Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Okrepljeno sodelovanje in mobilnost bistvo prenovljene migracijske strategije EU

Bruselj, 18. novembra 2011 – EU mora okrepiti svoje odnose z državami zunaj svojih meja, da bo lahko bolje izkoristila možne vzajemne koristi migracij. Čeprav so migracije že ena od pomembnejših točk političnega programa Evropske unije, pa je bila z arabsko pomladjo in dogodki v Južnem Sredozemlju leta 2011 še bolj poudarjena potreba po usklajeni in vsestranski migracijski politiki EU. Zato Evropska komisija danes predlaga okrepitev dialoga in operativnega sodelovanja na področju migracij in mobilnosti s partnerskimi državami zunaj EU ter si tako še močneje prizadeva za uveljavitev predlogov iz sporočila o partnerstvu in skupni blaginji z državami Južnega Sredozemlja z dne 8. pohod. Novi pristop je opredeljen v prenovljenem „Globalnem pristopu k vprašanju migracij in mobilnosti“, ki daje mobilnosti državljanov tretjih držav osrednje mesto in na podlagi katerega postajajo partnerstva bolj trajnostna in bolj usmerjena v prihodnost. Mobilnost državljanov tretjih držav prek zunanjih meja EU je pomembna, saj zajema veliko število ljudi (kot so obiskovalci za kratek čas, turisti, študentje, raziskovalci, poslovneži ali družinski člani na obisku) in je povezana z vizumsko politiko.

„Uvajamo strateški okvir politike za migracije in razvoj, ki je jasen in dosleden. EU bo bolje usposobljena za upravljanje migracij doma in po svetu le, če bo še bolj okrepila svoj dialog in sodelovanje s partnerskimi državami. Prenovljeni Globalni pristop k vprašanju migracij in mobilnosti EU je potreben strateški okvir, ki ukrepom EU in držav članic na tem področju daje dodano vrednost,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Prednost bosta zdaj imela dva glavna operativna okvira.

Najprej bo državam v neposredni soseščini EU ter Tuniziji, Maroku in Egiptu ponujena sklenitev partnerstev za mobilnost . Partnerstva za mobilnost nudijo konkretni okvir za dialog in sodelovanje med EU in državami zunaj EU. Ta partnerstva se osredotočajo na lajšanje zakonitih migracij in njihovo organizacijo, učinkovite in humane ukrepe za obravnavanje nezakonitih migracij ter konkretne korake k doseganju rezultatov migracij na področju razvoja . Sklepanje sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in o ponovnem sprejemu bo del teh partnerstev.

Komisija za druge države predlaga pripravo skupnih programov na področju migracij in mobilnosti kot podlage za okrepljeno sodelovanje, ki bo temeljilo na številnih skupnih priporočilih, ciljih ter zavezah k dialogu in sodelovanju.

Ustanovljena bodo središča za vire na področju migracij in mobilnosti za zagotovitev virov in podpore posameznikom ter partnerskim državam EU na področju usklajevanja ponudbe strokovnega znanja in delovnih mest ter povpraševanja po njih. Poleg tega bo spletni portal EU o priseljevanju , ki bo zaživel danes, migrantom pomagal k bolj premišljeni izbiri na področju migracij in mobilnosti na poti v EU.

Poročilo o globalnem pr istopu se bo zdaj pripravljalo vsaki dve leti, prvič junija 2013, z namenom spremljanja izvajanja in zagotavljanje napredka.

Ozadje

Glavne značilnosti novega prenovljenega globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti bodo:

  • bolj bo povezan z zunan jo politiko EU in razvojnim sodelovanjem. Skupaj ga bodo izvajale Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje (vključno z delegacijami EU) in države članice EU,

  • bolje bo prilagojen notranjepolitičnim ciljem EU, zlasti strategiji Evropa 2020, pa tudi politikam na področju zaposlovanja in izobraževanja. Evropa mora za zagotavljanje blaginje pri iskanju kvalificirane delovne sile v svetovni konkurenci postati privlačnejši cilj,

  • bolj se bo osredotočal na mobilnost in vizumsko politiko,

  • tradicionalne tri stebre globalnega pristopa (zakonite migracije, nezakonite migracije ter migracije in razvoj) bo dopolnil četrti steber na področju mednarodne zaščite in zunanje razsežnosti azilne politike ,

  • z njim se bo ukrepanje na ravni EU bolj osredotočalo na migrante, tako da se jim bo dalo večjo vlogo ter s krepitvijo njihovih človekovih pravic v državah izvora in tranzita ter ciljnih državah. Obravnaval bo tudi medregionalne migracije zunaj EU,

  • še naprej bo dajal prednost sosedskim državam EU, partnerstvu med EU in Afriko ter državam na vzhodu,

  • opredelil bo pomisleke in interese EU, ki jih ta deli s svojimi partnerji, ter krepil sodelovanje. Evropska komisija je od leta 2005 financirala približno 300 z migracijami povezanih projektov v državah zunaj EU v vrednosti 800 milijonov EUR (glej MEMO/11/801 za nekatere konkretne primere).

Prvotni Globalni pristop k vprašanju migracij EU je bil sprejet leta 2005 in je bil oblikovan kot okvir politik za uravnoteženo in izčrpno obravnavanje vseh pomembnih vidikov migracij v partnerstvu z državami zunaj EU.

Ocenjen je bil v prvi polovici leta 2011 na posvetovanju s širšo javnostjo, na katerem je bila potrjena njegova uporabnost, poudarjena pa je bila tudi potreba po večji usklajenosti z drugimi področji politik ter boljši tematski in geografski uravnoteženosti.

Predlog Komisije, pripravljen na podlagi izkušenj šestih let, danes tudi ponovno potrjuje politične prednostne naloge iz sporočil z dne 4. maja ( IP/11/532 in MEMO/11/273 ) ter 24. maja 2011 ( IP/11/629 ).

Dodatne informacije:

MEMO/11/800 : Krepitev strateškega dialoga in partnerstev z državami zunaj EU.

MEMO/11/801 : Konkretni primeri v okviru Globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti.

IP/11/1370 : Sporočilo za medije o portalu EU o priseljevanju.

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm .

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm .

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar