Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Sterkere samenwerking en mobiliteit staan centraal in de hernieuwde migratiestrategie van de EU

Brussel, 18 november 2011 – De EU moet haar betrekkingen met derde landen verbeteren om de wederzijdse voordelen die migratie kan opleveren, beter te benutten. Hoewel migratie hoog op de politieke agenda van de Europese Unie staat, hebben de Arabische lente en de gebeurtenissen in 2011 in het zuidelijke Middellandse-Zeegebied opnieuw duidelijk gemaakt dat de EU een coherent en alomvattend migratiebeleid nodig heeft. Daarom stelt de Europese Commissie vandaag voor om de dialoog en de operationele samenwerking met partnerlanden buiten de EU op het gebied van migratie en mobiliteit te versterken door een uitwerking van de voorstellen uit de mededeling inzake een partnerschap en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse-Zeegebied van 8 mars. De nieuwe benadering is uiteengezet in een hernieuwde "totaalaanpak van migratie en mobiliteit" die mobiliteit van onderdanen van derde landen centraal stelt en partnerschappen duurzamer en meer toekomstgericht maakt. Mobiliteit van onderdanen van derde landen over de buitengrenzen van de EU heen is van belang, omdat het daarbij gaat om een breed scala aan personen, zoals bezoekers die komen voor een kort verblijf, toeristen, studenten, onderzoekers, zakenlieden of mensen die een familiebezoek afleggen en er een verband is met visumbeleid.

" Wij brengen een strategisch beleidskader voor migratie en ontwikkeling tot stand dat duidelijk en consistent is. De EU zal alleen beter uitgerust zijn voor migratiebeheer op Europees en mondiaal niveau wanneer zij haar dialoog en samenwerking met partnerlanden verder versterkt. De nieuwe totaalaanpak van migratie en mobiliteit (TAMM) van de EU houdt een strategisch kader in dat noodzakelijk is om het optreden van de EU en de lidstaten op dit gebied toegevoegde waarde te verlenen", aldus EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

Voorrang zal nu worden gegeven aan twee belangrijke operationele kaders:

Allereerst zullen de directe buurlanden van de EU en in eerste instantieTunesië, Marokko en Egypte mobiliteitspartnerschappen worden aangeboden. Mobiliteitspartnerschappen bieden een concreet kader voor dialoog en samenwerking tussen de EU en derde landen. Deze partnerschappen richten zich op het bevorderen en organiseren van legale migratie, effectieve en humane maatregelen om onregelmatige migratie aan te pakken, en concrete stappen ter versterking van de ontwikkelingsresultaten van migratie. H et sluiten van visumversoepelingsovereenkomsten en overnameovereenkomsten moet onderdeel van deze partnerschappen uitmaken .

De Commissie stelt voor om voor andere landen gemeenschappelijke agenda's inzake migratie en mobiliteit op te stellen die een verdergaande samenwerking zullen inhouden, gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke aanbevelingen, doelstellingen en verplichtingen inzake dialoog en samenwerking.

Er zullen dienstencentra voor migratie en mobiliteit worden opgezet, die hulpmiddelen en ondersteuning bieden aan individuen en de partnerlanden op het gebied van afstemming van vaardigheden en vraag naar arbeid. Bovendien zal de vandaag geopende portaalwebsite van de EU over immigratie migranten helpen om beter gefundeerde keuzes te maken inzake migratie en mobiliteit wanneer zij naar de EU willen komen.

Met ingang van juni 2010 zal voortaan om de twee jaar een verslag inzake de totaalaanpak worden voorbereid om de uitvoering te controleren en vooruitgang te verzekeren.

Achtergrond

De hernieuwde totaalaanpak van migratie en mobiliteit (TAMM) zal:

  • meer geïntegreerd zijn in het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking van de EU. De totaalaanpak moet gezamenlijk in praktijk worden gebracht door de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, met inbegrip van de EU-delegaties, en de EU-lidstaten;

  • beter in overeenstemming zijn gebracht met de doelstellingen van het interne beleid van de EU, met name de Europa 2020-strategie, maar ook het werkgelegenheids- en onderwijsbe leid; om de welvaart veilig te stellen moet Europa in de mondiale strijd om talent een aantrekkelijkere bestemming worden;

  • meer nadruk leggen op mobiliteits- en visumbeleid;

  • de drie traditionele pijlers van de algemene aanpak – legale migratie, onregelmatige migratie en migratie en ontwikkeling – aanvullen met een vierde pijler inzake internationale bescherming en de externe dimensie van asielbeleid ;

  • bij het optreden van de EU migranten meer centraal stellen, met de versteviging van de positie van migranten en de versterking van hun mensenrechten in de landen van herkomst, doorreis en bestemming als doel; ook zal de interregionale migratie buiten de EU de nodige aandacht krijgen;

  • voorrang blijven geven aan het EU-nabuurschap, het partnerschap Afrika-EU en de landen in het oosten;

  • de zorgen en belangen vaststellen die de EU met haar partners deelt en de samenwerking versterken. Sinds 2005 is door de Europese Commissie 800 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de financiering van ongeveer driehonderd migratiegebonden projecten in derde landen (zie MEMO/11/801 voor een aantal concrete voorbeelden).

De oorspronkelijke totaalaanpak van migratie werd in 2005 vastgesteld en opgesteld als een beleidskader voor de evenwichtige en algehele aanpak van alle relevante aspecten van migratie in partnerschap met derde landen.

De totaalaanpak werd in de eerste helft van 2011 geëvalueerd door middel van een brede openbare raadpleging die het nut ervan bevestigde, maar ook de noodzaak aantoonde van een sterkere samenhang met andere beleidsterreinen en een beter thematisch en geografisch evenwicht.

Voorbouwend op zes jaar ervaring bevestigen de voorstellen van de Commissie vandaag ook de politieke prioriteiten die zijn neergelegd in de mededelingen van 4 ( IP/11/532 en MEMO/11/273 ) en 24 mei 2011 ( IP/11/629 ).

Voor meer informatie:

MEMO/11/800 : De bevordering van strategische dialoog en partnerschap met derde landen

MEMO/11/801 : Concrete voorbeelden in het kader van de TAMM

IP/11/1370 : Persbericht over de portaalwebsite van de EU over immigratie

Homepage van EU -commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepag e van DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar