Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Νέα δράση για την ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και τη σταθερότητα

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιταχύνει τις προσπάθειές της για οικονομική ανανέωση με κινήσεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση τριών αλληλένδετων προκλήσεων στην ΕΕ και ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ: μια γενικά μη ικανοποιητική – αλλά με αποκλίσεις - απόδοση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ανεπαρκώς συντονισμένες και μη πειθαρχημένες δημοσιονομικές πολιτικές, καθώς και ασταθείς αγορές κρατικών χρεογράφων που πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας. Η δέσμη περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη του 2012 - στην οποία εκτίθενται οι οικονομικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος - δύο κανονισμούς για την αυστηρότερη οικονομική και δημοσιονομική επιτήρηση στη ζώνη του ευρώ και μια πράσινη βίβλο για τα ομόλογα σταθερότητας.

Σχολιάζοντας την έγκριση της δέσμης, ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Για να επιστρέψουν στον δρόμο της ανάπτυξης, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους όταν πρόκειται να θέσουν σε εφαρμογή τις δεσμεύσεις τους για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να τονώσουν τις προσπάθειες ένταξής τους στη ζώνη του ευρώ.» Όπως συνέχισε, «Οι στόχοι που επιδιώκονται με αυτό το πακέτο - οικονομική ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία – είναι αλληλεξαρτώμενοι. Πρέπει να τους επιτύχουμε όλους αν θέλουμε να υπερβούμε τη σημερινή έκτακτη κατάσταση προς μια Ευρώπη στην οποία η ευρεία αλληλεγγύη διατηρεί ισόρροπη σχέση με την ενισχυμένη ευθύνη».

Το βασικό μήνυμα της ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη του 2012 είναι ότι, μπροστά σε μια επιδεινούμενη οικονομική και κοινωνική κατάσταση [βλ. IP/11/1331], είναι αναγκαίο να αναληφθούν περισσότερες προσπάθειες, ώστε η Ευρώπη να επιστρέψει στην πορεία της και να διατηρηθούν ο ρυθμός ανάπτυξης και οι θέσεις εργασίας. Η επισκόπηση καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε πέντε προτεραιότητες: να επιδιώξουν διαφοροποιημένη δημοσιονομική εξυγίανση που θα ευνοεί την ανάπτυξη, να αποκαταστήσουν τον κανονικό δανεισμό στην οικονομία, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αντιμετωπίσουν την ανεργία και τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, και να εκσυγχρονίσουν τη δημόσια διοίκηση. Η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη περιλαμβάνει έναν κατάλογο των προτάσεων που εκκρεμούν ή θα υποβληθούν στο μέλλον, οι οποίες αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης και τις οποίες η Επιτροπή επιθυμεί να συμπεριλάβει με ταχύ ρυθμό στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Οι δύο προτάσεις κανονισμού για την αυστηρότερη επιτήρηση στη ζώνη του ευρώ στηρίζονται σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί στην εξάδα νομοθετικών μέτρων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στα μέσα του Δεκεμβρίου. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των χωρών που ευρίσκονται στη ζώνη του ευρώ, και που καταδείχτηκε σαφέστατα από τη συνεχιζόμενη κρίση, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση τόσο του συντονισμού όσο και της επιτήρησης των δημοσιονομικών διαδικασιών σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ και ειδικότερα εκείνων που εμφανίζουν υπερβολικά ελλείμματα, γνωρίζουν ή κινδυνεύουν σοβαρά να γνωρίσουν χρηματοπιστωτική αστάθεια, ή ευρίσκονται υπό καθεστώς προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας.

Τέλος, με την πράσινη βίβλο για τα ομόλογα σταθερότητας, η Επιτροπή συνεχίζει, κατά τρόπο διαρθρωμένο, τη σημαντική συζήτηση για την κοινή έκδοση χρεογράφων στη ζώνη του ευρώ. Με την πρόταση τριών επιλογών για αυτά τα ομόλογα σταθερότητας και παρέχοντας λεπτομερή ανάλυση των δημοσιονομικών και νομικών τους επιπτώσεων, η Επιτροπή χαράζει το πλαίσιο για αυτή τη συζήτηση και καθορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ως προς τις επόμενες ενέργειες.

Ιστορικό

Η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη του 2012 (ΕΕΑ) εκθέτει όσα η Επιτροπή θεωρεί ως προτεραιότητες της ΕΕ για τους επόμενους 12 μήνες στο πλαίσιο των δημοσιονομικών πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η ΕΕΑ του 2012 είναι το σημείο εκκίνησης για το δεύτερο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οικονομικής διακυβέρνησης. Υποβάλλεται τώρα, και όχι τον Ιανουάριο, για να εξασφαλίσει άφθονο χρόνο μελέτης της στα κράτη μέλη και στα όργανα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 9ης Δεκεμβρίου αναμένεται ότι θα λάβει γνώση αυτής, αλλά η ΕΕΑ αποτελεί κατά κύριο λόγο τη βασική συνεισφορά της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 1 και 2 Μαρτίου 2012. Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) και τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης (για τις δημοσιονομικές πολιτικές), τα οποία θα υποβληθούν την άνοιξη από τα κράτη μέλη, καθώς και οι νέες ή αναθεωρημένες χωριστές για κάθε χώρα συστάσεις που θα υποβληθούν από την Επιτροπή τον Ιούνιο, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες πολιτικής που προτείνονται από την ΕΕΑ. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τα νέα εργαλεία επιτήρησης, που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εξάδας μέτρων.

Η πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της επιτήρησης των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ θα απαιτεί από αυτές τις χώρες να υποβάλλουν το σχέδιο προϋπολογισμού τους κατά τον ίδιο χρόνο κάθε έτος και θα δίνει στην Επιτροπή το δικαίωμα να τα αξιολογεί και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να γνωμοδοτεί ως προς αυτά. Η Επιτροπή θα μπορεί να ζητά τη αναθεώρηση αυτών των σχεδίων αν θεωρεί ότι αυτά δεν συμμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό με τις υποχρεώσεις πολιτικής που καθορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όλα αυτά θα γίνονται δημόσια για να υπάρχει πλήρης εγγύηση διαφάνειας.

Ο κανονισμός προτείνει επίσης στενότερη παρακολούθηση και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις χώρες στη ζώνη του ευρώ που ευρίσκονται υπό διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που θα εφαρμόζεται επί συνεχούς βάσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου του προϋπολογισμού. Επίσης, τα κράτη μέλη στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να συστήνουν ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια και να στηρίζουν τους προϋπολογισμούς τους επί ανεξάρτητων προβλέψεων ;

Η πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτήρησης των χωρών στη ζώνη του ευρώ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρή χρηματοπιστωτική αστάθεια θα εξασφαλίσει ότι η επιτήρηση των κρατών μελών που ευρίσκονται υπό καθεστώς προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας ή αντιμετωπίζουν σοβαρή απειλή χρηματοπιστωτικής αστάθειας είναι αυστηρή, ακολουθεί σαφείς διαδικασίες και είναι θεμελιωμένη στην ενωσιακή νομοθεσία. Η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες ως προς τη δημοσιονομική του σταθερότητα θα πρέπει να υπαχθεί σε ενισχυμένη επιτήρηση. Το Συμβούλιο θα μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς αυτά τα κράτη μέλη να ζητήσουν χρηματοδοτική βοήθεια.

Η πράσινη βίβλος για τα ομόλογα σταθερότητας αναλύει τα ενδεχόμενα οφέλη και προβλήματα των τριών προσεγγίσεων στην κοινή έκδοση χρεογράφων στη ζώνη του ευρώ. Η πράσινη βίβλος εκθέτει τις πιθανές συνέπειες κάθε μιας από τις προσεγγίσεις αυτές στο κόστος χρηματοδότησης των κρατών μελών, την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ενοποίηση, τη σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς, και την παγκόσμια ελκυστικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο ηθικού κινδύνου που ενέχεται σε κάθε προσέγγιση, καθώς και τις επιπτώσεις σε περίπτωση τροποποίησης της Συνθήκης. Τα ομόλογα σταθερότητας θεωρούνται από κάποιους ως η ενδεχόμενη άκρως αποτελεσματική μακροπρόθεσμη απόκριση στην κρίση δημόσιου χρέους, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τα ομόλογα σταθερότητας θα αποκλείσουν το εμπορικό κίνητρο από τη δημοσιονομική πειθαρχία και θα ενθαρρύνουν τον ηθικό κίνδυνο. Η Επιτροπή καθιστά σαφές ότι κάθε προσπάθεια καθιέρωσης των ομολόγων σταθερότητας θα είναι δυνατή και επιθυμητή μόνο αν υπάρξει παράλληλη ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ο βαθμός αυτής της ενίσχυσης πρέπει να είναι αντίστοιχος με τους στόχους της επιλεγείσας προσέγγισης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα του Προέδρου Βarroso

MEMO/11/820 Πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η σκοπιμότητα της καθιέρωσης των ομολόγων σταθερότητας»

MEMO/11/821 Η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη του 2012 : Ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά

MEMO/11/822 Οικονομική διακυβέρνηση: Η Επιτροπή προτείνει δύο νέους κανονισμούς για την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιονομικής επιτήρησης στη ζώνη του ευρώ

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar