Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: Omfattende udvidelse af EU's beskyttede naturområder

Bruxelles, den 21. november 2011 – Der er foretaget en betydelig udvidelse af Natura 2000, EU's net af beskyttede naturområder. Næsten 18 800 km 2 er tilføjet, blandt andet er havområderne blevet udvidet med 17 000 km 2 , og det vil forbedre beskyttelsen af mange truede havarter. Nettet dækker nu næsten 18 % af EU's landmasse og mere end 145 000 km² af Unionens havområder. De vigtigste lande, som er omfattet af den seneste udvidelse, er Det Forenede Kongerige, Frankrig, Belgien, Grækenland, Cypern, Ungarn, Litauen og Italien. Natura 2000 er hjørnestenen i EU's indsats for at standse tab af biodiversitet og beskytte økosystemfunktioner.

EU-miljøkommissær Janez Poto čnik sagde i den forbindelse: " Natura 2000 er i øjeblikket et af de mest effektive redskaber, vi har i Europa, til at standse tab af biodiversitet, og det spiller en nøglerolle i EU's strategi for beskyttelse af vores naturarv. Jeg hilser især den øgede beskyttelse af EU's havområder velkommen, for det er mere end nogensinde vigtigt at beskytte EU's havmiljø og dets særlige karakteristika. "

Natura 2000 er et vidtstrakt net af naturbeskyttelsesområder, der skal sikre overlevelsen af Europas mest værdifulde og truede arter og naturtyper. Nettet består af ca. 26 000 områder, og den seneste udvidelse øger dette med 166 nye områder, som dækker næsten 18 800 km 2 . Mere end 90 % af området består af havområder (17 000 km²), hovedsagelig i Det Forenede Kongerige, men også i Frankrig, Belgien, Grækenland, Cypern og Italien.

De nye havområder kommer til at udgøre et livsvigtigt tilflugtssted for mange af Europas mest sjældne og mest truede arter. I Atlanterhavsområdet har Det Forenede Kongerige tilføjet 9 koldtvandsrev, herunder rev ud for Rockall Island, som er hotspots for biologisk mangfoldighed for koraldyr, edderkopkrabbe og utallige endnu unavngivne arter. I Middelhavsområdet vil de nye områder forbedre beskyttelsen af karakteristiske arter som f.eks. suppeskildpadde ( Chelonia mydas ), havskildpadden Caretta caretta og Middelhavets munkesæl ( Monachus monachus ), som spiller en vigtig rolle i de økosystemer, de lever i.

Udvidelsen kommer også til at øge beskyttelsen af en række værdifulde levesteder på landjorden, fra tørvemoseområder i Litauen til saltsletter i Ungarn og artsrige kalkrige græssletter i Italien og Cypern.

Vedtagelsen af Kommissionens afgørelse er et vigtigt skridt i retning af fuldstændig etablering af Natura 2000-nettet i senest 2012. Det er en af nøgleaktiviteterne i rækken af forslag i den nye EU-biodiversitetsstrategi, som Kommissionen vedtog i år.

Baggrund

Natura 2000 er et net af beskyttede naturområder bestående af særlige bevaringsområder, der er udlagt i henhold til EU's habitatsdirektiv, og særligt beskyttede områder, der er udlagt i henhold til EU's fugledirektiv.

Natura 2000 er ikke en spændetrøje: aktiviteter som landbrug, turisme, skovbrug og fritidsliv kan stadig finde sted inden for de beskyttede områder, blot de er bæredygtige og i harmoni med den omgivende natur.

Medlemsstaterne udpeger deres Natura 2000-områder, der skal udlægges i henhold til habitatsdirektivet, i samarbejde med Kommissionen, og når de er udpeget, anerkender Kommissionen formelt områderne som "områder af EU-interesse", som det er sket i dag. Denne proces bekræfter områdernes formelle status og grundfæster forpligtelsen til at beskytte dem. Medlemsstaterne har seks år til at indføre de nødvendige forvaltningsforanstaltninger og udpege områderne som særlige bevaringsområder.

Den seneste nye udvidelse berører femten medlemsstater og øger antallet af "områder af EU-interesse" med 166 områder. Udvidelserne omfatter seks biogeografiske områder, nemlig alpeområde, atlantisk område, borealt område, kontinentalt område, middelhavsområde og pannonisk område.

De beskyttede områder er meget forskelligartede og rækker fra blomsterenge over hulesystem til laguner. Nettets ni biogeografiske regioner afspejler omfanget af biodiversiteten i EU.

Biodiversiteten – livets mangfoldighed på jorden – er i krise. Arter forsvinder med en hidtil uset hastighed på grund af menneskets aktiviteter, og det har uafvendelige konsekvenser for fremtiden. EU bekæmper dette artssvind og har for nylig sat sig det nye mål at standse biodiversitetstabet i Europa frem til 2020 ved at beskytte økosystemfunktioner som bestøvning (og genoprette disse funktioner, hvor de er forringet) og ved at øge EU's bidrag til at undgå biodiversitetstab på globalt plan. Natura 2000 er et nøgleværktøj, hvis dette mål skal realiseres.

Yderligere information

Nærmere oplysninger om EU's naturpolitik findes på:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

For nærmere oplysninger om udvidelsen, se MEMO/11/806

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar