Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö : Omfattande utvidgning av EU:s naturskyddsområden

Bryssel den 21 november 2011 – Natura 2000, EU:s nät av skyddade områden, har utvidgats kraftigt. Nästan 18 800 kvadratkilometer har tillkommit, inbegripet stora havsområden på sammanlagt 17 000 kvadratkilometer som kommer att ge bättre skydd för mänga marina arter. Nätet täcker nu nästan 18 % av EU:s landyta och över 145 000 km² hav. De länder som berörs mest av den senast utvidgningen är Storbritannien, Frankrike, Belgien, Grekland, Cypern, Ungern, Litauen och Italien. Natura 2000 är kärnan i EU:s strävan för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och bevara ekosystemtjänsterna.

Janez Potočnik, EU:s kommissionär för miljöfrågor, kommenterade: " Natura 2000 är i dag ett av våra mest effektiva instrument för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och har en mycket viktig roll i bevarandet av vårt naturarv. Jag är speciellt glad över det ökade skyddet av EU:s hav. Det är viktigare än någonsin att skydda EU:s havsmiljö och dess unika egenskaper. "

Natura 2000 är ett stort nät av naturskyddsområden som inrättats för att bevara EU:s värdefullaste och mest hotade arter och livsområden. Det består av ungefär 26 000 områden, och genom den nya utvidgningen tillkommer 266 nya områden på sammanlagt nästan 18 800 kvadratkilometer. Över 90 % av den nya arealen består av havsområden (17 000 km²), främst i Storbritannien, men också i Frankrike, Belgien, Grekland, Cypern och Italien.

De nya havsområdena ger viktigt skydd för många av EU:s mest sällsynta och hotade arter. I Atlanten omfattar Storbritanniens nya områden 9 kallvattenrev, bland annat utanför Rockall Island, vilket är områden med hög koncentration av biologisk mångfald och befolkas av koraller, spindelkrabbor och många ännu namnlösa arter. I Medelhavet ger de nya områdena skydd för arter med stort symbolvärde, som soppsköldpaddan ( Chelonia mydas ), den oäkta karettsköldpaddan ( Caretta caretta ) och munksälen ( Monachus monachus ), som spelar nyckelroller i de livsmiljöer där de förekommer.

Utvidgningen ger också ökat skydd för en rad värdefulla livsmiljöer på land , bland annat torvmossar i Litauen, saltslätter i Ungern och artrika kalkängar i Italien och på Cypern.

De kommissionsbeslut som antagits är ett viktigt steg på väg mot ett slutförande av Natura 2000-nätet till 2012, vilket var en prioritering bland de olika förslagen i EU:s nya strategi för biologisk mångfald, som kommissionen antog i år.

Bakgr und

Natura 2000 är ett nät av skyddad områden som består av särskilda bevarandeområden enligt EU:s habitatdirektiv, och särskilda skyddsområden enligt EU:s fågeldirektiv. Natura 2000 ska inte ses som en tvångströja: verksamheter som jordbruk, turism, skogsbruk och friluftsliv kan pågå inom nätet så länge de är hållbara och i harmoni med miljön.

Medlemsstaterna väljer sina Natura 2000-områden inom ramen för habitatdirektivet i samarbete med kommissionen, och när ett område har valts ut erkänns det formellt av kommissionen som område av gemenskapsintresse, så som skedde i dag. Därigenom bekräftas områdets formella status, och det blir en skyldighet att skydda det. Sedan har medlemsstaterna sex år på sig att införa de förvaltningsåtgärder som krävs och utse området som särskilt bevarandeområde.

Den senaste uppdateringen omfattar femton medlemsstater och ökar antalet områden av gemenskapsintresse med 166 områden. De nya områdena täcker sex biogeografiska regioner: Alpin region, atlantisk region, boreal region, kontinental region, Medelhavsregion och pannon region.

De skyddade områdena är av mycket olika art, från blomrika ängar till grottsystem och laguner. De nio biogeografiska regionerna i nätet speglar vidden av EU:s biologiska mångfald.

Den b iologiska mångfalden – de begränsade resurser som utgör mångfalden av liv här på jorden – är hotad. Arter går förlorade i ett aldrig tidigare skådat tempo, till följd av mänsklig verksamhet, och med oåterkalleliga följder för vår framtid. Europeiska unionen försöker stoppa detta och har nyligen satt upp ett nytt mål som går ut på att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Europa till 2020, skydda ekosystemtjänsterna (som pollinering), återställa sådan tjänster där de har försämrats och öka EU:s bidrag till kampen mot den globala förlusten av biologisk mångfald. Natura 2000 är en förutsättning för att detta mål ska kunna uppnås.

Ytterligare upplysningar:

Redogörelse för EU:s naturskyddspolitik:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Redogörelse för denna utvidgning av Natura 2000: MEMO/11/806

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar