Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nová akce pro růst, správu věcí veřejných a stabilitu

V Bruselu dne 23. listopadu 2011 – Evropská komise zrychluje své úsilí o hospodářskou obnovu, s kroky zaměřenými na řešení tří vzájemně propojených výzev, kterým čelí EU, a zejména pak eurozóna: rozdílný, ale celkově nevýrazný růst a nevýrazná výkonnost v oblasti zaměstnanosti; nedostatečně koordinované a disciplinované rozpočtové politiky a nestabilní trhy se státními dluhopisy, které trpí nedostatkem likvidity. Balíček opatření obsahuje čtyři prvky: roční analýzu růstu na rok 2012, která stanoví ekonomické priority pro nadcházející rok; dvě nařízení pro zpřísnění hospodářského a rozpočtového dohledu v eurozóně a zelenou knihu o stabilitě dluhopisů.

K přijetí balíčku předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Abychom se vrátili k růstu, musí členské státy zvýšit svoje úsilí o plnění svých závazků v oblasti strukturálních reforem a být připraveny k hlubší integraci do eurozóny.“ Dále uvedl: „Cíle, o které tento balíček usiluje – hospodářský růst, finanční stabilita, rozpočtová kázeň – jsou navzájem propojeny. Potřebujeme je všechny, pokud se chceme vymanit ze současné krizové situace směrem k Evropě, v níž je solidarita vyvážena posílenou odpovědností.“

Klíčovým sdělením roční analýzy růstu na rok 2012 je, že s ohledem na zhoršující se hospodářskou a sociální situaci [viz IP/11/1331 ] je třeba vynaložit větší úsilí, aby se Evropa vrátila k udržitelnému kursu, pokud jde o růst a zaměstnanost. Průzkum vyzývá EU a členské státy, aby se zaměřily na pět priorit: provádění diferencované fiskální konsolidace, která bude brát ohledy na růst; obnovení běžného úvěrování ekonomiky; podporu růstu a konkurenceschopnosti; boj proti nezaměstnanosti a sociálním důsledkům krize a modernizaci veřejné správy. Roční analýza růstu zahrnuje seznam stávajících nebo budoucích návrhů zaměřených na zvyšování růstu, které mají být podle názoru Komise v rámci legislativního procesu EU urychleně přijaty.

Obě navrhovaná nařízení o posílení dohledu pro eurozónu staví na tom, co již bylo dohodnuto v souboru šesti návrhů legislativních opatření, která vstoupí v platnost v polovině prosince. Vzhledem k hlubší vzájemné provázanosti zemí eurozóny, která byla jasně prokázána současnou krizí, Komise navrhuje posílit koordinaci a dohled nad rozpočtovými procesy všech členských států eurozóny a zvláště těch s nadměrnými schodky nebo s vážným rizikem finanční nestability anebo těch, které se účastní programu finanční pomoci.

Zelenou knihou o stabilitě dluhopisů Komise strukturovaným způsobem řídí důležitou diskusi o společných emisích dluhopisů v eurozóně. Tím, že předkládá tři možnosti takových stabilizujících dluhopisů a poskytuje podrobné analýzy jejich finančních a právních dopadů, Komise vytváří rámec pro tuto diskusi a rovněž jasný časový harmonogram dalších kroků.

Souvislosti

Roční analýza růstu na rok 2012 (AGS) stanoví konkrétní obsah priorit EU pro příštích 12 měsíců v oblasti rozpočtových politik a strukturálních reforem. AGS na rok 2012 je výchozím bodem pro druhý evropský semestr pro správu ekonomických záležitostí. Předkládá se nyní, nikoliv v lednu, aby členské státy a instituce EU měly dostatek času a mohly jej zvážit. Očekává se, že Evropská rada jej dne 9. prosince vezme na vědomí, avšak AGS je zejména klíčovým pokladem Komise pro jarní zasedání Evropské rady ve dnech 1.–2. března 2012. Národní programy reforem (v oblasti strukturálních reforem) a programy stability a konvergenční programy (v oblasti rozpočtových politik), které členské státy budou předkládat na jaře, a nová nebo aktualizovaná doporučení pro jednotlivé země, která Komise předloží v červnu, by měly být v souladu s politickými prioritami obsaženými v AGS. Poprvé budou v rámci evropského semestru využity nové nástroje dohledu dohodnuté v rámci souboru šesti návrhů.

Navrhované nařízení, které posiluje dohled nad rozpočtovými politikami v členských státech eurozóny by stanovilo, že tyto země musejí předkládat návrhy svých rozpočtů každoročně ve stejný okamžik, a poskytlo by Komisi právo je posuzovat a v případě potřeby k nim vydávat stanovisko. Komise by mohla požadovat, aby tyto návrhy byly přepracovány, pokud by se domnívala, že jsou v závažném nesouladu s politickými závazky stanovenými v Paktu o stabilitě a růstu. Tento proces by probíhal veřejně, aby byla zaručena plná transparentnost. Nařízení rovněž navrhuje užší monitorování a přísnější požadavky na podávání zpráv u zemí eurozóny, které se účastní postupu při nadměrném schodku. Tyto požadavky by se měly uplatňovat průběžně během celého rozpočtového cyklu. Členské státy eurozóny by musely ustanovit nezávislé rozpočtové rady a zakládat své rozpočty na nezávislých prognózách.

Navrhované nařízení posilující hospodářský a fiskální dohled v zemích eurozóny, které čelí vážné finanční nestabilitě nebo jimž tato hrozí , by zajistilo, že dohled nad těmito členskými státy, které se účastní programu finanční podpory, nebo čelí vážné hrozbě finanční nestability, bude robustní, bude se řídit jasnými pravidly a bude zakotven v právu EU. Komise bude moci rozhodnout, zda členský stát, který čelí vážným obtížím v oblasti finanční stability, by měl podléhat zvýšenému dohledu. Rada by mohla pro takové členské státy vydat doporučení, aby požádaly o finanční pomoc.

Zelená kniha o dluhopisech pro stabilitu analyzuje potenciální výhody a výzvy tří přístupů ke společnému vydávání dluhu v eurozóně. Tento dokument uvádí pravděpodobné účinky každého z těchto přístupů na náklady financování členských států, evropskou finanční integraci, stabilitu finančního trhu a globální atraktivnost finančních trhů v EU. Rovněž zvažuje riziko morálního hazardu, které jednotlivé přístupy představují, jakož i jeho důsledky, pokud jde o změny Smlouvy. Dluhopisy stability jsou některými osobami považovány za dlouhodobě potenciálně velmi účinnou odpověď na krizi veřejného dluhu, zatímco další mají obavy, že by odstranily tržní pobídku pro fiskální disciplínu a podpořily morální hazard. Komise jasně uvádí, že jakýkoli krok směrem k zavedení dluhopisů stability by byl možný a žádoucí, pouze pokud by se zároveň posílila rozpočtová kázeň. Rozsah tohoto posílení kázně musí odpovídat zvolenému přístupu.

Další informace:

Internetová stránka předsedy Komise Barrosa

MEMO/11/820 Zelená kniha Evropské komise „proveditelnost zavedení dluhopisů stability“

MEMO/11/821 Roční analýza růstu na rok 2012: Často kladené otázky

MEMO/11/822 Hospodářská správa: Komise navrhuje dvě nová nařízení pro další posílení rozpočtového dohledu v eurozóně

Kontaktní osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Olivier Bailly (+3222968717)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar