Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Významné rozšírenie európskych chránených prírodných oblastí

Brusel 21. novembra 2011 – Sústava chránených oblastí EÚ Natura 2000 sa podstatne rozšírila. Začlenilo sa do nej takmer 18 800 km², z čoho významný podiel tvoria morské oblasti zaberajúce 17 000 km². Prispeje sa tým k zvýšenej ochrane mnohých ohrozených morských druhov. Natura 2000 v súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninskej plochy EÚ a viac ako 145 000 km² jej morí. Do posledného rozšírenia tejto sústavy sa zapojili najmä Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Belgicko, Grécko, Cyprus, Maďarsko, Litva a Taliansko. Natura 2000 je ústredným bodom v európskom úsilí zastaviť stratu biodiverzity a ochraňovať ekosystémové služby.

Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, uviedol: Natura 2000 je v súčasnosti jedným z najúčinnejších prostriedkov, ktorý v Európe máme v boji proti strate biodiverzity a ktorý plní kľúčovú úlohu v stratégii ochrany nášho prírodného dedičstva. Osobitne vítam, že sa vo väčšej miere do sústavy zahrnuli európske moria: ešte nikdy sa nekládol väčší dôraz na ochranu európskeho morského prostredia a jeho jedinečných prvkov.“

Natura 2000 predstavuje rozsiahlu sústavu chránených prírodných území, ktorej poslaním je zaistiť prežitie najcennejších a najohrozenejších európskych druhov a biotopov. Túto sústavu tvorí približne 26 000 lokalít a posledným rozšírením sa rozrástla o 166 nových lokalít pokrývajúcich takmer 18 800 km². Viac ako 90 % pričlenených oblastí predstavujú morské lokality (17 000 km²), najmä v Spojenom kráľovstve, ale aj vo Francúzsku, v Belgicku, v Grécku, na Cypre a v Taliansku.

Nové morské lokality poskytnú životne dôležité útočisko mnohým európskym najzriedkavejším a najohrozen ejším druhom. Spojené kráľovstvo prispelo k rozšíreniu sústavy v Atlantickom oceáne o 9 studenovodných útesov vrátane útesov Rockallských ostrovov, ktoré sú oblasťami s mimoriadnou biodiverzitou a ktoré sú domovom pre koraly, morské pavúky a početné doteraz nepomenované druhy. Nové lokality v Stredozemnom mori prispejú k lepšej ochrane emblematických druhov, ako sú kareta obrovská ( Chelonia mydas ), kareta obyčajná ( Caretta caretta ) a tuleň stredomorský ( Monachus monachus ). Tieto druhy majú významnú úlohu v ekosystémoch, ktoré obývajú.

Rozšírením sústavy sa zároveň zvyšuje ochrana mnohých cenných suchozemských biotopov vrátane slatín v Litve, soľných planín v Maďarsku a kriedových trávnatých plôch s rozmanitosťou druhov v Taliansku a na Cypre.

Prijatie týchto rozhodnutí Komisie predstavuje dôležitý krok k dokončeniu vytvorenie siete Natura 2000 do roku 2012, hlavná činnosť do radu návrhov na novej stratégii EÚ pre biodiverzitu Komisia prijala v tomto roku.

Kontext

Natura 2000 je sústava chránených oblastí po zostávajúca z osobitne chránených území ustanovených smernicou EÚ o ochrane biotopov a z území osobitnej ochrany ustanovených smernicou EÚ o ochrane vtáctva. Natura 2000 nemá zväzujúci charakter: v rámci sústavy sa môžu aj naďalej vykonávať také činnosti ako poľnohospodárstvo, cestovný ruch, lesníctvo a oddychové aktivity, pokiaľ ide o udržateľné činnosti, ktoré sú v súlade s prírodným prostredím.

Členské štáty vyberajú svoje lokality do sústavy Natura 2000 ustanovené smernicou o ochrane biotopov v spolupráci s Komisiou a po ich výbere Komisia tieto územia oficiálne uzná ako „lokality s významom pre Spoločenstvo“ tak, ako sa to stalo dnes. V tomto procese sa potvrdzuje oficiálny štatút lokalít a upevňuje sa tak záväzok ich ochrany. Členské štáty potom disponujú obdobím šiestich rokov, aby zaviedli potrebné opatrenia riadenia a určili lokality ako osobitne chránené územia.

Najnovšia aktualizácia sa týka pätnástich členských štátov a predstavuje zvýšenie počtu „lokalít s významom pre Spoločenstvo“ o 166 lokalít. Najnovšie rozšírenie zahŕňa šesť biogeografických regiónov – alpský, atlantický, boreálny, kontinentálny, stredozemský a panónsky región.

Škála chránených území je rozsiahla a zahŕňa jednak lúky bohaté na rôzne druhy kvetov, ako aj sústavy jaskýň a lagúny. V deviatich biogeografických regiónoch sústavy Natura 2000 sa odráža široká pestrosť biodiverzity EÚ.

Situácia v súvislosti s biodiverzitou, ktorá predstavuje obmedzený zdroj rôznorodosti života na Zemi, je kritická. Ľudskou činnosťou dochádza k strate rastlinných i živočíšnych druhov tempom, ktoré nemá obdobu, čo prináša nezvratné dôsledky pre našu budúcnosť. Európska únia proti tomu bojuje a nedávno si stanovila nový cieľ – do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity v Európe ochranou ekosystémových služieb ako napríklad opeľovania (a obnovením týchto služieb, ak došlo k ich zhoršeniu), ako aj zvýšeným prínosom EÚ pri odvrátení straty celosvetovej biodiverzity. Natura 2000 je kľúčovým nástrojom potrebným na dosiahnutie tohto cieľa.

Ďalšie informácie:

Ďalšie podrobnosti o politike EÚ v oblasti ochrany prírody sa nachádzajú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Ďalšie informácie k téme súčasného rozšírenia pozri v MEMO/11/806

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar