Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: Komisja wstrzymuje wprowadzenie środków kontroli cen polskiego operatora telefonii komórkowej Aero 2

Bruksela, dnia 21 listopada 2011 r. Korzystając z nowych uprawnień na mocy art. 7a dyrektywy telekomunikacyjnej ( MEMO11/321 ), Komisja Europejska wstrzymała planowane przez polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego (UKE) ustalenie stawek za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej Aero2, polskiego operatora telefonii komórkowej, bez przeprowadzenia wcześniej analizy rynku. Zgodnie z propozycją UKE stawki byłyby określone na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od cen oferowanych przez czterech głównych konkurentów Aero2, bez uzasadnienia potrzeby takich stawek. Arbitralny charakter tej propozycji narusza w związku z tym kluczową zasadę regulacyjną UE.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiadająca za sprawy agendy cyfrowej, wypowiedziała się na temat stawek za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej: „Krajowe organy regulacyjne muszą wspierać efektywność, zrównoważoną konkurencję i maksymalne korzyści dla użytkowników końcowych. Ważne jest, aby UKE przestrzegał tych zasad w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku dla dobra polskich i europejskich konsumentów.”

Zgodnie z unijnymi przepisami telekomunikacyjnymi, UKE, podobnie jak wszystkie inne unijne organy regulacyjne, jest zobowiązany do oceny warunków konkurencji w różnych sektorach krajowego rynku telekomunikacyjnego. Regulatorzy mogą wprowadzać środki kontroli cen lub inne odpowiednie, proporcjonalne i uzasadnione środki zaradcze jedynie w przypadku, gdy przeprowadzona przez nich analiza rynku wykazała brak skutecznej konkurencji. Komisja jest zaniepokojona faktem, że poprzez złamanie tej fundamentalnej zasady podejście UKE wykazuje brak przewidywalności i stwarza bariery na drodze do rozwoju rynku wewnętrznego.

Jest to drugie ostrzeżenie wysłane przez Komisję w tym miesiącu do UKE w związku z jego stanowiskiem w sprawie stawek za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej.

Kontekst

Stawki za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej to ceny hurtowe, które operatorzy telekomunikacyjni nakładają na siebie nawzajem za łączenie połączeń przychodzących do abonentów korzystających z ich sieci i które w ostatecznym rozrachunku włączane są do cen połączeń telefonicznych.

Komisja po raz pierwszy wyraziła swoje zaniepokojenie stanowiskiem UKE w sprawie stawek za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej Aero2 rok temu.

Od tego czasu wprowadzenie art. 7a nowej dyrektywy ramowej w sprawie telekomunikacji zobowiązuje krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji do zgłaszania Komisji, BEREC (Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) oraz organom regulacyjnym ds. telekomunikacji w innych państwach członkowskich UE środków, które zamierzają wprowadzić celem rozwiązania problemów na rynku. Krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji muszą w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić zalecenia Komisji, takie jak zalecenie w sprawie stawek za zakańczanie połączeń.

Komisja, w ścisłej współpracy z BEREC (Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) omówi z UKE przedmiotowe kwestie oraz ewentualne zmiany proponowanych środków w celu zapewnienia ich zgodności z prawem UE oraz wyeliminowania barier na jednolitym rynku europejskim, które mogą powstać w wyniku wprowadzenia tych środków. Dogłębny przegląd zgłoszonych środków będzie trwać do trzech miesięcy. Po zakończeniu tego trzymiesięcznego procesu Komisja może wydać zalecenie, zwracając się do krajowego organu regulacyjnego o wprowadzenie zmian do projektowanego środka naprawczego lub jego wycofanie.

Na początku tego miesiąca Komisja zakwestionowała decyzję UKE w sprawie publikowania na stronie internetowej niewiążących, zalecanych stawek za zakańczanie połączeń w sieci ruchomej zamiast obowiązujących ze skutkiem natychmiastowym decyzji regulacyjnych (zob. IP/11/1308 ).

Przydatne linki

Pismo Komisji skierowane do polskiego organu regulacyjnego zostanie opublikowane na następującej stronie internetowej:

https://circabc.europa.eu/w/browse/03908b44-00b0-4f53-a729-86b8aa3fe6d2

Strona internetowa agendy cyfrowej: http:// ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar