Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: Euroopan luonnonsuojelualueita laajennetaan huomattavasti

Bryssel 21.11.2011 – EU:n luonnonsuojelualueiden verkostoa eli Natura 2000 ‑verkostoa on laajennettu huomattavasti. Siihen on lisätty lähes 18 800 neliökilometriä. Tähän sisältyy 17 000 neliökilometriä uusia merialueita, mikä parantaa monien merissä elävien uhanalaisten lajien suojelun tasoa. Natura 2000 kattaa nyt lähes 18 prosenttia EU:n maa-alueesta ja yli 145 000 neliökilometriä sen meristä. Viimeisin laajennus koskee lähinnä Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa, Belgiaa, Kreikkaa, Kyprosta, Unkaria, Liettuaa ja Italiaa. Natura 2000 on keskeinen väline Euroopan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisessä ja ekosysteemipalvelujen turvaamisessa.

Ympäristökomissaari Janez Poto čnikin mukaan Natura 2000 on tällä hetkellä tehokkain väline, jolla luonnon monimuotoisuuden häviämistä voidaan Euroopassa estää, ja se on keskeisessä asemassa luonnonperintömme suojelemisessa. ”Olen erityisen tyytyväinen, että Euroopan merialueiden peitto paranee, sillä meriympäristön ja sen ainutlaatuisten ominaisuuksien suojelu ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää”, hän totesi.

Natura 2000 on mittava luonnonsuojelualueiden verkosto, jonka tarkoituksena on turvata Euroopan tärkeimpien ja uhanalaisimpien lajien ja elinympäristöjen säilyminen. Verkosto koostuu noin 26 000 alueesta. Viimeisimmässä laajennuksessa siihen lisättiin 166 uutta kohdetta, jotka kattavat lähes 18 800 neliökilometriä. Tästä yli 90 prosenttia on merialueita (17 000 km²) pääasiassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa mutta myös Ranskassa, Belgiassa, Kreikassa, Kyproksella ja Italiassa.

Uudet merisuojelukohteet tarjoavat elintärkeän suojapaikan monille Euroopan harvinaisimmista ja uhanalaisimmista lajeista. Atlantilla Yhdistyneen kuningaskunnan kohteisiin kuuluu 9 kylmän veden riuttaa, muun muassa Rockall Islandin edustalla olevat riutat, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita asuinpaikkoja koralleille, merihämähäkeille ja useille vielä nimeämättömille lajeille. Välimerellä uudet kohteet parantavat liemikilpikonnien ( Chelonia mydas ), valekarettikilpikonnien ( Caretta caretta ) ja Välimeren munkkihylkeen ( Monachus monachus ) suojelua. Nämä lajit ovat symboliarvonsa ohella tärkeitä myös elinalueensa ekosysteemien kannalta.

Laajennuksella lisätään myös monien maalla sijaitsevien elinympäristöjen suojelua. Näitä ovat muun muassa Liettuan turvesuot, Unkarin suolatasangot ja eläinrikkaat kalkkikivilaitumet Italiassa ja Kyproksella.

Komission hyväksymät kolme päätöstä ovat merkittävä askel kohti Natura 2000 ‑verkoston lopullista valmistumista vuoteen 2012 mennessä. Tämä on yksi keskeisistä toimista Euroopan unionin uudessa biodiversiteettistrategiassa, johon liittyviä ehdotuksia komissio hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna.

Tausta

Natura 2000 on suojelualueiden verkosto, johon kuuluu EU:n luontotyyppidirektiivin mukaisia erityisten suojelutoimien alueita ja EU:n lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita. Natura 2000 ei suinkaan ole pakkopaita, vaan verkoston alueilla voidaan edelleen harjoittaa maanviljelyä, matkailua, metsätaloutta ja virkistystoimintaa, kunhan toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja sopusoinnussa luonnonympäristön kanssa.

Jäsenvaltiot valitsevat luontotyyppidirektiivin mukaisesti määritellyt Natura 2000 -kohteensa yhteistyössä komission kanssa. Kun tietty kohde on valittu, komissio tunnustaa sen virallisesti "yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi", kuten tänään on siis tehty. Tällä menettelyllä vahvistetaan alueiden virallinen asema ja suojelua koskevat velvoitteet. Jäsenvaltioilla on tämän jälkeen kuusi vuotta aikaa ottaa käyttöön tarvittavat hoitotoimenpiteet ja nimetä kohteet erityisten suojelutoimien alueiksi.

Viimeisin päivitys koskee viittätoista jäsenvaltiota ja kasvattaa ”yhteisön tärkeinä pitämien alueiden” määrää 166 kohteella. Lisäykset kattavat kuusi luonnonmaantieteellistä vyöhykettä: alpiinisen, atlanttisen, boreaalisen, manner-, Välimeren ja pannonisen vyöhykkeen.

Suojelualueita on hyvin erilaisia aina kukkaniityistä luoliin ja laguuneihin. Verkoston yhdeksän luonnonmaantieteellistä aluetta heijastavat EU:n luonnon monimuotoisuuden laajaa kirjoa.

Luonnon monimuotoisuus – rajallinen luonnonvara, johon elämän eri muodot maapallolla perustuvat – on vaarassa. Lajeja häviää ihmisten toimien seurauksena ennennäkemätöntä vauhtia, ja tällä on peruuttamattomia seurauksia tulevaisuudelle. Euroopan unioni pyrkii puuttumaan tähän ja otti hiljattain uudeksi tavoitteekseen pysäyttää monimuotoisuuden häviäminen Euroopassa vuoteen 2020 mennessä, suojella ekosysteemipalveluja, kuten pölytystä (ja palauttaa heikentyneet ekosysteemipalvelut ennalleen) sekä lisätä EU:n panostuksia luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuisen häviämisen torjumisessa. Natura 2000 on keskeinen väline näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoja:

Lisätietoja EU:n luonnonsuojelupolitiikasta:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Lisätietoja viimeisimmästä luonnonsuojelualueiden laajentamisesta MEMO/11/806

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar