Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Nauji ekonomikos augimo, valdymo ir stabilumo paramos veiksmai

Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Europos Komisija sparčiau siekia ekonomikos atsigavimo, todėl imasi spręsti tris glaudžiai tarpusavyje susijusias ES ir euro zonos problemas – skirtingo, bet iš esmės blankaus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, nepakankamo biudžeto politikos vykdymo koordinavimo ir drausmės, likvidumo stingančių valstybės garantuotos skolos rinkų nestabilumo. Priemonių rinkinį sudaro 2012 m. metinė augimo apžvalga, kurioje išdėstomi kitų metų ekonomikos prioritetai, du reglamentai, kuriais siekiama sugriežtinti ekonomikos ir biudžeto priežiūrą euro zonoje, ir Žalioji knyga dėl stabilumo obligacijų.

Rinkinio priėmimą Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso komentavo taip: „Kad ekonomika vėl augtų, valstybės narės turi labiau stengtis vykdyti struktūrinių reformų įsipareigojimus ir remti didesnę euro zonos šalių integraciją. Šio rinkinio tikslai – ekonomikos augimas, finansinis stabilumas, biudžetinė drausmė – glaudžiai tarpusavyje susiję. Visus juos turime pasiekti, jei norime nuo skuboto problemų sprendimo pereiti prie solidarumo ir didesnės atsakomybės pusiausvyros Europoje.“

Pagrindinė 2012 m. metinės augimo apžvalgos mintis yra ta, kad blogėjant ekonominei ir socialinei padėčiai [žr. IP/11/1331] reikia dėti daugiau pastangų grąžinti Europą į teisingą kelią ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą bei užimtumą. Apžvalgoje ES ir valstybės narės raginamos pirmiausia įgyvendinti šiuos penkis uždavinius: tęsti diferencijuotą ir ekonomikos augimui palankų fiskalinį konsolidavimą, grįžti prie įprastų skolinimo ekonomikai sąlygų, remti ekonomikos augimą ir konkurencingumą, mažinti nedarbą ir kovoti su socialiniais krizės padariniais, modernizuoti viešąjį administravimą. Komisija nori, kad metinėje augimo apžvalgoje nurodytų tebesvarstomų ir būsimų pasiūlymų, kuriais siekiama paskatinti ekonomikos augimą, priėmimo procesas būtų spartesnis.

Abu siūlomi griežtesnės priežiūros euro zonoje reglamentai grindžiami tuo, dėl ko jau sutarta rengiant gruodžio mėn. viduryje įsigaliosiantį šešių teisėkūros priemonių rinkinį. Kadangi dabartinė krizė aiškiai parodė, kad euro zonos šalys labiau priklauso viena nuo kitos, Komisija siūlo sustiprinti biudžetinių procedūrų koordinavimą ir priežiūrą visose euro zonai priklausančiose valstybėse narėse, ypač tose, kurių biudžeto deficitas perviršinis, kurios itin finansiškai nestabilios ar kurioms kyla didelio finansinio nestabilumo rizika arba teikiama finansinė parama.

Pagaliau Žaliąja knyga dėl stabilumo obligacijų Komisija žengia dėsningą žingsnį į priekį svarbiu bendro skolos vertybinių popierių leidimo euro zonoje klausimu. Teikdama tris stabilumo obligacijų pasiūlymus ir išsamiai išnagrinėdama jų finansinį bei teisinį poveikį, Komisija nustato diskusijų šiuo klausimu ribas ir aiškų būsimų etapų tvarkaraštį.

Pagrindiniai faktai

2012 m. metinėje augimo apžvalgoje išdėstyta, kokių veiksmų, Komisijos nuomone, ES pirmiausia turi imtis biudžeto politikos ir struktūrinių reformų srityje per ateinančius 12 mėnesių. 2012 m. metinė augimo apžvalga – antrojo Europos ekonomikos valdymo semestro išeities taškas. Ji teikiama ne sausį, o dabar, kad valstybėms narėms ir ES institucijoms liktų pakankamai laiko jai apsvarstyti. Apžvalga turėtų būti minima jau gruodžio 9 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, tačiau visų pirma ji – svarus Komisijos indėlis ruošiantis 2012 m. kovo 1–2 d. Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimui. Apžvalgoje išdėstytus politinius prioritetus turėtų atitikti tiek nacionalinės (struktūrinių) reformų programos ir stabilumo bei konvergencijos programos (biudžeto politika), tiek naujos ar atnaujintos rekomendacijos kiekvienai šaliai, kurias Komisija pateiks birželio mėn. Pirmąkart per Europos semestrą bus naudojamos naujos priežiūros priemonės, dėl kurių sutarta rengiant šešių teisėkūros priemonių rinkinį.

Jei būtų priimtas reglamento, kuriuo griežtinama euro zonai priklausančių valstybių narių biudžeto politikos priežiūra, pasiūlymas, šios šalys kasmet tuo pačiu metu turėtų teikti biudžeto projektus ir suteikti Komisijai teisę juos vertinti, o prireikus ir teikti dėl jų nuomonę. Komisija galėtų reikalauti iš naujo apsvarstyti šiuos projektus, jei manytų, kad jie sunkiai suderinami su Stabilumo ir augimo pakte nustatytais politiniais įpareigojimais. Visiško skaidrumo dėlei visa tai būtų daroma viešai. Reglamento pasiūlyme taip pat pateikti griežtesnio euro zonai priklausančių šalių, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, stebėjimo ir atskaitomybės reikalavimai, kurie būtų nepertraukiamai taikomi visą biudžeto ciklą. Iš euro zonai priklausančių valstybių narių taip pat būtų reikalaujama sudaryti nepriklausomas fiskalines tarybas ir biudžetą grįsti nepriklausomų ekspertų prognozėmis.

Reglamento, kuriuo griežtinama euro zonai priklausančių valstybių narių, kurios finansiškai itin nestabilios arba kurioms gresia didelio finansinio nestabilumo rizika, ekonominė ir fiskalinė priežiūra, pasiūlymu būtų užtikrinta, kad šios valstybės narės, gaunančios finansinę paramą arba kurioms gresia didelė finansinio nestabilumo rizika, būtų griežtai prižiūrimos, kad priežiūra būtų vykdoma laikantis aiškių procedūrų ir kad ji būtų įtvirtinta ES teisėje. Komisija galėtų spręsti, ar dėl finansinio nestabilumo didelius sunkumus patirianti valstybė narė turėtų būti griežčiau prižiūrima. Taryba galėtų tokioms valstybėms narėms teikti rekomendaciją prašyti finansinės paramos.

Žaliojoje knygoje dėl stabilumo obligacijų nagrinėjami galimi trijų bendro skolos vertybinių popierių leidimo euro zonoje metodų privalumai ir trūkumai. Taip pat išdėstyta, koks būtų šių metodų poveikis valstybių narių finansavimo išlaidoms, Europos finansinei integracijai, finansų rinkos stabilumui ir pasauliniam ES finansų rinkų patrauklumui. Be to, svarstoma, kokią moralinę riziką kelia kiekvienas metodas ir ar dėl to reikėtų keisti Sutartį. Vieni stabilumo obligacijas vertina kaip galbūt itin veiksmingą ilgalaikę priemonę valstybės garantuotos skolos krizei įveikti, kitiems susirūpinimą kelia tai, kad rinka gali netekti paskatos laikytis fiskalinės drausmės ir sudaromos sąlygos moralinei rizikai. Komisija be užuolankų tvirtina, kad įvesti stabilumo obligacijas būtų įmanoma ir pageidautina tik tuomet, jei kartu būtų griežtinama biudžetinė drausmė. Griežtinimo mastas turi atitikti pasirinkto metodo užmojį.

Daugiau informacijos

Komisijos Pirmininko J.M. Barroso svetainė

MEMO/11/820 Europos Komisijos žalioji knyga „Stabilumo obligacijų įvedimo galimybės“

MEMO/11/821 2012 m. metinė augimo apžvalga. Dažnai užduodami klausimai

MEMO/11/822 Ekonomikos valdymas. Komisija teikia dviejų naujų reglamentų, kuriais siekiama dar labiau sugriežtinti biudžeto priežiūrą euro zonoje, pasiūlymus

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. (+32-2) 295 30 70

Olivier Bailly, tel. (+32-2) 296 87 17

Amadeu Altafaj Tardio, tel. (+32-2) 295 26 58

Simon O'Connor, tel. (+32-2) 296 73 59


Side Bar