Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vides aizsardzība. Krietni palielinājusies Eiropas aizsargāto dabas teritoriju platība

Brisele, 2011. gada 21. novembris. Būtiski palielinājusies ES dabas liegumu tīkla Natura 2000 teritorija. Tam pievienoti gandrīz 18 800 kvadrātkilometru, tostarp ievērojama jūras platība (17 000 kvadrātkilometru), kurā labāk aizsargās daudzas apdraudētas jūras sugas. Šis tīkls pašlaik aptver gandrīz 18 % ES sauszemes un vairāk nekā 145 000 kvadrātkilometru lielu jūras platību. Tā teritoriju pēdējā kārtā papildināja liegumu zonas, kuras galvenokārt atrodas Lielbritānijā, Francijā, Beļģijā, Grieķijā, Kiprā, Ungārijā, Lietuvā un Itālijā. Natura 2000 ir Eiropas flagmanis, ar kura palīdzību ES cenšas apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un saglabāt ekosistēmu pakalpojumus.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Natura 2000 pašlaik ir viens no visefektīvākajiem Eiropas rīcībā esošajiem līdzekļiem, kā apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu, šim tīklam ir milzīga nozīme mūsu dabas mantojuma saglabāšanas stratēģijā. Esmu īpaši gandarīts, ka to papildinājuši Eiropas jūras liegumi, jo šobrīd Eiropas jūras vides un tās vienreizīgo ekosistēmu saglabāšana ir ieguvusi vēl nebijušu nozīmi.

Natura 2000 ir plašs dabas aizsargājamo teritoriju tīkls, kas izveidots, lai nodrošinātu Eiropas visvērtīgāko apdraudēto sugu un biotopu izdzīvošanu. Tīklā ir aptuveni 26 000 liegumu, un nesen tam pievienoja 166 jaunas teritorijas, kuru platība ir gandrīz 18 800 kvadrātkilometru. Vairāk nekā 90 % no tām ir jūras teritorijas (17 000 kvadrātkilometru), lielākoties Lielbritānijā, bet arī Francijā, Beļģijā, Grieķijā, Kiprā un Itālijā.

Jaunie jūras liegumi sagādās patvērumu vairākām Eiropas visapdraudētākajām retajām sugām. Lielbritānija pievienoja 9 aukstūdens koraļļu rifus Atlantijas okeānā, tostarp bioloģiskās daudzveidības dēļ izdaudzinātos Rokolas salas rifus, kur sastopami koraļļi, jūraszirnekļi un daudzas vēl nenoskaidrotas sugas. Vidusjūrā jaunie liegumi palīdzēs aizsargāt tādas simbola statusu ieguvušas sugas kā zaļo jūras bruņurupuci Chelonia mydas , jūras bruņurupuci Caretta caretta un Vidusjūras roni Monachus monachus , kam ir liela nozīme to apdzīvotajās ekosistēmās.

Citas jaunās teritorijas palīdzēs aizsargāt vērtīgas sauszemes dzīvotnes, piemēram, kūdrājus Lietuvā, sāls līdzenumus Ungārijā un sugām bagātās kaļķainās pļavas Itālijā un Kiprā.

Šo Komisijas Lēmumu pieņemšana ir nozīmīgs solis virzībā uz priekšlikumu galīgo izveidi Natura 2000 tīklu, 2012 , galveno darbību iekļauta virkni priekšlikumu jaunajā ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, kuru Komisija pieņēma šogad.

Priekšvēsture

Natura 2000 ir dabas liegumu tīkls, kuru veido īpašas saglabājamās dabas teritorijas, kas noteiktas saskaņā ar ES Dzīvotņu direktīvu, un īpaši aizsargājamās teritorijas, kas apstiprinātas atbilstīgi ES Putnu direktīvai. Natura 2000 nav Prokrusta gulta: liegumos joprojām var nodarboties, piemēram, ar lauksaimniecību, tūrismu, mežsaimniecību un atpūtas organizēšanu, ja vien tas notiek ilgtspējīgi un harmonijā ar dabisko vidi.

Dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, izvēlas savas Natura 2000 teritorijas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, un pēc atlases Komisija tās oficiāli atzīst par “Kopienas nozīmes teritorijām”, kā tas notika šodien. Šajā procesā apstiprina teritoriju oficiālo statusu un uzliek pienākumu tās aizsargāt. Dalībvalstīm pēc tam ir atvēlēti seši gadi, lai ieviestu vajadzīgos pārvaldes pasākumus un atzītu šīs teritorijas par īpaši aizsargājamām teritorijām.

Jaunākie papildinājumi attiecas uz 15 dalībvalstīm un palielina “Kopienas nozīmes teritoriju” skaitu par 166. Pievienotās platības atrodas sešos bioģeogrāfiskajos reģionos — Alpu, Atlantijas, boreālajā, kontinentālajā, Vidusjūras un Pannonijas reģionā.

Aizsargājamo teritoriju loks ir plašs — no ziediem bagātām pļavām līdz alu sistēmām un lagūnām. Deviņi tīkla bioģeogrāfiskie reģioni atspoguļo ES lielo bioloģisko daudzveidību.

Bioloģiskā daudzveidība  — dažādās dzīvības formas uz Zemes — ir ierobežots resurss, kas pārdzīvo krīzi. Cilvēku darbības rezultātā sugas izzūd vēl nepieredzēti strauji, atstājot neatgriezeniskas sekas attiecībā uz mūsu nākotni. Eiropas Savienība cīnās pret šo parādību un nesen izvirzīja sev jaunu mērķi: līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos Eiropā, aizsargāt ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, apputeksnēšanu, (un atjaunot šos pakalpojumus, ja tie ir degradēti), kā arī palielināt ES devumu, novēršot bioloģiskās daudzveidības samazināšanos visā pasaulē. Natura 2000 ir būtisks instruments šā mērķa sasniegšanā.

Papildinformācija

Plašāk par ES dabas aizsardzības politiku

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Vairāk par Natura 2000 paplašināšanu skatīt MEMO/11/806

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar