Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uusia toimia kasvun, talouden ohjausjärjestelmän ja vakauden hyväksi

Bryssel 23.11.2011 – Euroopan komissio tehostaa pyrkimyksiään talouden uudistamiseksi ehdottamalla uusia toimia, joilla pyritään ratkaisemaan kolme toisiinsa liittyvää EU:hun ja erityisesti euroalueeseen kohdistuvaa haastetta. Ne ovat kasvun ja työllisyyskehityksen vaihtelevuus ja yleinen laimeus, finanssipolitiikkojen riittämätön koordinointi ja kurinalaisuus ja epävakaat valtionvelkamarkkinat, jotka kärsivät likviditeetin puutteesta. Esitetty paketti sisältää neljä osaa: vuotuisen kasvuselvityksen 2012, jossa määritellään talouden painopisteet tulevaksi vuodeksi, kaksi asetusta euroalueen talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta sekä vakausjoukkolainoja koskevan vihreän kirjan.

Puheenjohtaja Barroso totesi paketin hyväksymisen yhteydessä, että kasvu-uralle palatakseen jäsenvaltioiden on panostettava enemmän rakenteellisia uudistuksia koskevien sitoumustensa täytäntöönpanoon sekä hyväksyttävä euroalueen voimakkaampi yhdentyminen. ”Tämän paketin tavoitteet – talouskasvu, rahoitusvakaus ja budjettikuri – liittyvät yhteen. Tarvitsemme niitä kaikkia, jotta voisimme päästä nykyisestä kriisistä kohti Eurooppaa, jossa yhteisvastuuta tasapainotetaan vahvalla vastuuntunnolla”, jatkoi Barroso.

Vuodeksi 2012 laaditun vuotuisen kasvuselvityksen tärkein sanoma on, että taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen huonontuessa [ks. IP/11/1331] on ponnisteltava tarmokkaammin Euroopan saamiseksi takaisin raiteilleen ja kasvun ja työpaikkojen tukemiseksi. Selvityksessä EU:ta ja jäsenvaltioita kehotetaan keskittymään viiteen painopistealaan: harjoittamaan eriytettyä, kasvua edistävää julkisen talouden vakauttamista, palauttamaan taloudelle suunnattu tavanomainen lainanantotoiminta, edistämään kasvua ja kilpailukykyä, torjumaan työttömyyttä ja kriisin sosiaalisia seurauksia ja uudenaikaistamaan julkishallintoa. Vuotuiseen kasvuselvitykseen sisältyy luettelo vireillä olevista tai tulevista ehdotuksista, joilla pyritään vauhdittamaan kasvua ja joille komissio haluaa nopeutetun käsittelyn EU:n lainsäädäntömenettelyssä.

Kaksi asetusehdotusta euroaluetta koskevan valvonnan tiukentamisesta perustuvat elementteihin, joista sovittiin jo joulukuun puolivälissä voimaan tulevan talouspolitiikan ohjauspaketin yhteydessä. Euroalueen maat ovat tiiviisti toisistaan riippuvaisia, kuten tämänhetkinen kriisi selvästi osoittaa, joten komissio ehdottaa talousarviomenettelyjen koordinoinnin ja valvonnan tehostamista kaikissa euroalueen jäsenvaltioissa, mutta erityisesti niissä, joissa on liiallisia alijäämiä, joiden rahoitusvakaus on vaikeuksissa tai uhkaa joutua vaikeuksiin tai joissa sovelletaan rahoitusapuohjelmaa.

Vakausjoukkolainoja koskevan vihreän kirjan myötä komissio edistää jäsennellyllä tavalla tärkeää keskustelua velkapapereiden yhteisestä liikkeeseenlaskusta euroalueella. Komissio esittää kolme vakausjoukkolainoja koskevaa vaihtoehtoa ja tekee yksityiskohtaisen analyysin niiden taloudellisista ja oikeudellisista seurauksista. Näin se hahmottelee keskustelulle kehykset ja määrittää jatkotoimia koskevan selkeän aikataulun.

Tausta

Vuotuisessa kasvuselvityksessä vuodeksi 2012 esitetään painopistealueet, joiden komission näkemyksen mukaan olisi oltava EU:ssa etusijalla finanssipolitiikan ja rakenteellisten uudistusten alalla tulevien 12 kuukauden aikana. Vuotuinen kasvuselvitys 2012 aloittaa talouspolitiikan toisen eurooppalaisen ohjausjakson. Se esitetään tammikuun sijasta jo nyt, jotta jäsenvaltioille ja EU:n toimielimille jää riittävästi aikaa tarkastella sitä. Joulukuun 9. päivä kokoontuvan Eurooppa-neuvoston odotetaan panevan sen merkille, mutta se on komission keskeinen panos ennen kaikkea 1. ja 2. maaliskuuta 2012 kokoontuvaa kevään Eurooppa-neuvoston kokousta varten. Kansallisten uudistusohjelmien (rakenteelliset uudistukset) ja vakaus- tai lähentymisohjelmien (finanssipolitiikat), jotka jäsenvaltiot esittävät keväällä, sekä uusien tai päivitettyjen maakohtaisten suositusten, jotka komissio antaa kesäkuussa, olisi oltava vuotuisessa kasvuselvityksessä esitettyjen poliittisten prioriteettien mukaisia. Lisäksi uusia valvontavälineitä, joista sovittiin osana talouspolitiikan ohjauspakettia, käytetään nyt ensimmäistä kertaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Asetusehdotuksessa, joka koskee finanssipolitiikkojen valvonnan lujittamista euroalueen jäsenvaltioissa, edellytetään kyseisten maiden esittävän talousarvioesityksensä samaan aikaan joka vuosi ja antavan komissiolle oikeuden arvioida sitä ja antaa siitä tarvittaessa lausunto. Sen mukaan komissio voisi pyytää näiden talousarvioesitysten tarkistamista, jos se katsoo niiden olevan vakavassa ristiriidassa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettujen poliittisten velvoitteiden kanssa. Tämä kaikki toteutettaisiin julkisesti täyden avoimuuden varmistamiseksi. Asetusehdotuksessa esitetään myös, että liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä oleviin euroalueen maihin sovellettaisiin tiukempia valvonta- ja raportointivaatimuksia jatkuvasti koko talousarviosyklin ajan. Euroalueen jäsenvaltioilta edellytettäisiin myös riippumattomia finanssipoliittisia neuvostoja ja talousarvioiden laatimista riippumattomien ennusteiden pohjalta.

Ehdotuksella asetukseksi rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella huolehdittaisiin siitä, että näiden rahoitusapuohjelman piiriin kuuluvien tai vakavasta rahoitusvakauteen kohdistuvasta uhasta kärsivien jäsenvaltioiden valvonta on vankkaa ja selkeiden menettelyjen mukaista sekä EU:n lainsäädäntöön perustuvaa. Ehdotuksen mukaan komissio voisi päättää, olisiko vakavissa rahoitusvakauteen kohdistuvissa vaikeuksissa olevaan jäsenvaltioon kohdistuvaa valvontaa lisättävä. Neuvosto voisi antaa tällaisille jäsenvaltioille suosituksen hakea rahoitusapua.

Vakausjoukkolainoja koskevassa vihreässä kirjassa analysoidaan mahdollisia etuja ja haasteita, joita liittyy velkapapereiden yhteistä liikkeeseenlaskua euroalueella koskeviin kolmeen lähestymistapaan. Vihreässä kirjassa esitetään kunkin lähestymistavan todennäköiset vaikutukset jäsenvaltioiden rahoituskustannuksiin, rahoitusalan yhdentymiseen Euroopassa, rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja EU:n rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuiseen vetovoimaan. Siinä pohditaan myös kuhunkin lähestymistapaan liittyviä moraalikadon riskejä sekä vaikutuksia perussopimuksen muuttamisen kannalta. Vakausjoukkolainojen kannattajien mielestä ne saattavat olla hyvin tehokas pitkän aikavälin ratkaisu valtionvelkakriisiin, kun taas toiset ovat huolissaan siitä, että ne poistaisivat markkinakannustimet finanssipoliittisen kurinalaisuuden lisäämiseen ja edistäisivät moraalikatoa. Komissio tekee selväksi, että vakausjoukkolainojen käyttöönottoa koskevat toimet ovat toteutettavissa ja toivottavia ainoastaan, jos samanaikaisesti vahvistetaan budjettikuria. Sen, missä määrin budjettikuria on vahvistettava, on oltava verrannollista valitun lähestymistavan kunnianhimoisuuteen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Barroson verkkosivut

MEMO/11/820 Euroopan komission vihreä kirja vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta

MEMO/11/821 Vuotuinen kasvuselvitys 2012: usein kysyttyä

MEMO/11/822 Talouden ohjausjärjestelmä: komissio ehdottaa kahta uutta asetusta euroalueen julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Olivier Bailly +32 2 296 87 17

Amadeu Altafaj Tardio +32 2 295 26 58

Simon O'Connor +32 2 296 73 59


Side Bar