Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Нови инициативи за растеж, икономическо управление и стабилност

Брюксел, 23 ноември 2011 г. – Европейската комисия увеличава своите усилия за обновление на икономиката чрез инициативи за преодоляване на три взаимосвързани предизвикателства пред ЕС и особено пред еврозоната: разнородни, но като цяло незадоволителни резултати в областта на заетостта и растежа, недостатъчна координиция и дисциплина на бюджетните политики, нестабилност на пазарите на държавен дълг, които страдат от недостиг на ликвидност. Пакетът се състои от четири елемента: годишен обзор на растежа за 2012 г., в който се определят икономическите приоритети за следващата година, два регламента за по-строг икономически и бюджетен надзор в еврозоната и зелена книга, посветена на облигациите за стабилност.

В своето изявление по повод приемането на пакета председателят Барозу заяви: За да се възстанови растежът, държавите-членки трябва да изпълняват по-добре своите ангажименти за структурни реформи, както и да се обвържат с по-задълбочена интеграция в еврозоната. Той добави: Набелязаните в този пакет цели – икономически растеж, финансова стабилност, бюджетна дисциплина, са взаимосвързани. Всички те трябва да бъдат постигнати, ако искаме да излезем от сегашната ситуация на неотложност и да напреднем към една Европа, в която солидарността е обвързана с по-голяма отговорност.

Основното послание в годишния обзор на растежа за 2012 г. е, че в условията на влошаващата се икономическа и социална ситуация [вж. IP/11/1331], са необходими повече усилия за възстановяването на Европа и за осигуряването на устойчив растеж и работни места. В обзора се призовава ЕС и държавите-членки да се съсредоточат върху пет приоритета: продължаване на диференцираната данъчна консолидация, която благоприятства растежа, възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката, насърчаване на растежа и на конкурентоспособността, борба с безработицата и социалните последици от кризата и осъвременяване на публичната администрация. В годишния обзор на растежа се съдържа списък с все още неприети или бъдещи предложения, чиято цел е да бъде стимулиран растежът, които Комисията желае да бъдат разгледани по ускорената процедура на законодателния процес в ЕС.

Предложените два регламента за по-строг надзор на еврозоната се основават на вече договорения набор от шест законодателни мерки, които ще влязат в сила в средата на декември. Предвид нарастващата взаимозависимост между държавите от еврозоната, изпъкнала така ясно на фона на настоящата криза, Комисията предлага да бъдат засилени координацията и надзорът на бюджетните процедури за всички държави-членки от еврозоната, особено за тези с прекомерен дефицит, изправени пред финансова нестабилност или издложени на сериозен риск от такава, или по отношение на които се изпълнява програма за финансова помощ.

Накрая, със зелената книга, посветена на облигациите за стабилност, Комисията поставя на преден план по структуриран начин важния дебат относно съвместното емитиране на дълг в еврозоната. Като представя три възможни подхода към емитирането на такива облигации за стабилност и като прави подробен анализ на техните финансови и правни последици, Комисията подготвя този дебат и определя ясен график за следващите етапи.

Контекст

В годишния обзор на растежа за 2012 г. (ГОР) се представя мнението на Комисията за това какви трябва да бъдат приоритетите на ЕС през следващите 12 месеца по отношение на бюджетните политики и структурните реформи. ГОР за 2012 г. е отправна точка за втория европейски семестър на икономическо управление. Комисията го представя сега, а не през януари с цел държавите-членки и институциите на ЕС да разполагат с достатъчно време, за да се запознаят с него. Очаква се Европейският съвет от 9 декември да се спре на него, но обзорът е преди всичко ключов принос от страна на Комисията към пролетния Европейски съвет, който ще се състои на 1 и 2 март 2012 г. Националните програми за реформи (програми за структурни реформи) и програмите за стабилност и сближаване (програми за бюджетната политика), които държавите-членки ще представят през пролетта, и новите или актуализираните конкретни за всяка държава препоръки, които Комисията ще отправи през юни, трябва да бъдат съобразени с приоритетите на политиката, посочени в ГОР. За пръв път новите инструменти за надзор, договорени като част от пакета от шест законодателни мерки, ще бъдат използвани и в рамките на европейския семестър.

С предложения регламент за по-строг надзор на бюджетните политики в държавите-членки от еврозоната от тези държави ще се изисква да представят своите проектобюджети по едно и също време всяка година, а Комисията ще има правото да оценява и, ако е необходимо, да издава становище за тях. Комисията би могла да изиска проектобюджетите да бъдат преразгледани, ако по нейно мнение те изобщо не съответстват на политическите задължения, определени в Пакта за стабилност и растеж. Всички инициативи ще бъдат обявени пред обществеността, за да се гарантира пълна прозрачност. В регламента се предлагат също по-строги изисквания за контрол и докладване спрямо държавите от еврозоната, намиращи се в процедурата при прекомерен дефицит, които да се прилагат непрекъснато през целия бюджетен цикъл. От държавите-членки на еврозоната ще се изисква да разполагат с независими съвети по данъчните въпроси и да изготвят своите бюджети въз основа на независими прогнози.

С предложения регламент за по-строг икономически и данъчен надзор над държавите от еврозоната в състояние на тежка финансова нестабилност или заплашени от такава, ще се гарантира, че надзорът над тези държави-членки, по отношение на които се изпълнява програма за финансова помощ или които са изправени пред сериозна заплаха от финансова нестабилност, е устойчив, следва ясни процедури и е включен в законодателството на ЕС. Комисията ще може да решава дали определени държави-членки, изпитващи сериозни затруднения, свързани с тяхната финансова стабилност, следва да бъдат подложени на по-строг надзор. Съветът ще може да им препоръча да поискат финансова помощ.

В зелената книга, посветена на облигациите за стабилност, са анализирани потенциалните ползи и предизвикателства, свързани с трите подхода за съвместно емитиране на дълг в еврозоната. В нея са представени вероятните въздействия на всеки подход върху разходите за финансиране на държавите-членки, европейската финансова интеграция, стабилността на финансовия пазар и привлекателността на финансовите пазари на ЕС в световен мащаб. Разгледани са също опасностите от морален риск и необходимостта от изменение на Договора, свързани с всеки подход. Някои виждат в облигациите за стабилност потенциално високоефективен инструмент за справяне с кризата на държавния дълг в дългосрочен план, докато други се притесняват, че те ще премахнат пазарния стимул за бюджетна дисциплина и че ще насърчат моралния риск. Комисията ясно заявява, че всяка стъпка към въвеждането на облигации за стабилност е осъществима и желателна само в съчетание със заздравяване на бюджетната дисциплина. Степента на това заздравяване трябва да бъде съизмерима с амбицията на избрания подход.

За повече информация:

Уебсайт на председателя Барозу

MEMO/11/820

Зелена книга на Европейската комисия „Осъществимост на облигациите за стабилност“

MEMO/11/821

Годишния обзор на растеж за 2012 г.: Често задавани въпроси

MEMO/11/822

Икономическо управление: Комисията предлага два нови регламента за още по-строг бюджетен надзор в еврозоната

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar