Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: Výrazný nárůst počtu chráněných přírodních oblastí v Evropě

Brusel 21. listopadu 2011 – Síť chráněných oblastí EU Natura 2000 se značně rozrostla. Nárůst činí o téměř 18 800 kilometrů čtverečních včetně rozsáhlého zvětšení mořských oblastí, které pokrývají 17 000 čtverečních kilometrů, čímž se zvýší ochrana mnoha ohrožených mořských druhů. Síť nyní po celé EU pokrývá téměř 18 % pevniny a přes 145 000 km² plochy moří. Poslední rozšíření se dotklo oblastí zejména v těchto zemích: Spojené království, Francie, Belgie, Řecko, Kypr, Litva, Maďarsko a Itálie. Natura 2000 je stěžejním prvkem evropského úsilí o zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zajištění služeb ekosystémů.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Síť Natura 2000 představuje v současnosti jeden z nejúčinnějších nástrojů, které v Evropě máme v boji proti ubývání biologické rozmanitosti, a hraje klíčovou úlohu v strategii pro ochranu našeho přírodního dědictví. Zvláště vítám skutečnost, že do sítě je nyní zapojeno více evropských moří. Ochrana evropského mořského prostředí a jeho jedinečných vlastností nebyla nikdy důležitější“ .

Natura 2000 je rozsáhlá síť chráněných přírodních oblastí, která má zajistit přežití nejcennějších a nejvíce ohrožených druhů a přírodních stanovišť v Evropě. Tato síť sestává z přibližně 26 000 lokalit a po posledním rozšíření se rozrostla o dalších 166 lokalit o rozloze téměř 18 800 kilometrů čtverečních. Více než 90 % oblastí, o něž se síť rozšířila, tvoří mořské oblasti (17 000 km²), a to zejména ve Spojeném království, ale také ve Francii, Belgii, Řecku, Itálii a na Kypru.

Nové mořské lokality poskytnou životně důležité útočiště mnoha evropským nejvzácnějším a nejvíce ohroženým druhům. Území, jež v Atlantském oceánu do sítě začlenilo Spojené království, zahrnuje devět chladnomilných korálových útesů včetně útesů u ostrovu Rockall, jež jsou příkladem místa se značnou biologickou rozmanitostí. Jsou domovem pro korály, mořské pavouky a řadu dosud nepojmenovaných druhů. Nové lokality ve Středozemním moři zlepší ochranu významných druhů jako např. karety obrovské ( Chelonia mydas ), karety obecné ( Caretta caretta ) a tuleně středomořského ( Monachus monachus ), které hrají klíčovou úlohu v ekosystémech, v nichž žijí.

Rozšířením sítě se rovněž zlepší ochrana řady cenných pevninských stanovišť včetně rašelinišť v Litvě, solných nížin v Maďarsku a druhově bohatých teplomilných trávníků v Itálii a na Kypru.

Přijetí těchto rozhodnutí Komise představuje důležitý krok k dokončení vytvoření sítě Natura 2000 do roku 2012, hlavní činnost do řady návrhů na nové strategii EU pro biologickou rozmanitost Komise přijala v letošním roce.

Souvislosti

Natura 2000 je síť chráněných oblastí sestávající ze zvláštních oblastí ochrany stanovených uvnitř směrnice EU o stanovištích a zvláštních chráněných oblastech zřízených v rámci směrnice EU o ptácích. Povaha sítě Natura 2000 není svazující: činnosti jako např. zemědělství, cestovní ruch, lesnictví a rekreace mohou v rámci sítě nadále probíhat, jestliže jsou udržitelné a v souladu s přírodním prostředím.

Členské státy vybírají své lokality Natura 2000 vymezené na základě směrnice o stanovištích ve spolupráci s Komisí. Jakmile jsou vybrány, Komise je – jak učinila právě dnes – formálně uzná jako „lokality významné pro Společenství“. Tento proces potvrzuje formální status těchto lokalit a zakládá povinnost je chránit. Členské státy poté mají šest let, aby učinily nezbytná správní opatření a určily lokality jako zvláštní oblasti ochrany.

Poslední aktualizace se týká patnácti členských států a díky ní se počet „lokalit významných pro Společenství“ zvýšil o 166. K rozšíření sítě došlo v šesti biogeografických oblastech – alpské, atlantské, boreální, kontinentální, středomořské a panonské.

Oblasti chráněné v rámci sítě Natura 2000 jsou velmi rozmanité. Nacházejí se zde květinové louky, jeskynní systémy i laguny. Devět biogeografických oblastí sítě odráží širokou škálu biologické rozmanitosti v EU.

Biologická rozmanitost, která představuje omezený zdroj rozmanitosti života na Zemi, je v kritickém stavu. V důsledku lidské činnosti závratnou rychlostí ubývají rostlinné a živočišné druhy, což bude mít pro naši budoucnost nevratné následky. Evropská unie se snaží tento proces zvrátit a nedávno si stanovila nový cíl zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2020, chránit služby ekosystémů, jako je např. opylování (a obnovení těchto služeb v případě jejich degradace), a zintenzívnit úsilí EU o zastavení celosvětového úbytku biologické rozmanitosti. Natura 2000 je klíčovým nástrojem nezbytným k dosažení tohoto cíle.

Další informace:

Více podrobností o politice EU v oblasti přírody:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Podrobnější údaje o rozšíření Sítě Natura 2000 viz MEMO/11/806

Kontaktní osoby:

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar