámci európskeho semestra využijú nové nástroje dohľadu, ktoré boli dohodnuté ako súčasť balíka šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí.

Navrhované nariadenie zamerané na posilnenie dohľadu nad rozpočtovými politikami členských štátov eurozóny by malo pre tieto štáty priniesť povinnosť každoročne predkladať svoje návrhy rozpočtov v rovnakom čase ako ostatné krajiny eurozóny a zároveň by sa ním Komisii mala udeliť právomoc, na základe ktorej bude mať prístup k týmto návrhom rozpočtov, ako aj právomoc vydávať k nim stanoviská. Komisia by mala mať právo požadovať zmenu navrhovaných rozpočtov, v prípade, že by ich považovala za zásadne nesúladné s politickými záväzkami stanovenými v rámci Paktu stability a rastu. Celý tento proces bude v záujme plnej transparentnosti verejný. V uvedenom nariadení sa takisto navrhuje podrobnejšie monitorovanie a poskytovanie informácií v prípade krajín eurozóny, pri ktorých sa uplatňuje postup pri nadmernom deficite, a to s tým, že toto monitorovanie a poskytovanie informácií sa bude uskutočňovať priebežne, počas celého rozpočtového cyklu. V členských štátoch eurozóny budú musieť byť vytvorené nezávislé fiškálne rady a tieto krajiny budú mať povinnosť pri tvorbe svojich rozpočtov vychádzať z nezávislých prognóz.

Navrhované nariadenie zamerané na posilnenie hospodárskeho a fiškálneho dohľadu nad členskými štátmi eurozóny, ktoré trpia alebo sú ohrozené závažnou finančnou nestabilitou by malo zabezpečiť, že dohľad nad takýmito štátmi, v prípade ktorých sa uplatňujú programy finančnej pomoci, resp. ktoré čelia vážnej hrozbe finančnej nestability, bude mať pevnú konštrukciu, bude sa riadiť jasnými postupmi a zároveň bude zakotvený v práve EÚ. Komisia by mala mať právo rozhodnúť, či sa na členský štát, ktorý zažíva závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, uplatní mechanizmus posilneného dohľadu. Rada by mala mať právo vydať vo vzťahu k takýmto členským štátom odporúčanie, aby požiadali o finančnú pomoc.

V zelenej knihe o tzv. dlhopisoch stability, sa analyzujú potenciálne prínosy a výzvy v súvislosti s troma rôznymi prístupmi k problematike spoločného emitovania dlhopisov v eurozóne. V tomto dokumente sa opisujú pravdepodobné účinky každého z týchto troch prístupov, pokiaľ ide o náklady členských štátov na získanie financovania, európsku finančnú integráciu, stabilitu finančného trhu a globálnu atraktívnosť finančných trhov EÚ. Takisto sa v nej posudzujú aj riziká morálneho hazardu spojené s každým z týchto prístupov, ako aj ich dopady z pohľadu zmien základnej zmluvy. Uvedené dlhopisy stability niektorí považujú za potenciálne vysoko účinnú a z dlhodobého hľadiska vhodnú reakciu na krízu štátnych dlhov, vyskytujú sa však aj názory, že tieto dlhopisy by znamenali odstránenie trhových stimulov motivujúcich fiškálnu disciplínu a podporili by morálny hazard. Komisia v tejto súvislosti jasne uvádza, že akékoľvek kroky smerom k zavedeniu takýchto dlhopisov by boli uskutočniteľné a žiaduce, len ak by došlo k súčasnému posilneniu rozpočtovej disciplíny. Miera tohto posilnenia by pritom nutne musela korešpondovať s ambíciami zvoleného prístupu.

Ďalšie informácie

Webová stránka predsedu EK Barrosa

MEMO/11/820 Zelená kniha Komisie o uskutočniteľnosti zavedenia „dlhopisov stability“.

MEMO/11/821 Ročný prieskum rastu na rok 2012: často kladené otázky

MEMO/11/822 Hospodárske riadenie: Komisia predkladá dva návrhy nových nariadení zameraných na ďalšie posilnenie rozpočtového dohľadu v eurozóne

Kontaktné osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar