Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Komisia uznáva ekologicky inovatívne riešenia

Brusel 18. novembra 2011 – Európska komisia oznámila mená výhercov tohtoročných ocenení Európskej schémy ekologického manažmentu a auditu (EMS). Šesť ocenených organizácií ukázalo nielen vynikajúce výsledky pri rešpektovaní a ochrane životného prostredia, ale aj pri uplatňovaní inovatívnych riešení s cieľom zapojiť rôzne zúčastnené strany. Ceny sa odovzdávali včera večer v poľskom Krakove.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Problémy týkajúce sa životného prostredia, ktorým dnes čelíme, sa týkajú nás všetkých a vyžadujú si spoločné opatrenia. Blahoželám výhercom aj všetkými nominovaným k ich odhodlaniu zlepšovať životné prostredie. Dúfam, že ich inovatívne riešenia a úspešné zapojenie rôznych aktérov bude inšpiráciou pre ostatných, aby ich nasledovali.

Tohtoroční víťazi, vybraní spomedzi 36 kandidátov, sú: Belvas Organic Chocolate (Belgicko), ebswien hauptkläranlage (Rakúsko), Eurobank EFG Bank (Grécko), Fritz-Erler-Schule Pforzheim (Nemecko), Kneissler Brüniertechnik (Nemecko) a obec Ravenna (Taliansko).

Výhercovia za rok 2011 a ich úspechy

  • Organizácie súkromného sektora

Mikroorganizácie: Belvas Organic Chocolate (Belgicko)

Postup sp racovania odpadu v podniku Belvas zahŕňa separáciu organického odpadu a jeho využitie v bioplynových staniciach. Na topenie čokolády sa používa jedinečný systém získavania energie. Belvas organizuje prehliadky priamo v podniku s cieľom ukázať praktické príklady ochrany životného prostredia v „ekologickej továrni“. Počas prehliadok prebiehajú v továrni diskusie o podpore existujúcich environmentálnych noriem a udržateľnej spotreby a stretnutia odborníkov („think tank“) so zúčastnenými stranami.

Malé organi zácie: Kneissler Brüniertechnik (Nemecko)

Tento rodinný podnik ponúka služby v oblasti chemickej úpravy povrchov, zapája zamestnancov do ekologického riadenia a odmeňuje užitočné návrhy, ako je prijatie nových postupov v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré vedú k zníženiu až do 90 % v jednom výrobnom procese. Od dodávateľov sa očakáva, že splnia vysoké environmentálne normy: chemikálie sa nakupujú len od registrovaných/certifikovaných dodávateľov EMAS alebo ISO 140001. Podnik Kneissler pracuje s environmentálnou organizáciou, aby posúdila jeho dosah na biodiverzitu a jeho závislosť na funkciách ekosystému.

Stredne veľké organizácie: ebswien hauptkläranlage (Rakúsko)

Táto viedenská továreň na čistenie odpadových vôd pracuje s internými aj externými zainteresovanými stranami. Počas prehliadok tovární a dní otvorených dverí zástupcovia zamestnancov informujú verejnosť a kladú dôraz na vzdelávanie detí v oblasti odpadového a vodného hospodárstva. Továreň ovplyvňuje aj opatrenia dodávateľov: jedného dodávateľa podnik požiadal, aby zmenil dodávky po cestných komunikáciách na dodávky po železnici a v dôsledku toho nevzniklo 135 ton emisií CO 2 .

Veľké organizácie: Eurobank EFG Bank (Grécko)

Táto finančná inštitúcia prispieva k začleneniu zásad udržateľnosti do bankových postupov ako člen celosvetového riadiaceho výboru Global Steering Committee a ako predseda Európskej špeciálnej skupiny pri OSN v rámci Iniciatívy na financovanie environmentálnych programov (United Nations Environment Programme Finance Initiative). V každej pobočke a v hlavných obchodných oddeleniach boli vymenovaní zástupcovia pre ochranu životného prostredia.

  • Organizácie verejného sektora

Malé organizácie: Fritz-Erler-Schule Pforzheim (Nemecko)

Táto škola začleňuje ekologické riadenie do svojich hlavných vyučovaných predmetov. Učitelia, študenti a dodávatelia vrátane školskej pekárne a správy budov spolu prispievajú k zlepšovaniu výsledkov v oblasti životného prostredia. Od roku 1998 do roku 2009 škola znížila emisie CO 2 o 35 %. O činnostiach prebiehajúcich v rámci ekologického riadenia sa informuje prostredníctvom webovej stránky, ktorá má fungovať ako platforma na výmenu názorov.

Veľké organizácie: Obecný úrad v Ravenne (Taliansko)

Obecný úrad v Ravenne zriadil účastnícke štruktúry s cieľom zapojiť zamestnancov a externé zúčastnené strany. 100 „víťazov“ EMAS v budovách obecného úradu v Ravenne využíva zdieľanie informácií v reálnom čase na zlepšovanie výsledkov v oblasti životného prostredia. Riešením je ekologické verejné obstarávanie, ktoré sa zameriava na nákup recyklovaného papiera, školského nábytku vyrobeného z certifikovaných materiálov, ako aj iných predmetov. V dôsledku veľkého úsilia zo strany obecného úradu sa denná spotreba vody na obyvateľa v obci od roku 2008 do roku 2010 znížila o 6 %. Obecný úrad zrealizoval aj veľké projekty zberu odpadu, do ktorých sa zapojilo približne 13 000 študentov a rodín, čím sa účasť v porovnaní s účasťou v minulosti zvýšila dvojnásobne.

Kontext

Európska schéma ekologického manažmentu a auditu (EMAS) je nástrojom riadenia pre organizácie, ktorých cieľom je znížiť ich dosah na životné prostredie a zvýšiť finančnú výkonnosť a informovať o výsledkoch, ktoré dosiahli v oblasti životného prostredia. EMAS vedie k lepšej výkonnosti, dôveryhodnosti a transparentnosti organizácií, ktoré sú v ňom zaregistrované. Od roku 1995 sa do schémy EMAS zaregistrovalo v Európe viac ako 4400 organizácií.

V roku 2005 sa Európska komisia rozhodla oceniť jedinečné výsledky organizácií zaregistrovaných v schéme EMAS udelením ocenenia EMAS. Ocenenie EMAS vyzdvihuje každý rok vynikajúce úspechy v jednej konkrétnej oblasti ekologického riadenia.

Témou ocenenia EMAS 2011 je „Zapojenie zúčastnených strán vrátane zamestnancov, ktoré vedie k neustálemu zlepšovaniu“. Tento rok bolo nominovaných 36 organizácií z 15 európskych krajín. Porota zložená zo zúčastnených strán a odborníkov na oblasť životného prostredia vybrala šesť víťazov. Výhercov ocenenia vyhlásili na slávnostnej ceremónii, ktorá sa konala v soľných baniach vo Wieliczke, neďaleko Krakova v Poľsku.

Ďalšie informácie:

Webová stránka ocenenia EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

Nariadenie EMAS

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:SK:NOT

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar