Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nowe działania na rzecz wzrostu gospodarczego, dobrych rządów i stabilności

Bruksela, dnia 23 listopada 2011 r. – Komisja Europejska intensyfikuje swoje działania na rzecz ożywienia gospodarczego, podejmując inicjatywy mające pomóc zaradzić trzem powiązanym wyzwaniom, jakie stoją przed UE, a w szczególności przed strefą euro. Chodzi o rozbieżne, ale ogólnie słabe wskaźniki wzrostu i zatrudnienia, zbyt słabą koordynację i dyscyplinę polityk budżetowych oraz niestabilność rynków długu państwowego, cierpiących na brak płynności. Pakiet zawiera cztery następujące elementy: roczną analizę wzrostu gospodarczego na 2012 r., określającą priorytety gospodarcze na nadchodzący rok; dwa rozporządzenia mające na celu wzmocnienie nadzoru gospodarczego i budżetowego w strefie euro; oraz zieloną księgę dotyczącą obligacji stabilności.

Komentując przyjęcie pakietu, przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, stwierdził: „Aby powrócić na ścieżkę wzrostu, państwa członkowskie muszą bardziej zdecydowanie zaangażować się w realizację reform strukturalnych, jak również zdecydować się na ściślejszą integrację strefy euro”. Dodał także: „Cele, jakie przyświecają temu pakietowi inicjatyw – wzrost gospodarczy, stabilność finansowa, dyscyplina budżetowa – są wzajemnie powiązane. Musimy realizować wszystkie z nich, jeśli chcemy przezwyciężyć obecną sytuację kryzysową i zbudować Europę, w której panuje równowaga między solidarnością i większą odpowiedzialnością.”

Główne przesłanie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. to konieczność intensywniejszych działań na rzecz skierowania Europy na właściwe tory i zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej i społecznej [zob. IP/11/1331]. W analizie wezwano UE i państwa członkowskie do skupienia się na pięciu najważniejszych celach: realizacji zróżnicowanej i sprzyjającej wzrostowi konsolidacji fiskalnej; przywróceniu normalnego kredytowania gospodarki; wspieraniu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności; zwalczaniu bezrobocia oraz skutków społecznych kryzysu; oraz modernizacji administracji publicznej. Analiza zawiera wykaz rozpatrywanych obecnie lub przyszłych wniosków mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Komisja pragnie, aby wnioski te rozpatrywane były w trybie przyspieszonym na wszystkich etapach unijnego procesu legislacyjnego.

Dwa proponowane rozporządzenia dotyczące wzmocnionego nadzoru nad strefą euro opierają się na ustaleniach, jakie poczyniono przy okazji prac nad pakietem sześciu wniosków ustawodawczych („sześciopak”), które wejdą w życie w połowie grudnia. Ze względu na dużą współzależność państw należących do strefy euro wyraźnie unaocznioną przez obecny kryzys, Komisja proponuje, aby zwiększyć koordynację i nadzór procedur budżetowych we wszystkich państwach członkowskich strefy euro, a zwłaszcza w tych o nadmiernym deficycie, niestabilnych finansowo, poważnie zagrożonych taką niestabilnością, lub też objętych programem pomocy finansowej.

Zielona księga dotycząca obligacji stabilności stanowi natomiast wkład Komisji w ustrukturyzowanie ważnej debaty na temat wspólnej emisji długu w strefie euro. Przedstawiono w niej trzy warianty obligacji stabilności, wraz ze szczegółową analizą ich skutków finansowych i prawnych oraz jasnym harmonogramem kolejnych działań, nadając ramy tej debacie.

Kontekst

W rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. przedstawiono to, co zdaniem Komisji powinno stanowić priorytety UE na następne 12 miesięcy w zakresie polityki budżetowej i reform strukturalnych. Analiza stanowi punkt wyjścia dla drugiego europejskiego semestru zarządzania gospodarczego. Jest ona przedstawiana już teraz, a nie w styczniu, aby zapewnić państwom członkowskim i instytucjom UE dostatecznie dużo czasu na zapoznanie się z nią. Rada Europejska ma przyjąć ją do wiadomości na swoim posiedzeniu w dniu 9 grudnia br., ale dokument ten jest przede wszystkim istotnym wkładem Komisji na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 1-2 marca 2012 r. Krajowe programy reform (dotyczące reform strukturalnych) oraz programy stabilności i konwergencji (dotyczące polityki budżetowej), które państwa członkowskie przedłożą wiosną, oraz nowe lub uaktualnione zalecenia dla poszczególnych krajów, jakie Komisja przedstawi w czerwcu, powinny być zgodne z priorytetami politycznymi przedstawionymi w rocznej analizie wzrostu gospodarczego. Nowe narzędzia nadzoru przyjęte w ramach „sześciopaku” będą również po raz pierwszy wykorzystane w ramach europejskiego semestru.

Proponowane rozporządzenie dotyczące wzmocnienia nadzoru nad polityką budżetową państw członkowskich należących do strefy euro nakłada na te państwa obowiązek przedstawiania projektów swoich budżetów każdego roku o tej samej porze i daje Komisji prawo dostępu do nich, a w razie potrzeby – wydania opinii na ich temat. Komisja może zażądać wprowadzenia zmian w przedstawionych projektach, jeżeli uzna je za poważnie niezgodne z zobowiązaniami politycznymi określonymi w pakcie stabilności i wzrostu. Cała ta procedura odbywałaby się publicznie, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości. Rozporządzenie proponuje również stosowanie na bieżąco, przez cały cykl budżetowy, dokładniejszego monitorowania oraz wymogów w zakresie sprawozdawczości w stosunku do państw strefy euro objętych procedurą nadmiernego deficytu. Państwa członkowskie należące do strefy euro byłyby także zobowiązane do ustanowienia niezależnych rad budżetowych oraz opierania swoich budżetów na niezależnych prognozach.

Proponowane rozporządzenie dotyczące wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego w państwach należących do strefy euro, które są niestabilne finansowo lub którym poważnie taka niestabilność zagraża, zapewniłoby, że nadzór nad państwami objętymi programem pomocy finansowej lub państwami poważnie zagrożonymi niestabilnością finansową byłby ścisły, przebiegałby według jasnych procedur i opierałby się na prawodawstwie UE. Komisja mogłaby decydować o tym, czy państwo członkowskie doświadczające poważnych trudności pod względem stabilności finansowej powinno zostać objęte wymogiem zwiększonego nadzoru. Rada z kolei mogłaby wydawać skierowane do takich państw członkowskich zalecenie o występowanie z wnioskiem o pomoc finansową.

W zielonej księdze dotyczącej obligacji stabilności analizuje się potencjalne korzyści i wyzwania trzech możliwych rozwiązań kwestii wspólnej emisji długu w strefie euro. Dokument przedstawia potencjalne skutki każdego z wariantów dla kosztów finansowania ponoszonych przez państwa członkowskie, europejskiej integracji finansowej, stabilności rynków finansowych i globalnej atrakcyjności rynków finansowych UE. W odniesieniu do każdego z wariantów rozpatrywane jest także niebezpieczeństwo ryzykownych zachowań, jak również konsekwencje w postaci zmian w Traktacie. Obligacje stabilności są postrzegane przez niektórych jako potencjalnie bardzo skuteczne, długofalowe rozwiązanie problemu długu państwowego, podczas gdy inni obawiają się, że zniosłyby one bodźce rynkowe do utrzymania dyscypliny budżetowej i zwiększyłyby niebezpieczeństwo ryzykownych zachowań. Komisja jednoznacznie wskazuje, że wszelkie zmiany w kierunku wprowadzenia obligacji stabilności byłyby możliwe i pożądane jedynie w przypadku jednoczesnego wzmocnienia dyscypliny budżetowej. Zakres takiego wzmocnienia musi być proporcjonalny do ambicji wybranego wariantu.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa przewodniczącego Barroso

MEMO/11/820 – Zielona księga Komisji Europejskiej na temat możliwości wprowadzenia obligacji stabilności

MEMO/11/821 – Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012 r.– najczęściej zadawane pytania

MEMO/11/822 – Zarządzanie gospodarcze – Komisja proponuje dwa nowe rozporządzenia w celu dalszego wzmocnienia nadzoru budżetowego w strefie euro

Kontakt :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar