Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Luftfart: Kommissionen ajourfører listen over luftfartsselskaber med driftsforbud i EU

Bruxelles, den 21. november 2011 - Europa-Kommissionen vedtog i dag den attende ajourføring af listen over luftfartsselskaber med forbud mod at beflyve EU. Et nært og indgående samarbejde med luftfartsmyndighederne i to lande – Albanien og Den Russiske Føderation – har ført til, at begge lande har vedtaget strenge foranstaltninger for at kontrollere og inddæmme eventuelle sikkerhedsrisici hos de af deres luftfartsselskaber, der flyver til EU. Kommissionen havde derfor ikke behov at træffe foranstaltninger over for luftfartsselskaber med licens i Albanien eller i Den Russiske Føderation. Takket være yderligere forbedringer i sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskabet TAAG Angolan Airlines har luftfartsselskabet fået lov til at tilføje to luftfartøjer til den flåde, som må beflyve EU. Kommissionen var nødsaget til at indføre driftsmæssige begrænsninger for at udelukke en del af Jordan Aviations flåde på grund af talrige og vedvarende sikkerhedsmangler og nedlægge driftsforbud for luftfartsselskabet Rollins Air, der er certificeret i Honduras.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtalte: "Kommissionen er rede til at gøre sit yderste for at hjælpe sine naboer med at opbygge deres tekniske og administrative kapacitet for at overvinde eventuelle vanskeligheder på sikkerhedsområdet så hurtigt og så effektivt som muligt. I mellemtiden må sikkerheden sættes i højsædet. Der er ikke plads til kompromisser på dette område. Når det i eller uden for EU viser sig, at der er luftfartsselskaber, der ikke lever op til sikkerhedsstandarderne, skal vi gribe ind for at fjerne enhver sikkerhedsrisiko."

Kommissionen har i dag efter enstemmig udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed vedtaget den attende ajourføring af listen over luftfartsselskaber, der ikke må beflyve EU. Den nye liste træder i stedet for den foregående fra april 2011 og findes allerede nu på Kommissionens websted 1 .

Udvalget for Luftfartssikkerhed, der mødtes den 8.-10. november, behandlede også forskellige sager vedrørende europæiske luftfartsselskaber. Kommissionen opfordrer indtrængende myndighederne i flere medlemsstater til at skærpe deres tilsyn med disse luftfartsselskaber for at sikre, at samtlige europæiske luftfartsselskaber lever op til de højeste sikkerhedsstandarder.

Med denne ajourføring får TAAG Angolan Airlines tilladelse til at benytte to moderne luftfartøjer af typen B-777-300 til at beflyve EU, idet det er påvist, at luftfartsselskabet er i stand til at håndtere disses operationer på sikker vis.

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed nærede store betænkeligheder ved de albanske luftfartsselskaber og deres myndigheders præstationer. Efter at de albanske myndigheder formelt havde forpligtet sig til at anvende kvalificeret personale på fuld tid til at sikre det løbende tilsyn med luftfartsselskaber under deres lovpligtige kontrol kombineret med meget strenge håndhævelsesforan­staltninger – tilbagekaldelse af AOC for Albanian Airlines og fjernelse af et luftfartøj fra Belle Airs flåde – støttede Udvalget for Luftfartssikkerhed enstemmigt Kommis­sionens forslag om ikke at indføre yderligere foranstaltninger. Medlemsstaterne og navnlig Italien accepterede at styrke deres igangværende samarbejde med Albanien ved at yde teknisk bistand, som fokuserer på at forbedre tilsynet.

For at sikre sig mod sikkerhedsrisici ved visse luftfartsselskabers drift har Kommissionen med enstemmig støtte fra Udvalget for Luftfartssikkerhed besluttet at indføre driftsmæssige begrænsninger for Jordan Aviation og udelukke tre luftfartøjer af typen Boeing 767 fra den del af dets flåde, der må beflyve EU. Kommissionen er rede til at støtte myndighederne for Det Hashemitiske Kongerige Jordans og luftfartsselskabets indsats for at forbedre sikkerheden på en varig måde; også gennem et kontrolbesøg.

Efter at have modtaget oplysninger fra Frankrig om sikkerheden ved luftfarts­selskabet Rollins Air, der er certificeret i Honduras , og efter den enstemmige opbakning fra Udvalget for Luftfartssikkerhed besluttede Kommissionen at nedlægge et driftsforbud for alle Rollins Airs operationer i afventning af en løsning på de forskellige betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som i første omgang blev påpeget af Frankrig.

Endvidere indeholder listen nu luftfartsselskaber, som er certificeret af myndighederne i Republikken Congo ( Equatorial Congo Airlines ), Den Demokratiske Republik Congo ( Stellar Airways ) og Filippinerne ( Aeromajestic og Interisland Airlines ), fordi Kommissionen ikke har modtaget den nødvendige dokumentation for, at disse luftfartsselskaber opfylder internationale sikkerhedsstandarder.

Kommissionen har undersøgt tre luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Russiske Føderation – VIM AVIA , Yakutia og Tatarstan Airlines . De russiske myndigheder forelagde håndhævelsesforanstaltninger for Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, som myndighederne havde truffet over for disse luftfartsselskaber, og de havde bl.a. pålagt driftsmæssige begrænsninger på alle VIM AVIA's flyvninger til EU frem til den 1. april 2012. Yakutias og Tatarstans flyvninger til EU blev ligeledes begrænset. De russiske luftfartsmyndigheder forsikrede Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om, at de ville sikre en effektiv håndhævelse af deres beslutninger. På dette grundlag og under forudsætning af en løbende og nøje overvågning af alle russiske luftfartsselskabers flyvninger til EU besluttede Kommissionen at afstå fra at nedlægge driftsforbud mod VIM AVIA og undersøge denne sag endnu en gang på det kommende møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed har anerkendt de bestræbelser, som de berørte kompetente myndigheder gør for at reformere deres nuværende civile luftfartssystem og forbedre sikkerheden for at garantere, at de internationale sikkerhedsstandarder håndhæves korrekt. Kommissionen er rede til at yde aktiv støtte til gennemførelsen af disse reformer i samarbejde med ICAO, EU-medlemsstaterne og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Til dette formål gav Kommissionen Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur til opgave at aflægge besøg med henblik på at yde teknisk bistand til en række staters kompetente myndigheder i deres indsats for at øge sikkerheden.

Den ajourførte EU-liste omfatter alle luftfartsselskaber, der er certificeret af 21 stater, og dette omfatter 273 kendte luftfartsselskaber, som har forbud mod at beflyve Den Europæiske Union: Afghanistan, Angola, Benin, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorialguinea, Gabon (med undtagelse af tre luftfartsselskaber, der opererer med visse begrænsninger og betingelser), Indonesien (med undtagelse af seks luftfartsselskaber), Kasakhstan (med undtagelse af ét luftfartsselskab, der opererer med visse begrænsninger og på visse betingelser), Den Kirgisiske Republik, Liberia, Mauretanien, Mozambique, Filippinerne, Sierra Leone, São Tomé og Príncipe, Sudan, Swaziland og Zambia.

Listen omfatter fortsat fire enkeltstående luftfartsselskaber: Blue Wing Airlines fra Surinam, Meridian Airways fra Ghana, Rollins Air fra Honduras og Silverback Cargo Freighters fra Rwanda.

Desuden omfatter listen 11 luftfartsselskaber, der har tilladelse til at beflyve EU under strenge begrænsninger og på nærmere bestemte betingelser: Air Astana fra Kasakhstan som nævnt ovenfor, Air Koryo fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Airlift International fra Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines og SN2AG fra Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar, der er certificeret i Madagaskar, og Jordan Aviation, der er certificeret i Det Hashemitiske Kongerige Jordan.

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm


Side Bar