Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Labāka sadarbība un mobilitāte – atjauninātās ES migrācijas stratēģijas uzmanības centrā

Brisele, 2011. gada 18. novembris. ES nepieciešams stiprināt attiecības ar valstīm ārpus ES, lai labāk izmantotu savstarpējās priekšrocības, kādas var radīt migrācija. Kaut arī migrācijai jau tāpat ir piešķirta liela prioritāte Eiropas Savienības politiskajā programmā, Arābu pavasaris un notikumi Vidusjūras dienvidu daļā 2011. gadā vēl vairāk apliecināja nepieciešamību pēc saskaņotas un visaptverošas ES migrācijas politikas. Tādēļ šodien Eiropas Komisija ierosina stiprināt dialogu un operatīvo sadarbību migrācijas un mobilitātes jomā ar valstīm ārpus ES, padziļinot priekšlikumus, kas ietverti 8. gājiens Paziņojumā par partnerattiecībām demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu. Jaunā pieeja ir sīki izklāstīta atjauninātajā “Vispārējā pieejā migrācijai un mobilitātei”, kurā centrālā vieta ir atvēlēta trešo valstu valstspiederīgo mobilitātei un ir stiprināta partnerību ilgtspēja un ievirze uz nākotni. Trešo valstu valstspiederīgo mobilitāte pāri ES ārējām robežām ir svarīga, jo tā attiecas uz plašu cilvēku loku, piemēram, tiem, kas ES apmeklē uz īsu laiku, tūristiem, studentiem, pētniekiem, uzņēmējiem vai cilvēkiem, kas apciemo savus ģimenes locekļus, un tā ir saistīta ar vīzu politiku.

Mēs veidojam stratēģisku politikas satvaru migrācijai un attīstībai, kas ir nepārprotams un saskanīgs. Vienīgi tad, ja ES stiprinās dialogu un sadarbību ar partnervalstīm, tās rīcībā būs vairāk iespēju migrācijas pārvaldībai pašu mājās un pasaulē. Jaunā ES Vispārējā pieeja migrācijai aun mobilitātei (VPMM) ir stratēģisks satvars, kas nepieciešams, lai sniegtu pievienoto vērtību ES un dalībvalstu rīcībai šajā jomā," sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Prioritāte tiks piešķirta diviem galvenajiem darbības satvariem .

Pirmkārt, tiks piedāvātas mobilitātes partnerības ES tuvākajiem kaimiņiem, kā arī Tunisijai, Marokai un Ēģiptei. Mobilitātes partnerības piedāvā konkrētu satvaru dialogam un sadarbībai starp ES un valstīm ārpus ES. Šīs partnerības ir vērstas uz legālās migrācijas veicināšanu un organizāciju, efektīviem un humāniem pasākumiem, lai cīnītos pret nelegālo migrāciju, un konkrētiem pasākumiem, lai stiprinātu migrācijas rezultātu pozitīvo ietekmi uz attīstību . Nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu un atpakaļuzņemšanas nolīgumu noslēgšanai jākļūst par šādu partnerību sastāvdaļu.

Attiecībā uz citām valstīm Komisija ierosina izveidot Kopīgas programmas migrācijas un mobilitātes jomā , kas būs augstāka līmeņa sadarbība, par pamatu ņemot vairākus kopīgus ieteikumus, mērķus un apņemšanās veidot dialogu un sadarbību.

Tiks izveidoti Migrācijas un mobilitātes resursu centri , kuri sniegs resursus un atbalstu personām un partnervalstīm, lai rastu atbilsmi starp prasmēm un darbaspēka pieprasījumu. Turklāt tiešsaistes ES Imigrācijas portāls , kas šodien sāk darboties, palīdzēs migrantiem izdarīt pamatotāku izvēli attiecībā uz migrāciju un mobilitāti ES virzienā.

Ziņojums par Vispārējo pieeju tiks sagatavots reizi divos gados, sākot no 2013. gada jūnija, lai uzraudzītu īstenošanu un nodrošinātu progresu.

Pamatinformācija

Atjauninātā Vispārējā pieeja migrācijai un mobilitātei (VPMM)

  • būs vēl integrētāka ar ES ārpolitiku un attīstības sadarbību. To kopīgi īsteno Eiropas Komisija, Eiropas Ārējās darbības dienests, tostarp ES delegācijas, un ES dalībvalstis;

  • būs labāk saskaņota ar ES iekšpolitikas mērķiem, īpaši stratēģiju “Eiropa 2020”, kā arī ar nodarbinātības un izglītības politiku. Lai panāktu pārticību, Eiropai jākļūst par pievilcīgāku galamērķi talantu piesaistē no visas pasaules;

  • liks lielāku uzsvaru uz mobilitāti un vīzu politiku;

  • Vispārējās pieejas tradicionālos trīs pīlārus – legālo migrāciju, nelegālo migrāciju un migrāciju un attīstību – papildinās ar ceturto pīlāru – starptautisko aizsardzību un patvēruma politikas ārējo dimensiju ;

  • ES darbību vairāk koncentrēs uz migrantiem nolūkā radīt tiem iespējas un stiprināt viņu cilvēktiesības izcelsmes, tranzīta un galamērķa valstīs. pievērsīsies arī starpreģionu migrācijai ārpus ES;

  • arī turpmāk prioritāti piešķirs ES kaimiņattiecībām, ES un Āfrikas partnerattiecībām un austrumu reģiona valstīm;

  • apzinās problēmas un intereses, kas ES ir kopīgas ar partneriem, un veicinās aktīvāku sadarbību. Kopš 2005. gada Eiropas Komisija ir finansējusi aptuveni 300 projektus valstīs ārpus ES, kuri ir saistīti ar migrāciju un kuru kopējā summa ir 800 miljoni eiro (dažus konkrētus piemērus skatīt MEMO/11/801 ).

Sākotnējā Vispārējā pieeja migrācijai tika pieņemta 2005. gadā, un tā bija paredzēta kā politisks satvars, lai partnerībā ar valstīm ārpus ES līdzsvaroti un visaptveroši pievērstos visiem būtiskajiem migrācijas aspektiem.

Tā tika izvērtēta 2011. gada pirmajā pusē, veicot plašu sabiedrisku apspriešanu, kas apliecināja tās lietderību, taču arī parādīja nepieciešamību uzlabot saskaņotību ar citām politikas jomām un rast labāku tematisko un ģeogrāfisko līdzsvaru.

Balstoties uz sešu gadu laikā gūto pieredzi, Komisijas šīsdienas priekšlikumi arī vēlreiz apstiprina politiskās prioritātes, kas tika izklāstītas 2011. gada 4. maija paziņojumos ( IP/11/532 un MEMO/11/273 ) un 24. maija paziņojumā ( IP/11/629 ).

Plašāka informācija

MEMO/11/800 : Stratēģisko dialogu un partnerību veicināšana ar valstīm ārpus ES

MEMO/11/801 : Konkrēti piemēri VPMM kontekstā

IP/11/1370 : IP par ES Imigrācijas portālu

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar