Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Consolidarea mobilității și a cooperării în centrul strategiei revizuite a UE în domeniul migrației

Bruxelles, 18 noiembrie 2011 - UE trebuie să își intensifice relațiile cu statele terțe pentru a beneficia într-o mai mare măsură de avantajele reciproce pe care le poate oferi migrația. Deși migrația reprezintă o prioritate a agendei politice a Uniunii Europene, primăvară arabă și evenimentele din sudul Mediteranei din 2011 au evidențiat încă o dată necesitatea unei politici coerente și cuprinzătoare în materie de migrație la nivelul UE. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană propune consolidarea dialogului și a cooperării operaționale cu țările terțe în domeniul migrației și mobilității, aprofundând propunerile din comunicarea privind parteneriatul și prosperitatea împărtășită cu țările sud-mediteraneene din 8 marş. Noua abordare este prezentată în detaliu într-o „Abordare globală în materie de migrație și mobilitate” revizuită, în care mobilitatea resortisanților țărilor terțe ocupă un loc central și prin care parteneriatele devin mai durabile și mai puternic orientate spre viitor. Mobilitatea resortisanților țărilor terțe dincolo de frontierele externe ale UE reprezintă un aspect important, aceasta aplicându-se unor categorii diverse de persoane, cum ar fi cele aflate în vizită pe termen scurt, turiștii, studenții, cercetătorii, oamenii de afaceri sau membrii de familie aflați în vizită, și fiind legată de politica în domeniul vizelor.

Stabilim un cadru strategic clar și coerent de politică pentru migrație și dezvoltare. UE va dispune de mijloace mai bune pentru guvernanța în materie de migrație, pe teritoriul său și la nivel mondial, doar prin consolidarea în continuare a dialogului și a cooperării cu țările partenere. Noua abordare globală în materie de migrație și mobilitate (GAMM) reprezintă cadrul strategic necesar pentru a aduce valoare adăugată acțiunilor UE și ale statelor membre în acest domeniu.” a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

În prezent, sunt prioritare două cadre operaționale principale:

Mai întâi, se vor crea parteneriate pentru mobilitate cu țările aflate în imediata vecinătate a UE, precum și cu Tunisia, Maroc și Egipt, într-o primă fază. Parteneriatele pentru mobilitate oferă un cadru concret pentru dialog și cooperare între UE și țările terțe. Aceste parteneriate se concentrează asupra facilitării și a unei mai bune organizări a migrației legale, asupra unor măsuri pentru soluționarea migrației ilegale, eficace și care să țină seama de considerente umanitare, precum și asupra unor pași concreți în vederea consolidării rezultatelor în materie de dezvoltare ale migrației . Încheierea de acorduri de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie urmează să constituie o parte a acestor parteneriate.

Pentru alte țări, Comisia propune crearea unor programe comune privind migrația și mobilitatea care vor reprezenta un nivel avansat de cooperare, în baza unei serii de recomandări, obiective și angajamente comune pentru dialog și cooperare.

Se vor înființa centre de resurse pentru migrație și mobilitate care să furnizeze resurse și asistență pentru persoane și țări partenere ale UE în ceea ce privește competențele și corelarea cu nevoile de forță de muncă. Portalul online al UE privind imigrația, lansat astăzi, îi va ajuta în plus pe migranți să facă alegeri în cunoștință de cauză în ceea ce privește migrația și mobilitatea către UE.

De acum, la fiecare doi ani, va fi elaborat un raport privind abordarea globală , începând din iunie 2013, pentru a se monitoriza punerea în aplicare și a se garanta înregistrarea de progrese.

Context

Noua abordare globală revizuită în materie de migrație și mobilitate (GAMM)

  • va fi mai integrată în politica externă a UE și în cooperarea pentru dezvoltare, aceasta urmând a fi pusă în aplicare în comun de către Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, inclusiv de către delegațiile UE, și de către statele membre ale UE;

  • va fi mai bine aliniată la obiectivele politicii interne a UE, în special strategia Europa 2020, dar și ale politicilor privind ocuparea forței de muncă și educația; pentru a asigura prosperitatea, Europa trebuie să devină o destinație mai atractivă în condițiile unei competiții la nivel mondial pentru talente;

  • se va concentra mai mult asupra mobilității și a politicii în materie de vize;

  • va completa cei trei piloni tradiționali ai abordării globale – migrația legală, migrația ilegală și migrația și dez voltarea - cu un al patrulea pilon privind protecția internațională și dimensiunea externă a politicii în materie de azil ;

  • va axa într-o mai mare măsură acțiunile UE asupra migranților, cu scopul de a conferi mai multă autonomie migranților și de a consolida drepturile omului de care beneficiază aceștia în țările de origine, de tranzit și de destinație; migrația interregională în afara teritoriului UE va fi, de asemenea, abordată;

  • va continua să stabilească priorități în ceea ce privește vecinătatea UE, parteneriatul UE-Africa și țările din est;

  • va identifica preocupările și interesele pe care UE le împărtășește cu partenerii săi și va intensifica cooperarea. Din 2005, Comisia Europeană a finanțat aproximativ 300 de proiecte legate de migrație în țări terțe, finanțarea ridicându-se la 800 de milioane €  (a se vedea MEMO/11/801 pentru unele exemple concrete).

Abordarea globală inițială a UE în materie de migrație a fost adoptată în 2005 și a fost concepută să constituie cadrul politic pentru abordarea tuturor aspectelor relevante care țin de migrație într-un mod echilibrat și cuprinzător, în parteneriat cu țările terțe.

Aceasta a fost evaluată în primul semestru al anului 2011 printr-o amplă consultare publică care a confirmat utilitatea acesteia, dar a evidențiat, în același timp, necesitatea unei coerențe sporite cu alte domenii de politică și a unui echilibru geografic și tematic mai bun.

Întemeiate pe șase ani de experiență, propunerile Comisiei de azi, reconfirmă, de asemenea, prioritățile politice prezentate în comunicările din 4 mai ( IP/11/532 și MEMO/11/273 ) și 24 mai 2011 ( IP/11/629 ).

Pentru informații suplimentare

MEMO/11/800 : Promovarea dialogului și a parteneriatului cu țările terțe

MEMO/11/801 : Exemple concrete în contextul GAMM

IP/11/1370 : IP pe portalul UE privind imigrația

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar