Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye tiltag til vækst, ledelse og stabilitet

Bruxelles, den 23. november 2011 – Europa-Kommissionen fremskynder sine bestræbelser for en økonomisk fornyelse med tiltag, der tager fat på tre forbundne opgaver, som EU og eurolandene i særdeleshed står over for: en varierende men generel svag vækst- og beskæftigelsesudsigter, utilstrækkeligt koordinerede og stramme budgetpolitikker, og ustabile markeder for offentlig gæld, der lider af mangel på likvide midler . Pakken indeholder fire dele: den årlige vækstundersøgelse for 2012, der indeholder de økonomiske prioriteter for det kommende år, to forordninger, der sigter på at stramme den økonomiske og budgetmæssige overvågning i eurozonen, og en grønbog om stabilitetsobligationer.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, udtaler om vedtagelsen af pakken: "Hvis væksten skal tilbage, skal medlemsstaterne yde en større indsats, hvad angår gennemførelsen af deres tilsagn om strukturelle reformer, og de bør arbejde for mere integration inden for eurozonen." Han fortsatte således: "De mål, som denne pakke forfølger – økonomisk vækst, finansiel stabilitet, budgetmæssig disciplin – er sammenknyttede. Alle målene skal opfyldes, hvis vi skal ud af den nuværende krisesituation frem mod et EU, hvor solidariteten opvejes af styrket ansvar."

Det vigtigste budskab i den årlige vækstundersøgelse for 2012 er, at der i den nuværende forværrede økonomiske og sociale situation (jf. IP/11/1331) er brug for en større indsats for at få Europa tilbage på sporet og støtte væksten og beskæftigelsen. I undersøgelsen opfordres EU og medlemsstaterne til med fokus på fem prioriterede områder at: fortsætte en differentieret vækstfremmende finanspolitisk konsolidering, genskabe de normale udlån til økonomien, fremme vækst og konkurrencedygtighed, tage fat på problemerne med arbejdsløshed og de sociale følger af krisen og modernisere den offentlige administration. Den årlige vækstundersøgelse indeholder en liste over forslag, der sigter på at styrke væksten, der enten er fremsat eller ventes fremsat i den kommende tid, og som Kommissionen ønsker behandlet hurtigt i EU-systemet.

De to foreslåede forordninger om styrkelse af overvågningen af eurozonen bygger på, hvad der allerede er opnået enighed om i den såkaldte six-pack, der er et sæt retsakter, der træder i kraft i december. Da eurolandene er dybt afhængige af hinanden, hvilket den nuværende krise tydeligt demonstrerer, foreslår Kommissionen at styrke både koordineringen og overvågningen af de budgetmæssige procedurer i alle landene i eurozonen, og navnlig i de lande, der har et uforholdsmæssigt stort underskud, hvor der allerede eksisterer eller er risiko for økonomisk ustabilitet, eller som er modtagere af økonomiske støtteprogrammer.

Endelig fører Kommissionen med grønbogen om stabilitetsobligationer den vigtige debat om fælles gældsbeviser i eurozonen op på et højere niveau. Ved at beskrive tre muligheder for sådanne stabilitetsobligationer og give detaljerede analyser af de økonomiske og juridiske følger sætter Kommissionen rammerne for denne debat og fastsætter klare tidsrammer for de næste skridt.

Baggrund

Den årlige vækstundersøgelse for 2012 beskriver, hvad Kommissionen mener skal være EU's prioriteter for de næste 12 måneder med hensyn til budgetpolitikker og strukturelle reformer. Den årlige vækstundersøgelse for 2012 er udgangspunktet for det andet europæiske halvår for økonomisk forvaltning. Den fremlægges nu snarere end i januar for at sikre, at medlemsstaterne og EU-institutionerne har tilstrækkelig tid til at overveje den. Det Europæiske Råd forventes at tage den årlige vækstundersøgelse i betragtning på mødet den 9. december, men den er først og fremmeste Kommissionens vigtigste bidrag til Det Europæiske Råds forårsmøde den 1.-2. marts 2012. De nationale reformprogrammer (om strukturelle reformer) og stabilitets- og konvergensprogrammerne (om budgetpolitikker), som medlemsstaterne vil fremlæge i foråret, og de nye eller ajourførte landespecifikke henstillinger, som Kommissionen vil fremlægge i juni, vil alle være i tråd med de politiske prioriteter, der beskrives i den årlige vækstundersøgelse. De nye overvågningsredskaber, som der blev opnået enighed om i "six-pack", vil også blive anvendt for første gang inden for rammerne af det europæiske semester.

Den foreslåede forordning, der styrker overvågningen af budgetpolitikkerne i eurolandene, kræver, at disse lande fremlægger deres budgetudkast på samme tid hvert år og giver Kommissionen ret til at vurdere dem og om nødvendigt afgive en udtalelse herom. Kommissionen vil kunne kræve, at disse udkast revideres, hvis den betragter dem som værende alvorligt ude af trit med de politiske forpligtelser, der er fastlagt i stabilitets- og vækstpakken. Alt dette vil være offentligt for at sikre fuld gennemsigtighed. Det foreslås også i forordningen, at der skal være en tættere overvågning af de eurolande, der er i en procedure om uforholdsmæssigt store underskud, og at de skal stilles krav om fortsat rapportering i hele budgetcyklussen. Der skal også være et krav til de medlemsstater, der er del af eurozonen, om at oprette uafhængige skatteråd og basere deres budgetter på uafhængige prognoser.

Den foreslåede forordning om styrkelse af den økonomiske og finanspolitiske overvågning af eurolandene, der er under et økonomisk støtteprogram eller er udsat af store risici for økonomisk ustabilitet, sikrer, at overvågningen af disse medlemsstater er robust, følger klare procedurer og tager sit udspring i EU-retten. Kommissionen vil få mulighed for at beslutte, hvorvidt en medlemsstat, der står over for alvorlige problemer med hensyn til den økonomiske stabilitet, skal være omfattet af en styrket overvågning. Rådet vil få mulighed for at afgive henstillinger til sådanne medlemsstater om at søge økonomisk bistand.

Grønbogen om stabilitetsobligationer indeholder analyser af de mulige fordele af en fælles udstedelse af gældsbeviser i eurolandene og aspekterne af tre mulige tilgange. I grønbogen beskrives de sandsynlige følger af hver af disse tilgange med hensyn til medlemsstaternes finansieringsomkostninger, den europæiske økonomiske integration, stabiliteten på finansmarkederne og de europæiske finansmarkeders globale tiltrækningskraft. De moralske risici og eventuelle modifikationer af traktaten, som hver tilgang fører med sig, betragtes også. Stabilitetsobligationer betragtes af nogle som en potentiel meget effektiv og langfristet løsning på de nationale gældskriser, mens andre er af den opfattelse, at de vil underminere markedskræfternes indbyggede incitament til god økonomisk styring og øge de moralske risici. Kommissionen gør det tydeligt, at ethvert skridt mod indførelse af stabilitetsobligationer kun er muligt og ønskeligt, hvis budgetdisciplinen samtidig styrkes. Omfanget af denne styrkelse af disciplinen skal være på højde med de mål, der ønskes opnået.

Læs mere på:

Hjemmeside for Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso

MEMO/11/820 Europa-Kommissionens grønbog om mulighederne for at indføre stabilitetsobligationer.

MEMO/11/821 Den årlige vækstundersøgelse for 2012: Ofte stillede spørgsmål

MEMO/11/822 Økonomisk forvaltning: Kommissionen foreslår to nye forordninger om yderligere styrkelse af budgetovervågningen i eurozonen.

Kontaktpersoner :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar