Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: pomembna razširitev zavarovanih naravnih območij v Evropi

Bruselj, 21. novembra 2011 – Natura 2000, EU omrežje zavarovanih območij, se je znatno razširila. Dodanih je bilo skoraj 18 800 kvadratnih kilometrov, vključno z velikim dodanim morskim območjem v velikosti 17 000 kvadratnih kilometrov, s čimer se bo povečala zaščita številnih ogroženih morskih vrst. Omrežje zdaj zajema skoraj 18 % kopnega ozemlja EU in več kot 145 000 km² njenega morja. Glavne države, vključene v zadnjo razširitev, so Združeno kraljestvo, Francija, Belgija, Grčija, Ciper, Madžarska, Litva in Italija. Natura 2000 je osrednja sila evropskega boja za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in varovanje ekosistemskih storitev.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Natura 2000 je trenutno najučinkovitejše orodje v Evropi za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in ima ključno vlogo v naši strategiji za varovanje naše naravne dediščine. Zlasti pozdravljam vključitev evropskih morij, saj varovanje evropskega morskega okolja in njegovih edinstvenih posebnosti še nikoli ni bilo bolj pomembno.“

Natura 2000 je obsežno evropsko omrežje ohranitvenih naravnih območij za zagotovitev preživetja najbolj dragocenih evropskih vrst in habitatov. Omrežje zajema približno 26 000 območij, z zadnjo razširitvijo pa je bilo dodanih 166 novih območij, ki obsegajo skoraj 18 800 kvadratnih kilometrov. Več kot 90 % dodanih območij je morskih območij (17 000 km²), predvsem v Združenem kraljestvu, pa tudi v Franciji, Belgiji, Grčiji, na Cipru in v Italiji.

Nova morska območja bodo nudila življenjsko pomembno zatočišče številnim evropskim najredkejšim in najbolj ogroženim vrstam. Dodana območja Združenega kraljestva v atlantskem oceanu zajemajo 9 hladnovodnih grebenov, vključno z grebeni blizu otoka Rockall, ki so središča biotske raznovrstnosti in kjer domujejo korale, morski pajki in številne druge, še neimenovane vrste. Nova območja v sredozemskem območju bodo izboljšala varovanje značilnih vrst, kot so orjaška črepaha Chelonia mydas , glavata kareta Caretta caretta in sredozemska medvedjica Monachus monachus , ki imajo ključno vlogo v ekosistemih, v katerih živijo.

Razširitve bodo prav tako povečale zaščito številnih dragocenih kopenskih habitatov, ki vključujejo šotišča v Litvi, s soljo bogate nižave na Madžarskem ter z različnimi vrstami bogate kraške pašnike v Italiji in na Cipru.

Sprejeti sklepe Komisije je pomemben korak k dokončni vzpostavitvi omrežja Natura 2000 do leta 2012, ki je ključna dejavnost, vključena v vrsto predlogov v okviru nove strategije EU o biotski raznovrstnosti, ki jo je Komisija sprejela letos.

Ozadje

Natura 2000 je omrežje varovanih območij, ki zajema posebna ohranitvena območja, določena v direktivi o habitatih EU, in posebna območja varstva, določena v direktivi o pticah EU. Program Natura 2000 ni prestrogo določen, saj se dejavnosti, kot so kmetijstvo, turizem, gozdarstvo in rekreacijske dejavnosti, še vedno lahko izvajajo znotraj omrežja, če so trajnostne in v skladu z naravnim okoljem.

Države članice svoja območja Natura 2000 v okviru direktive o habitatih izberejo v sodelovanju s Komisijo, ta pa jih potem uradno potrdi kot „za Skupnost pomembna območja“, kot je storila danes. S tem se potrdi uradni status teh območij in utrdijo obveznosti za njihovo zaščito. Države članice imajo nato na voljo šest let, da vzpostavijo potrebne ukrepe za upravljanje in opredelijo območja kot posebna ohranitvena območja.

Zadnja posodobitev zadeva petnajst držav članic in povečuje število „za Skupnost pomembnih območij“ za 166. Nazadnje dodana območja zajemajo šest biogeografskih regij – alpsko, atlantsko, borealno, celinsko, sredozemsko in panonsko regijo.

Zavarovana območja obsegajo vse od bogatih cvetličnih travnikov do sistemov podzemnih jam in lagun. Devet biogeografskih regij omrežja odraža veliko biotsko raznovrstnost Evropske unije.

Biotska raznovrstnost, omejeni vir raznovrstnosti življenja na zemlji, je ogrožena. Zaradi dejavnosti človeka te vrste izginjajo hitreje kot kdaj koli prej, posledice za našo prihodnost pa so nepopravljive. Evropska unija se s tem spopada in si je nedavno zadala nove cilje za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti v Evropi do leta 2020 z varovanjem ekosistemskih storitev, kot je opraševanje (ter obnavljanje že prizadetih storitev), in okrepitev prispevka EU k preprečevanju izgube svetovne biotske raznovrstnosti. Natura 2000 je ključno orodje za doseganje tega cilja.

Več informacij:

Več podrobnosti v zvezi s politiko EU o naravi:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm .

Za več podrobnosti o tej razširitvi glej MEMO/11/806

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar