Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe maatregelen voor groei, governance en stabiliteit

Brussel, 23 november 2011 – De Europese Commissie voert haar inspanningen op om de economie nieuw leven in te blazen en onderneemt actie inzake drie met elkaar verbonden uitdagingen waarvoor de EU en de eurozone in het bijzonder staan: uiteenlopende, maar over het algemeen zwakke groei- en werkgelegenheidsresultaten; een onvoldoende gecoördineerd en strikt begrotingsbeleid; en onstabiele, onvoldoende liquide markten voor overheidspapier. Het pakket bestaat uit vier onderdelen: de jaarlijkse groeianalyse voor 2012 met de economische prioriteiten voor het komende jaar; twee verordeningen om het economisch en budgettair toezicht in de eurozone te verscherpen; en een groenboek betreffende stabiliteitsobligaties.

In een toelichting bij de goedkeuring van het pakket zei voorzitter Barroso: "Om opnieuw te kunnen groeien moeten de lidstaten meer werk maken van hun toezeggingen inzake structurele hervormingen en zich achter een diepere integratie in de eurozone scharen. De achterliggende doelstellingen van dit pakket – economische groei, financiële stabiliteit en begrotingsdiscipline – zijn met elkaar verweven. Alle drie moeten worden gerealiseerd om uit de huidige crisis te komen en te evolueren naar een Europa waarin solidariteit gepaard gaat met grotere verantwoordelijkheid."

De kernboodschap van de jaarlijkse groeianalyse 2012 is dat, in het licht van de verslechterende economische en sociale toestand [zie IP/11/1331], meer inspanningen vereist zijn om Europa terug op het goede spoor te krijgen en de groei en de werkgelegenheid te ondersteunen. Er wordt een oproep gedaan tot de EU en de lidstaten om vijf prioriteiten na te streven: een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie voeren; de kredietverschaffing aan de economie normaliseren; groei en concurrentievermogen bevorderen; de werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis aanpakken; en de overheidsadministratie moderniseren. Bij de analyse is een lijst gevoegd van ingediende of toekomstige voorstellen om de groei aan te zwengelen die de Commissie versneld door het wetgevingsproces van de EU wil sluizen.

De twee voorgestelde verordeningen over het verscherpt toezicht voor de eurozone bouwen voort op wat reeds is overeengekomen in het zogeheten "sixpack" van wetgevende maatregelen dat half december in werking zal treden. Gelet op de verregaande onderlinge afhankelijkheid van de eurolanden, die door de huidige crisis zo sterk wordt benadrukt, stelt de Commissie een versterking voor van zowel de coördinatie van als het toezicht op de begrotingsprocessen van alle eurolidstaten, en in het bijzonder die welke buitensporige tekorten torsen, met financiële instabiliteit af te rekenen hebben of een ernstig risico daarop lopen, of onder een programma van financiële bijstand werken.

Tot slot zet de Commissie met het groenboek betreffende stabiliteitsobligaties het belangrijke debat voort over het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier in de eurozone. De Commissie zet met drie opties voor dergelijke stabiliteitsobligaties en een uitvoerige analyse van hun financiële en juridische consequenties het kader uit waarbinnen dit debat kan plaatsvinden en geeft een duidelijke timing aan voor de daaropvolgende stappen.

Achtergrond

In de jaarlijkse groeianalyse 2012 zet de Commissie uiteen wat volgens haar de prioriteiten van de EU voor de komende 12 maanden moeten zijn op het gebied van begrotingsbeleid en structurele hervormingen. De analyse voor 2012 is het vertrekpunt voor het tweede Europees semester van economische governance. Zij wordt nu en niet in januari gepresenteerd opdat de lidstaten en de EU-instellingen ruimschoots de tijd zouden hebben om ze te bestuderen. De Europese Raad van 9 december zal er naar verwachting akte van nemen, maar de analyse is bovenal de belangrijkste input van de Commissie voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad op 1 en 2 maart 2012. De nationale hervormingsprogramma's (van structurele hervormingen) en de stabiliteits- en convergentieprogramma's (voor het begrotingsbeleid) die de lidstaten in het voorjaar zullen indienen, en de nieuwe of geactualiseerde landspecifieke aanbevelingen die de Commissie in juni zal doen, dienen stuk voor stuk in overeenstemming te zijn met de beleidsprioriteiten die in de groeianalyse worden aangewezen. Ook de nieuwe toezichtinstrumenten die als onderdeel van het "sixpack" zijn overeengekomen, zullen voor het eerst in het kader van het Europees semester worden gebruikt.

De voorgestelde verordening tot versterking van het toezicht op het begrotingsbeleid in de lidstaten van de eurozone schrijft voor dat die lidstaten hun ontwerpbegroting ieder jaar op hetzelfde tijdstip presenteren en geeft de Commissie het recht om ze te beoordelen en zo nodig een advies erover uit te brengen. De Commissie zou om een herziening van de ontwerpen kunnen verzoeken als zij van oordeel is dat er sprake is van ernstige niet-nakoming van de in het stabiliteits- en groeipact neergelegde verplichtingen. Dit zou openbaar gebeuren om volledige transparantie te waarborgen. De voorgestelde verordening bevat voor eurolanden waartegen een buitensporigtekortprocedure loopt ook strengere monitoring- en verslagleggingseisen, die voor de gehele duur van de begrotingscyclus en doorlopend zouden gelden. Voorts zouden de eurolanden een onafhankelijke begrotingsraad moeten instellen en hun begroting op onafhankelijke prognoses moeten baseren.

De voorgestelde verordening betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op eurozonelidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit moet garanderen dat het toezicht op lidstaten die onder een programma van financiële bijstand werken of een ernstig risico op financiële instabiliteit lopen, robuust is, volgens duidelijke procedures verloopt en in het EU-recht is verankerd. De Commissie zou kunnen besluiten een lidstaat die ernstige moeilijkheden ten aanzien van zijn financiële stabiliteit ondervindt, onder verscherpt toezicht te stellen. De Raad zou dergelijke lidstaten een aanbeveling kunnen doen om financiële bijstand te vragen.

In het Groenboek betreffende stabiliteitsobligaties worden de mogelijke voordelen en knelpunten van drie benaderingen voor het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier in de eurozone onderzocht. Er wordt nader ingegaan op de waarschijnlijke gevolgen van elk van deze benaderingen voor de financieringskosten van de lidstaten, de Europese financiële integratie, de stabiliteit van de financiële markten en de internationale aantrekkingskracht van de financiële markten in de EU. Ook wordt stilgestaan bij de risico's van "moral hazard" die aan elke benadering kleven en bij de vereisten van aanpassing van het Verdrag. Voor sommigen kunnen stabiliteitsobligaties een zeer afdoend antwoord op lange termijn zijn op de staatsschuldencrisis, terwijl anderen vrezen dat daardoor de marktprikkel voor budgettaire discipline wegvalt en de deur wordt opengezet voor laksheid. De Commissie laat er geen twijfel over bestaan dat elke stap richting de invoering van stabiliteitsobligaties maar haalbaar en wenselijk is als daar tegelijkertijd een versterking van de begrotingsdiscipline tegenover staat. Hoe ver die versterking moet gaan, zal afhangen van hoe ambitieus de gekozen benadering is.

Voor meer informatie:

Website van voorzitter Barroso

MEMO/11/820 Groenboek van de Europese Commissie "Haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties"

MEMO/11/821 The 2012 Annual Growth Survey: Frequently Asked Questions

MEMO/11/822 Economic governance: Commission proposes two new Regulations to further strengthen budgetary surveillance in the euro area

Contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar