Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Glaudesnis bendradarbiavimas ir judumas – atnaujintos ES migracijos strategijos pagrindas

Briuselis, 2011 m. lapkričio 18 d. ES turi stiprinti ryšius su jai nepriklausančiomis valstybėmis, kad geriau pasinaudotų abipuse nauda, kurios gali duoti migracija. Nors migracija – vienas iš Europos Sąjungos politinės darbotvarkės prioritetų, Arabų pavasaris ir 2011 m. įvykiai pietinėse Viduržemio jūros regiono šalyse dar kartą parodė, kad ES reikia nuoseklios ir visapusiškos migracijos politikos. Todėl šiandien Europos Komisija siūlo stiprinti dialogą ir operatyvinį bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis partnerėmis migracijos ir judumo srityje, gilindama pasiūlymus, įtrauktus į kovo 8 d. Komunikatą dėl ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystės siekiant bendros gerovės. Naujasis požiūris išsamiai išdėstytas naujame dokumente dėl visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą, kuriame daugiausiai dėmesio skiriama trečiųjų šalių piliečių judumui ir užtikrinama, kad partnerystės ryšiai būtų tvaresni ir labiau orientuoti į ateitį. Trečiųjų šalių piliečių judumas per ES išorės sienas svarbus, nes tie žmonės yra įvairiausi: trumpam atvykstantys asmenys, turistai, studentai, mokslo darbuotojai, verslininkai arba pas artimuosius viešintys šeimos nariai, ir šis klausimas susijęs su vizų politika.

„Mes kuriame aiškią ir nuoseklią strateginę migracijos ir vystymosi politikos sistemą. ES galės geriau valdyti migraciją savo teritorijoje ir pasauliniu mastu tik tuo atveju, jei ji toliau stiprins dialogą ir bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis. Naujasis ES visuotinis požiūris į migraciją ir judumą (VPMJ) yra strateginė sistema, būtina ES ir valstybių narių veiksmų šioje srityje pridėtinei vertei sukurti “, – teigė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Dabar pirmenybė bus teikiama dviem pagrindinėms veiklos struktūroms.

Pirmiausia ES artimiausioms kaimynėms ir iš pradžių Tunisui, Marokui bei Egiptui bus pasiūlyta partnerystė judumo srityje . Tokios rūšies partnerystė suteikia konkretų pagrindą ES ir jai nepriklausančių šalių dialogui ir bendradarbiavimui. Ja siekiama sudaryti sąlygas lengviau ir geriau organizuoti teisėtą migraciją, imtis veiksmingų ir humaniškų neteisėtos migracijos problemos sprendimo priemonių ir konkrečių veiksmų stiprinti migracijos poveikį vystymuisi . Įgyvendinant šią partnerystę bus sudaromi vizų režimo supaprastinimo bei readmisijos susitarimai.

Be to, Komisija siūlo parengti bendrąsias migracijos ir judumo darbotvarkes , kurios sudarys sąlygas aukštesnio lygio bendradarbiavimui su kitomis šalimis, grindžiamam įvairiomis bendromis rekomendacijomis, tikslais ir įsipareigojimais, susijusiais su dialogu bei bendradarbiavimu.

Bus įsteigti migracijos ir judumo išteklių centrai , kurie teiks išteklius ir paramą asmenims ir šalims partnerėms įgūdžių ir darbo vietų atitikties srityse. Be to, naudodamiesi šiandien pradėjusiu veikti ES imigracijos portalu migrantai galės priimti su migracija ir judumu į ES valstybes susijusius sprendimus remdamiesi išsamesne informacija.

Kas dvejus metus, pirmąkart – 2013 m. birželį, bus parengiama visuotinio požiūrio ataskaita , siekiant stebėti įgyvendinimą ir užtikrinti pažangą.

Pagrindiniai faktai

Atnaujintam visuotiniam požiūriui į migraciją ir judumą (VPMJ) bus būdingi toliau nurodyti dalykai.

  • Jis bus labiau integruotas į ES užsienio politiką ir vystomąjį bendradarbiavimą. Jį drauge įgyvendins Europos Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba, įskaitant ES delegacijas, ir ES valstybės narės.

  • Jis bus geriau suderintas ne tik su ES vidaus politikos tikslais, visų pirma strategija „Europa 2020“, bet ir su užimtumo bei švietimo politika. Kad būtų užtikrintas klestėjimas, Europa privalo tapti patrauklesniu regionu pasaulio šalims konkuruojant dėl kvalifikuotų darbuotojų.

  • Daugiau dėmesio bus skiriama judumo ir vizų politikai.

  • Trys tradiciniai visuotinio požiūrio ramsčiai – teisėta migracija, neteisėta migracija ir migracija bei vystymasis, bus papildyti ketvirtu ramsčiu – tarptautine apsauga ir prieglobsčio politikos išorės aspektu .

  • ES veiksmai bus labiau orientuoti į migrantus, siekiant jiems suteikti daugiau galių ir sustiprinti jų žmogaus teises kilmės, tranzito ir kelionės tikslo šalyse. Bus sprendžiami ir tarpregioninės migracijos už ES ribų klausimai.

  • Prioritetai toliau bus ES kaimynystė, ES ir Afrikos partnerystė ir rytuose esančios šalys.

  • Bus nustatyti ir ES, ir jos partnerėms nerimą keliantys klausimai bei bendri interesai, o bendradarbiavimas taps aktyvesnis. Nuo 2005 m. Europos Komisija finansavo apie 300 su migracija susijusių projektų ES nepriklausančiose šalyse, kurių bendra vertė – 800 mln. eurų (konkrečių pavyzdžių pateikta MEMO/11/XXX).

Pirmą kartą ES visuotinis požiūris į migraciją priimtas 2005 m. Jis parengtas kaip politikos sistema, kurios paskirtis – balansuotai ir visapusiškai atsižvelgti į visus su migracija susijusius aspektus bendradarbiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis.

Jis buvo vertinamas pirmąjį 2011 m. pusmetį surengus plataus masto viešas konsultacijas. Per jas buvo patvirtinta, kad jis naudingas, tačiau kartu pabrėžta, kad reikia didesnės darnos su kitomis politikos sritimis ir geresnės teminės bei geografinės pusiausvyros.

Komisijos pasiūlymais, kurie grindžiami šešerių metų patirtimi, šiandien dar kartą patvirtinami politiniai prioritetai, išdėstyti 2011 m. gegužės 4 d. ( IP/11/532 ir MEMO/11/273 ) ir gegužės 24 d. komunikatuose ( IP/11/629 ).

Daugiau informacijos

MEMO/11/800 : Strateginio dialogo ir partnerystės su ES nepriklausančiomis šalimis skatinimas

MEMO/11/801 : Konkretūs pavyzdžiai, susiję su visuotiniu požiūriu į migraciją ir judumą

IP/11/1370 : Pranešimas spaudai apie ES imigracijos portalą

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (32-2) 298 09 63

Tove Ernst (32-2) 298 67 64


Side Bar