Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Užšia spolupráca a mobilita v centre pozornosti obnovenej migračnej stratégie EÚ

Brusel 18. novembra 2011 – Európska únia musí posilniť svoje vzťahy s krajinami mimo EÚ, aby sa mohli lepšie využívať možné vzájomné výhody migrácie. Aj keď je migrácia jednou z politických priorít Európskej únie, arabská jar a udalosti, ku ktorým došlo v roku 2011 v krajinách južného Stredozemia, ešte viac zvýraznili potrebu ucelenej a komplexnej migračnej politiky na úrovni EÚ. Preto dnes Európska komisia navrhuje posilnenie dialógu a operačnej spolupráce s partnerskými krajinami mimo EÚ v oblasti migrácie a mobility, a to prostredníctvom rozpracovania návrhov uvedených v oznámení o partnerstve a spoločnej prosperite s južným Stredozemím z 8. marec. Tento nový prístup je podrobne opísaný v dokumente o obnovenom globálnom prístupe k migrácii a mobilite, ktorým sa mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín dostáva do centra pozornosti a vďaka ktorému by mali byť partnerstvá trvalejšie a viac zamerané na budúcnosť. Mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín cez vonkajšie hranice EÚ je dôležitá, pretože sa týka širokej škály ľudí, ako sú napríklad krátkodobí návštevníci, turisti, študenti, výskumní pracovníci, podnikatelia alebo ľudia navštevujúci svojich príbuzných, a pretože súvisí s vízovou politikou.

„Vytvárame strategický politický rámec pre migráciu a rozvoj, ktorý bude jasný a ucelený. Európska únia bude lepšie vybavená na riadenie migrácie na svojom území a globálne len vtedy, ak bude naďalej posilňovať svoj dialóg a spoluprácu s partnerskými krajinami. Nový globálny prístup EÚ k migrácii a mobilite predstavuje strategický rámec nevyhnutný na dosiahnutie pridanej hodnoty opatrení, ktoré EÚ a členské štáty v tejto oblasti prijmú,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Prioritnými sa teraz stávajú dva hlavné operačné rámce:

Najskôr budú ponúknuté partnerstvá v   oblasti mobility krajinám bezprostredne susediacim s EÚ a Tunisku, Maroku a Egyptu. Tieto partnerstvá predstavujú konkrétny rámec pre dialóg a spoluprácu medzi EÚ a krajinami mimo EÚ. Budú sa zameriavať na uľahčenie a lepšiu organizáciu legálnej migrácie, na účinné a humánne opatrenia s cieľom riešiť nelegálnu migráciu a na konkrétne kroky vedúce k posilneniu rozvojových účinkov migrácie . Súčasťou týchto partnerstiev by malo byť aj uzatváranie dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii.

V prípade ostatných krajín Komisia navrhuje vytvoriť spoločné programy v   oblasti migrácie a   mobility , ktoré budú predstavovať užšiu spoluprácu založenú na mnohých spoločných odporúčaniach, cieľoch a záväzkoch pre dialóg a spoluprácu.

Vytvoria sa strediská zdrojov pre   migráciu a   mobilitu , ktorých cieľom bude poskytovanie potrebných zdrojov a pomoci jednotlivcom a partnerským krajinám v oblasti uznávania kvalifikácií a umiestňovania pracovných síl. Okrem toho online portál EÚ pre prisťahovalectvo , ktorý bol dnes uvedený do prevádzky, poskytne migrantom informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní sa o migrácii a mobilite do EÚ.

Správa o   globálnom prístupe sa teraz bude vypracúvať každé dva roky, a to od júna 2013, s cieľom sledovať vykonávanie a zabezpečiť pokrok.

Kontext

Nový globálny prístup k migrácii a mobilite (Global Approach to Migration and Mobility, GAMM) bude charakterizovaný týmito prvkami:

  • bude viac integrovaný so zahraničnou politikou EÚ a s rozvojovou spoluprácou. Mal by byť spoločne vykonávaný Európskou komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť vrátane delegácií EÚ a členskými štátmi,

  • bude lepšie zosúladený s cieľmi vnútornej politiky EÚ, najmä so stratégiou Európa 2020, ale aj s politikami v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Na zabezpečenie svojej prosperity sa Európa musí stať atraktívnejším miestom v rámci globálnej súťaže o talenty,

  • viac sa zameria na mobilitu a vízovú politiku,

  • tri tradičné piliere globálneho prístupu – legálna migrácia, nelegálna migrácia, migrácia a rozvoj – doplní štvrtým pilierom týkajúcim sa medzinárodnej ochrany a  vonkajšieho aspektu azylovej politiky ,

  • činnosti EÚ viac zameria na migrantov s cieľom zvýšiť ich autonómiu a posilniť ich ľudské práva v krajinách pôvodu, tranzitných krajinách a cieľových krajinách. Takisto sa bude riešiť aj medziregionálna migrácia,

  • bude naďalej považovať za prioritu krajiny v susedstve EÚ, partnerstvo medzi EÚ a Afrikou a krajiny na východe,

  • identifikuje záujmy a  obavy, ktoré má Európska únia spoločné so svojimi partnermi, a zintenzívni spoluprácu s nimi. Od roku 2005 Európska komisia financovala približne 300 projektov spojených s migráciou v krajinách mimo EÚ vo výške 800 mil. EUR (niektoré konkrétne príklady pozri v MEMO/11/801 ).

Pôvodný globálny prístup k migrácii bol prijatý v roku 2005 a bol navrhnutý ako rámec politík pre vyrovnané a komplexné riešenie všetkých príslušných aspektov migrácie v partnerstve s krajinami mimo EÚ.

Jeho posúdenie sa uskutočnilo v prvej polovici roku 2011 prostredníctvom širokej verejnej konzultácie, ktorá potvrdila jeho užitočnosť, aj keď zároveň zvýraznila potrebu silnejšej súdržnosti s inými politickými oblasťami a väčšej tematickej a geografickej rovnováhy.

Návrh Komisie, pripravený na základe šesťročných skúseností, dnes tiež opäť potvrdzuje politické priority stanovené v oznámeniach zo 4.  mája ( IP/11/532 MEMO/11/273 ) a 24. mája 2011 ( IP/11/629 ).

Ďalšie informácie:

MEMO/11/800 : Podporovanie strategického dialógu a partnerstva s krajinami mimo EÚ

MEMO/11/801 : Konkrétne príklady v rámci globálneho prístupu k migrácii a mobilite

IP/11/1370 : Tlačová správa o portáli EÚ pre prisťahovalectvo

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar