Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Silniejsza współpraca i mobilność w centrum odnowionej strategii migracyjnej UE

Bruksela, 18 listopada 2011 r. – Unia Europejska musi poprawić swoje stosunki z krajami nienależącymi do UE, aby pełniej czerpać korzyści, które migracja może przynieść obu stronom. Wprawdzie migracja zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów politycznych Unii Europejskiej, jednak Arabska Wiosna i wydarzenia w południowych krajach śródziemnomorskich w 2011 r. uwydatniły jeszcze potrzebę posiadania przez UE spójnej i kompleksowej polityki migracyjnej. Dlatego właśnie w dniu dzisiejszym Komisja Europejska proponuje wzmocnienie dialogu i współpracy operacyjnej z państwami partnerskimi spoza UE w dziedzinie migracji i mobilności, co stanowi pogłębienie propozycji zawartych w komunikacie dotyczącym partnerstwa i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego z dnia 8 marsz. To nowe podejście zostało dokładnie opisane w nowym Globalnym podejściu do kwestii migracji i mobilności, które skupia się na migracji obywateli państw trzecich i sprawia, że partnerstwa są trwalsze i bardziej nastawione na przyszłość. Kwestia mobilności obywateli państw trzecich poprzez zewnętrzne granice UE jest ważna, dotyczy bowiem wielu grup ludzi, na przykład osób przyjeżdżających na krótki okres, turystów, studentów, naukowców, przedsiębiorców czy osób odwiedzających członków rodziny, jest też powiązana z polityką wizową.

Tworzymy jasne i konsekwentne ramy strategiczne polityki migracji i rozwoju. Unia Europejska będzie lepiej przygotowana do zarządzania migracją w obrębie swoich granic i na całym świecie jedynie wtedy, jeżeli będzie dalej intensyfikować dialog i współpracę z państwami partnerskimi. Nowe Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności reprezentuje ramy strategiczne, które pozwolą zapewnić wartość dodaną działań UE oraz państw członkowskich w tej dziedzinie ”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

Priorytetowe ramy operacyjne obejmą dwa rodzaje działań:

Po pierwsze, zaoferowanie partnerstw na rzecz mobilności w pierwszej kolejności państwom bezpośrednio sąsiadującym z UE, a także Tunezji, Maroku i Egiptowi. Partnerstwa na rzecz mobilności stworzą konkretne ramy dialogu i współpracy między państwami należącymi i nienależącymi do UE. Partnerstwa te koncentrować się będą na ułatwieniu i organizacji legalnej migracji, skutecznych i humanitarnych środkach rozwiązywania problemu nielegalnej migracji, a także konkretnych działaniach na rzecz wzmacniania skutków, jakie migracja przynosi dla rozwoju. Proces ten obejmować będzie również zawieranie umów o ułatwieniach wizowych i o readmisji.

Komisja proponuje także utworzenie wspólnych programów w obszarze migracji i mobilności jako zaawansowanego poziomu współpracy z innymi krajami w oparciu o wspólne zalecenia, cele i zobowiązania do dialogu i współpracy.

Zostaną utworzone ośrodki zasobów w zakresie migracji i mobilności , których zadaniem będzie udostępnianie zasobów i wspieranie osób fizycznych i państw partnerskich w zakresie wyszukiwania pracowników i doboru kwalifikacji. Otwarty dzisiaj internetowy portal imigracyjny UE pomoże także migrantom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów w kwestii migracji i przemieszczania się do UE.

Sprawozdanie dotyczące globalnego podejścia będzie sporządzane co dwa lata, począwszy od czerwca 2013 r., w celu monitorowania realizacji i zapewnienia postępów.

Dodatkowe informacje

Nowe Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności będzie:

  • Ściślej zintegrowane ze współpracą na rzecz rozwoju i polityką zagraniczną UE. Będzie ono realizowane wspólnie przez Komisję Europejską, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, w tym delegatury UE, oraz państwa członkowskie.

  • Lepiej dostosowane do celów polityki wewnętrznej UE, zwłaszcza strategii „Europa 2020”, ale także polityki zatrudnienia i polityki edukacyjnej. Aby prosperować, Europa musi zwiększyć swoją atrakcyjność jako miejsca docelowego w globalnej rywalizacji o talenty.

  • Bardziej skoncentrowane na mobilności i polityce wizowej.

  • Uzupełniało trzy tradycyjne filary globalnego podejścia – legalną migrację, nielegalną migrację oraz migrację i rozwój – czwartym filarem dotyczącym ochrony międzynarodowej i zewnętrznego wymiaru polityki azylowej .

  • W większym stopniu ukierunkowywało działania UE na migrantów w celu poprawy ich sytuacji i ochrony przysługujących im praw człowieka w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Obejmie ono także migrację wewnątrzregionalną poza granicami UE.

  • W dalszym ciągu na pierwszym planie stawiało politykę sąsiedztwa UE, partnerstwo między UE a Afryką, oraz współpracę z państwami sąsiadującymi z UE od wschodu.

  • Identyfikowało wspólne obawy i interesy UE i jej partnerów oraz pogłębiało współpracę. Od 2005 r. ze środków Komisji Europejskiej sfinansowano w krajach nienależących do UE około 300 projektów związanych z migracją, na łączną kwotę 800 mln EUR (w MEMO/11/801 umieszczono kilka konkretnych przykładów).

Pierwotne globalne podejście do kwestii migracji przyjęto w 2005 r. Zostało ono pomyślane jako ramy polityki pozwalające zająć się wszystkimi istotnymi aspektami migracji w sposób zrównoważony i kompleksowy wspólnie z krajami nienależącymi do UE.

W pierwszej połowie 2011 r. dokonano jego oceny drogą szerokich konsultacji społecznych, które potwierdziły jego przydatność, choć ukazały też potrzebę większej spójności z innymi obszarami polityki oraz lepszego zrównoważenia tematycznego i geograficznego.

Dzisiejsze propozycje Komisji, oparte na sześcioletnim doświadczeniu, potwierdzają także priorytety polityczne nakreślone w komunikatach z dnia 4 maja ( IP/11/532 i MEMO/11/273 ) oraz 24 maja 2011 r. ( IP/11/629 ).

Więcej informacji

MEMO/11/800 : Wspieranie strategicznego dialogu i partnerstwa z krajami nienależącymi do UE

MEMO/11/801 : Konkretne przykłady związane z globalnym podejściem

IP/11/1370 : IP dotyczący portalu imigracyjnego UE

Strona komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilii Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar